25

Pơtao Hizkiyah Pơƀut Glaĭ Tơlơi Pơrơtưh Pơtao Solomôn

1Khul tơlơi anai ăt jing tơlơi pơrơtưh Solomôn pơhiăp mơ̆n. Ƀing ding kơna Hizkiyah, jing pơtao Yudah, čih pioh tui anai:
  2Ƀing ta pơpŭ kơ Ơi Adai yuakơ Ñu ngă bruă amăng hơdră jơlan ƀing ta ƀu thâo hluh ôh;
   laih anŭn ƀing ta pơpŭ kơ pơtao yuakơ ñu kơsem ƀuh tơlơi tơnap rơđah rơđo̱ng yơh.
  3Kar hăng tơnap kơ mơnuih mơnam thâo hluh tơlơi glông tal adai adih laih anŭn tơlơi dơlăm lŏn tơnah anai yơh,
   ăt tui anŭn mơ̆n jua pơmĭn ƀing pơtao jing tơnap kơ ƀing ta kơsem ƀuh.

  4Hlâo kơ pô čruih tia dưi ngă sa boh gơnam yua
   ñu khŏm mă pơđuaĭ hĭ djăh mơ̆ng amrăk yơh.
  5Kar kaĭ mơ̆n hlâo kơ pơtao dưi pơkơjăp tơlơi dưi ñu hăng tơlơi ñu ngă tơpă hơnơ̆ng,
   ñu khŏm mă pơđuaĭ hĭ mơnuih sat ƀai mơ̆ng anăp ñu yơh.

  6Anăm pơđĭ ih pô ƀơi anăp pơtao ôh,
   laih anŭn kŏn yap pơgŏ̱ ih pô lơi hrŏm hăng ƀing mơnuih yom pơphan.
  7Hiam hloh yơh kơ pơtao anŭn či laĭ kơ ih tui anai, “Đĭ rai pơ anai bĕ,”
   jing hloh kơ ñu pơmlâo hĭ ih ƀơi anăp ƀing mơnuih kơdrưh kơang.

  Hơget tơlơi ih hơmâo ƀuh laih hăng mơta ih
  8anăm ječ ameč nao ră ruai amăng anih phat kơđi ôh,
   yuakơ huĭdah ƀơi hơnăl tuč ih ƀu thâo ôh hơget tơlơi ih či ngă
   tơdah pô ngă gơ̆ng jơlan pơkŏn pơmlâo hĭ ih.

  9Tơdah ih pơrơjăh tơhơnal tơlơi ih hăng pô re̱ng gah ih,
   pơrơno̱m glaĭ bĕ hăng pô anŭn samơ̆ anăm pơhiăp rơkŭt kơ tơlơi anŭn ôh,
  10yuakơ huĭdah hlơi pô hơmư̆ tơlơi anŭn, či pơmlâo hĭ ih yơh
   laih anŭn tơlơi arăng pơmĭn sat kơ ih anŭn ƀu či đŭt hĭ ôh.

  11Sa tơlơi djru pơmĭn ƀơi mông djơ̆ găl,
   jing hrup hăng khul boh čroh mah pô čruih pioh ƀơi gơnam ngă hăng amrăk yơh.
  12Tơlơi pô rơgơi ƀuăh pơtô kơ pô hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆
   hrup hăng sa boh buai mah ƀôdah sa boh gơnam pơhrôp pơkŏn ngă hăng mah phŭn yơh.

  13Pô ding kơna tŏng ten ba nao hră pơ mơnuih dŏ pơ anih ataih
   hrup hăng ia rơŏt amăng hrơi pơiă ƀơi bơyan hơpuă yơh;
   yuakơ ñu pơphrâo glaĭ bơngăt jua ƀing khua ñu jing ƀing pơkiaŏ nao ñu yơh.

