17

  1Hiam hloh ƀơ̆ng sa čơđeh ƀañ krô samơ̆ hơmâo tơlơi dŏ rơiăt hăng rơnŭk rơno̱m,
   jing hloh kơ tơlơi phet ƀơ̆ng huă samơ̆ amăng sang bă hăng tơlơi pơrơjăh.

  2Sa čô hlŭn mă bruă rơgơi či git gai ƀơi sa čô ană đah rơkơi jing pô ngă pơmlâo amĭ ama yơh,
   laih anŭn ñu či yua hrŏm kŏng ngăn kar hăng rĭm čô amăng ƀing ayŏng adơi pô anŭn yơh.

  3Mơnuih mơnam čruih pơrơgoh amrăk hăng mah amăng gŏ tuh,
   samơ̆ Yahweh yơh jing Pô lông lăng pran jua.

  4Hlơi pô hơmư̆ tui tơlơi tơƀông bah mơnuih sat ƀai pơhiăp, ñu anŭn ăt jing mơnuih ƀrưh ƀai mơ̆n,
   laih anŭn hlơi pô pơđi̱ng tơngia kơ tơlơi jơlah mơnuih djik djak pơhiăp rơkŭt, ñu anŭn jing mơnuih ƀlŏr yơh.

  5Hlơi pô djik kơ ƀing mơnuih ƀun rin, tơlơi ñu ngă anŭn jing djik djak kơ Pô Hrih Pơjing ƀing gơ̆ yơh,
   hlơi pô klao mơak kơ tơlơi truh tơl sat arăng, ñu anŭn ƀu či klaih hĭ ôh mơ̆ng tơlơi pơkơhma̱l.

  6Ƀing ană tơčô jing kar hăng đoăn yom kơ mơnuih tha rơma,
   laih anŭn ƀing ană bă pơư pơang kơ ƀing amĭ ama gơñu yơh.

  7Tơlơi pơhiăp hiam klă ƀu djơ̆ lăp hăng mơnuih mlŭk ôh,
   laih anŭn hloh kơ anŭn amăng bah pơhiăp pleč ƀlŏr jing ƀu năng lăp biă mă yơh hăng ƀing khua djă̱ akŏ!

  8Kơ pô pha brơi gơnam plŏm ƀlŏr, gơnam anŭn jing kar hăng sa boh pơtâo pơsêh pơhưč;
   pơ anih pă ñu wir nao, ñu dưi jing hĭ yơh.

  9Hlơi pô thâo pơrơgao hĭ tơlơi pơsoh mơ̆ng gơyut gơyâo ñu, ñu anŭn pơtrŭt đĭ tơlơi khăp,
   samơ̆ hlơi pô pơhơdơr glaĭ hơget tơlơi soh ƀing gơ̆ hơmâo ngă laih, ñu anŭn či pơčơlah hĭ ñu pô mơ̆ng ƀing gơyut gơyâo ñu yơh.

  10Sa tơlơi ƀuăh pơtô mŭt dơlăm hloh yơh amăng mơnuih thâo rơđah,
   hloh kơ sa-rơtuh wơ̆t taih yơh ƀơi rŏng mơnuih mlŭk.

  11Ƀing mơnuih sat ƀai kơnơ̆ng nao hơduah tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh đôč;
   samơ̆ Ñu či pơkiaŏ rai sa čô kheñ đet ƀu thâo pap yơh kiăng pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu.

  12Hiam hloh bưp sa drơi tơgâo ania phrâo rơngiă hĭ ană ñu,
   jing hloh kơ ƀuăh pơtô mơnuih mlŭk hlak ngă tơlơi bruă kơmlư ñu.

  13Tơdah sa čô kla glaĭ tơlơi sat ƀai pơala kơ tơlơi hiam klă,
   sĭt sang anŏ ñu či mă tŭ tơlơi sat ƀai nanao yơh.

