12

Miliem Caux Aalon Daanh Mose

1Mose longc Kutv Mienh sieqv zoux auv. Laaix ninh longc naaiv dauh Kutv Mienh zoux auv, Miliem caux Aalon daanh Mose. 2Ninh mbuo i dauh gorngv, “Ziouv kungx longc Mose douc ninh nyei waac hnangv fai? Ninh maiv zeiz longc yie mbuo douc?” Ziouv yaac haiz mi'aqv.
3Mose nyiemc ganh zoux faix. Beiv lungh ndiev zuangx mienh, maiv maaih haaix dauh ndongc ninh nyiemc ganh zoux faix.
4Ziouv liemh zeih gorngv mbuox Mose caux Aalon caux Miliem, “Meih mbuo buo dauh cuotv mingh taux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh wuov.” Ninh mbuo buo dauh ziouc mingh aqv. 5Ziouv ziouc yiem mbuonx-ndiouh njiec daaih souv jienv Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc heuc Aalon caux Miliem. Ninh mbuo i dauh ziouc cuotv daaih. 6Ziouv gorngv, “Muangx yie nyei waac maah!
  Se gorngv yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih dauh ⟨douc waac mienh,⟩
   yie, Ziouv, yiem hinc yaangh nyei sic hinc cuotv bun ninh buatc yie.
   Yie longc mbeix caux ninh gorngv waac.
  7Mv baac yie nyei bou, Mose, maiv zeiz hnangv naaiv nor.
   Yiem yie nyei zuangx baeqc fingx ninh ziepc zuoqv nyei.
  8Yie caux ninh hmien doix hmien gorngv waac,
   yaac gorngv mengh nyei, maiv gorngv waac-meiv.
   Liemh yie nyei mou zeiv ninh yaac duqv buatc.
  Wuov nyungc meih mbuo weic haaix diuc maiv gamh nziex
   daanh yie nyei bou, Mose?”
9Ziouv qiex jiez! haic ninh mbuo, ziang naaic leih nqoi ninh mbuo mi'aqv.
10Mbuonx yiem Ndopv-Liuh faaux wuov zanc, buatc Miliem souv jienv wuov butv ⟨gomh huv baengc.⟩ Ndopv mbopv baeqc nyei, hnangv sorng nor. Aalon huin mangc Miliem, buatc ninh butv gomh huv baengc, 11ziouc gorngv mbuox Mose, “Yie nyei ziouv, Mose aah! Tov maiv dungx dingc yie mbuo zoux hngongx nyei sic, baamz nyei zuiz. 12Maiv dungx bun Miliem hnangv gu'nguaaz yiem ga'sie daic mingh, yungz cuotv daaih orv yuqc yietc buonc wuov nor.”
13Mose ziouc qaqv tov Ziouv, “O Tin-Hungh aac, tov zorc ninh oc.”
14Ziouv gorngv mbuox Mose, “Se gorngv ninh nyei die tuiv wuom-nzuih naetv ninh nyei hmien, ninh zungv oix zuqc diev nyaiv siec hnoi maiv zeiz? Bun ninh zuqc yiem ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv buangv siec hnoi. Nqa'haav aengx dorh ninh bieqc daaih duqv nyei.” 15Miliem ziouc zuqc yiem ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv buangv siec hnoi. Zuangx mienh yaac maiv suiv mingh haaix, zuov taux dorh ninh aengx bieqc daaih.
16Nqa'haav zuangx mienh cuotv Haa^se^lotv mingh yiem Baalaan Deic-Bung-Huaang liepc ciangv.