Saauv Mienh

(Mienh Houz Sou)

Biux Mengh Waac

Saauv Mienh Sou gorngv I^saa^laa^en Mienh nyei jauv-louc, dongh ninh mbuo yiem Sinaai Mbong mingh taux Tin-Hungh laengz bun nyei deic-bung nyei dong bung maengx wuov deix feix ziepc hnyangx gu'nyuoz. Sou cuotv naaiv norm mbuox se weic zuqc Mose faaux i nzunc mienh houz. Maiv gaengh cuotv Sinaai Mbong ninh faaux nzunc. Nqa'haav leih maiv go feix ziepc hnyangx, I^saa^laa^en Mienh mingh taux Mo^apc Deic-Bung, Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, aengx faaux nzunc. Yiem faaux naaiv deix i nzunc mienh houz mbu'ndongx, I^saa^laa^en Mienh mingh taux Kaa^ndetc Mbaanie, Kaa^naa^an Deic-Bung naamh bung maengx, mv baac maiv duqv bieqc Kaa^naa^an. Ninh mbuo yiem naaic ziex hnyangx liuz, nqa'haav suiv mingh taux Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx. Maaih deix yiem njiec wuov norm dorngx. Aengx maaih camv nyei liuc leiz jiex ndaaih bieqc Kaa^naa^an Deic-Bung.
Saauv Mienh Sou gorngv taux I^saa^laa^en Mienh yiem deic-bung-huaang buangh zuqc kuonx naanh ziouc zanc-zanc hnyouv nzauh, gamh nziex nyei. Maaih ziangh hoc ninh mbuo ngaengc Tin-Hungh yaac ngaengc Mose, dongh Tin-Hungh paaiv daaih dorh ninh mbuo wuov dauh. Sou yaac bun mienh zieqv duqv Tin-Hungh se ziepc zuoqv, kaux duqv wuonv nyei, goux ninh nyei mienh, maiv gunv I^saa^laa^en Mienh zanc-zanc maiv muangx Tin-Hungh nyei waac. Sou yaac bun mienh hiuv duqv Mose gan longx Tin-Hungh. Maaih ziangh hoc ninh maiv maaih noic mv baac corc goux longx Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh.

Sou Gorngv

1:1-9:23 I^saa^laa^en Mienh liuc leiz cuotv Sinaai Mbong
  (1) 1:1-4:49 Faaux daauh nzunc mienh houz
  (2) 5:1-8:26 Ziex nyungc leiz-latc caux ziex nyungc leiz
  (3) 9:1-23 Jiex Siex Maengc Zipv da'nyeic nzunc
10:1-21:35 Yiem Sinaai Mbong taux yiem Mo^apc nyei ziangh hoc
22:1-32:42 Yiem Mo^apc cuotv nyei jauv-louc
33:1-49 Nzutv zunv gorngv mienh cuotv I^yipv Deic-Bung mingh taux Mo^apc Deic-Bung nyei jauv-louc
33:50-36:13 Maiv gaengh jiex Jor^ndaen Ndaaih jaa-ndaangc njaaux nyei waac