  14Tơlơi pơtơbiă rai tơlơi pơhiăp brŏk jing hrup hăng brơi ia ƀlĕ rô tơbiă mơ̆ng bơnư̆ yơh,
   tui anŭn lui hĭ tañ bĕ tơlơi anŭn huĭ kơ tơlơi răm tơlŭh tơbiă.

  15Yahweh hơƀak drak kơ abih dua tơlơi anai:
   Tơlơi khua phat kơđi yap mơnuih sat ƀai jing tơpă laih anŭn tơlơi ñu klă̱ kơđi kơ mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh.

  16Ƀu dưi blơi tơlơi rơgơi ôh laih anŭn mơnuih mlŭk kŏn hơmâo lơi tơlơi amoaih kiăng mă tŭ tơlơi rơgơi,
   tui anŭn hơget hơmâo tơlơi tŭ yua tơdah mơnuih mlŭk hơmâo prăk amăng tơngan ñu lĕ?

  17Gơyut gơyâo khăp kơ tơdruă nanao,
   laih anŭn ƀing ayŏng adơi hơmâo rai kiăng djru kơ tơdruă amăng mông tơlơi tơnap tap yơh.

  18Sa čô mơnuih kơƀah tơlơi pơmĭn pơjao tơngan grơ̆ng ƀuăn
   jing tơlơi grơ̆ng pơkơjăp brơi kơ pô re̱ng gah ñu yơh.

  19Hlơi pô khăp kơ tơlơi pơrơjăh hăng arăng, ñu anŭn jing pô khăp kơ tơlơi soh sat yơh;
   hlơi pô hơmâo amăng bah pơhiăp tơlơi pơgao ang, ñu anŭn jing pô jak iâu rai tơlơi răm rai ƀơi ñu pô yơh.

  20Sa čô hơmâo jua pơmĭn pleč ƀlŏr ƀu či đĭ kơyar ôh;
   sĭt hlơi pô hơmâo jơlah plư pleč, ñu anŭn či lê̆ amăng tơlơi rŭng răng yơh.

  21Hlơi pô hơmâo ană đah rơkơi mlŭk, či hơmâo tơlơi rơngot yơh,
   sĭt ama mơnuih mơgu anŭn ƀu hơmâo tơlơi mơak ôh.

  22Pran jua klao mơak jing kar hăng ia jrao hiam klă,
   samơ̆ bơngăt jua glưh pơčah jing kar hăng tơlơi ngă brơi kơ ruă jai kơtang hloh yơh.

  23Mơnuih sat ƀai mă tŭ gơnam plŏm ƀlŏr hơgŏm,
   kiăng pơsoh hĭ tơlơi phat kơđi tơpă sĭt.

  24Jua pơmĭn mơnuih thâo rơđah djă̱ pioh tơlơi rơgơi nanao,
   samơ̆ mơta mơnuih mlŭk hyu hơduah kiăng kơ hrăp pơ djŏp djang lŏn tơnah yơh.

  25Ană đah rơkơi mlŭk ba rai tơlơi rơngot hơning kơ ama ñu,
   sĭt tơlơi ruă phĭ̱ kơ amĭ ñu jing pô tơkeng rai kơ ñu yơh.

  26Dua tơlơi anai jing tơlơi ƀu djơ̆ găl ôh:
   Pơgŏ̱ mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh kla kơ tơlơi đŭ,
   laih anŭn taih ama̱ng ƀing mơnuih hơmâo kơnuih tơpă sĭt yom pơphan.

  27Mơnuih thâo pơmĭn pơhrŏ hĭ amăng tơlơi ñu pơhiăp,
   sĭt mơnuih thâo pơkhư̆ hĭ tơƀông bah ñu pơrơđah ñu jing mơnuih thâo hluh yơh.

  28Wơ̆t tơdah mơnuih mlŭk tơdah ñu dŏ rơiăt, arăng yap ñu jing mơnuih rơgơi yơh,
   laih anŭn ăt jing pô thâo rơđah mơ̆n tơdah ñu pơkơ̆ng hĭ jơlah ñu.