  14Bơ kơ pô pơang kơ hơdôm gơnam brơi pơyơr ñu ƀuăn brơi kơ arăng samơ̆ ñu ƀu pha brơi ôh
   jing hrup hăng kơthul kơnăm laih anŭn angĭn samơ̆ ƀu hơmâo hơjan yơh.

  15Mơ̆ng tơlơi gir run yơh arăng dưi pơhiăp pơtrŭt sa čô khua djă̱ akŏ,
   laih anŭn hăng jơlah pơhiăp rơun rơmuăn ăt dưi pơjŏh hĭ tơlơi pơkơdơ̆ng ñu wơ̆t tơdah khăng kar hăng tơlang mơ̆n.

  16Tơdah ih hơduah ƀuh ia hơni, kơnơ̆ng ƀơ̆ng brơi djŏp bĕ,
   yuakơ huĭdah ih ƀơ̆ng lu đơi, ih či ô̱̆ pơtah hĭ yơh.
  17Kar kaĭ mơ̆n brơi bĕ tơkai ih nao jưh juă ƀiă đôč pơ sang pô re̱ng gah ih,
   tơdah ih nao jưh juă lu đơi pơ anŭn, ñu či hrăp kơ ih yơh.

  18Tơlơi ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô re̱ng gah
   jing pơruă hĭ gơ̆ kar hăng sa ƀĕ gai tơlŏ, sa ƀĕ đao ƀôdah sa ƀĕ ƀrŏm hraŏ tơma yơh.
  19Jưh kơnang ƀơi mơnuih ƀu tŏng ten amăng mông rŭng răng
   jing hrup hăng ƀơ̆ng huă hăng tơgơi răm ƀôdah rơbat hăng tơkai tơgleč yơh.
  20Sa čô adoh khul tơlơi adoh mơak kơ pô hơmâo pran jua kơtraŏ rơngot hơning
   jing hrup hăng sa čô klĕ mă hĭ ao jao arăng amăng hrơi rơŏt,
   jing hrup hăng arăng pik mia hra ƀơi nam rơka yơh.

  21Tơdah pô rŏh ayăt ih rơpa, brơi bĕ gơnam ƀơ̆ng kơ ñu ƀơ̆ng;
   tơdah ñu mơhao ia, brơi bĕ ia kơ ñu mơñum.
  22Tơdah ih ngă tui anŭn, ñu či kiăng pơrơno̱m hăng ih yuakơ tơlơi hiam klă ih yơh,
   laih anŭn Yahweh či bơni kơ ih yơh.

  23Bah jơlah pơhiăp rơkŭt ba rai kơ arăng ƀô̆ mơta hil nač
   kar hăng sa glung angĭn gah dư̱r ba rai rơbŭ kơthel yơh.
  24Hiam hloh dŏ hơdip hơjăn amăng sa boh pưk,
   jing hloh kơ dŏ amăng sang hiam hrŏm hăng đah bơnai juăt pơrơjăh.

  25Sa tơlơi pơthâo hiam mơ̆ng gơyut gơyâo amăng anih lŏn ataih
   jing hrup hăng ia rơŏt rơiêŭ kơ mơnuih mơhao biă mă yơh.
  26Pô tơpă hơnơ̆ng brơi kơ mơnuih sat ƀai git gai ñu
   jing kar hăng sa ia bluh čơkŏl ƀôdah sa boh ia dơmŭn grĭ grañ yơh.

  27Ƀơ̆ng ia hơni lu đơi jing ƀu hiam ôh,
   kar kaĭ mơ̆n ƀu hiam ôh kơ tơlơi hơduah sem tơlơi pơpŭ pơyom kơ ih pô.
  28Hlơi pô kơƀah hĭ tơlơi pơkhư̆ pô kơ tơlơi tañ hil,
   jing hrup hăng ƀing ană plei ƀu dưi pơgang hĭ plei gơñu ôh yuakơ pơnăng plei gơñu glưh răm hĭ yơh.