35

Paaiv Bun Lewi Mienh Nyei Zingh

(Beiv mangc Yo^su^waa 21:1-42)

1Yiem Mo^apc ndau-baengh, Jor^ndaen Ndaaih hlen, Ye^li^ko Zingh doix-ngaanc, Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc paaiv I^saa^laa^en Mienh yiem ninh mbuo duqv nzipc nyei ndau zorqv deix zingh jiu bun ⟨Lewi Mienh⟩ yiem. Yaac oix zuqc bun deix huing gormx zingh nyei miev-ciangv. 3Hnangv naaiv Lewi Mienh ziouc maaih zingh yiem yaac maaih miev-ciangv yungz ninh mbuo nyei ngongh, yungh caux nyungc-nyungc saeng-kuv.
4“Jiu bun Lewi Mienh wuov deix zingh oix zuqc maaih miev-ciangv yiem bung-bung zingh laatc cuotv mingh yietc cin ndorqc go. 5Zingh ga'nyiec oix zuqc ndorqc dong bung i cin ndorqc, naamh bung i cin ndorqc, fai bung i cin ndorqc, baqv bung i cin ndorqc, bun zingh yiem ziangx mbu'ndongx. Ninh mbuo ziouc maaih naaiv deix ndau zoux zingh nyei miev-ciangv.
6“Meih mbuo bun Lewi Mienh nyei zingh oix zuqc ganh ca'lengc bun juqv norm weic zoux siex maengc zingh, bun daix mienh nyei mienh biaux mingh yiem. Oix zuqc aengx camv feix ziepc nyeic norm zingh jiu bun ninh mbuo. 7Jiu bun Lewi Mienh nyei zingh yietc zungv maaih feix ziepc betv norm, liemh zingh nyei miev-ciangv. 8Ziux fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh nzipc nyei buonc oix zuqc maeqv deix bun Lewi Mienh. Haaix fingx duqv camv oix zuqc bun camv. Haaix fingx duqv zoqc oix zuqc bun zoqc.”

Siex Maengc Zingh

(Beiv mangc Nzamc Leiz-Latc 19:1-13; Yo^su^waa 20:1-9)

9Ziouv gorngv mbuox Mose, 10“Oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Meih mbuo jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih bieqc Kaa^naa^an Deic-Bung, 11oix zuqc ginv deix zingh zoux meih mbuo siex maengc zingh weic bun caqv-bouc daix mienh nyei mienh biaux mingh yiem wuov. 12Naaiv deix zingh se zoux siex maengc nyei dorngx bun daix mienh nyei mienh biaux jaauv mienh maengc win nyei mienh, ziouc maiv zuqc daic ndaangc duqv yiem gapv zunv nyei mienh nyei nza'hmien zuqc siemv. 13Meih mbuo bun nyei naaiv deix juqv norm zingh oix zuqc zoux siex maengc zingh. 14Yiem naaiv Jor^ndaen Ndaaih dong bung oix zuqc zorqv cuotv buo norm. Yiem Kaa^naa^an Deic-Bung aengx zorqv cuotv buo norm. 15Naaiv deix juqv norm zingh ziouc zoux siex maengc nyei dorngx weic bun I^saa^laa^en Mienh fai ganh fingx mienh, maiv gunv yietc liuz caux ninh mbuo yiem fai yiem douc baav hnangv, da'faanh haaix dauh caqv-bouc daix mienh haih biaux mingh yiem wuov.
16“ ‘Se gorngv maaih haaix dauh longc hlieqv zoux daaih nyei ga'naaiv mborqv mienh, mienh ziouc daic, wuov dauh se zoux daix mienh nyei mienh. Oix zuqc daix ninh aqv. 17Fai se gorngv haaix dauh longc haih mborqv mienh daic nyei la'bieiv zong mienh, mienh ziouc daic, wuov dauh se zoux daix mienh nyei mienh. Oix zuqc daix ninh aqv. 18Fai se gorngv haaix dauh longc haih mborqv mienh daic nyei ndiangx-jaa-sic mborqv mienh, mienh ziouc daic, wuov dauh se zoux daix mienh nyei mienh. Oix zuqc daix ninh aqv. 19Jaauv mienh maengc win wuov dauh ganh oix zuqc daix dongh daix mienh wuov dauh. Haaix zanc buatc ziouc daix ninh aqv. 20Haaix dauh hanc mienh ziouc fongv ninh fai baac-baac longc ga'naaiv zoi ninh, ninh ziouc daic, 21fai laaix maaih win longc buoz-juonh mborqv mienh, mienh ziouc daic, daix mienh wuov dauh ziouc oix zuqc daic aqv, weic zuqc ninh se daix mienh nyei mienh. Jaauv mienh maengc win wuov dauh haaix zanc buatc oix zuqc daix ninh aqv.
22“ ‘Haaix dauh maiv hanc mienh mv baac caqv-bouc fongv zuqc fai zoi ga'naaiv zong zuqc mienh, 23fai mangc maiv buatc mienh ziouc bungx haih mborqv duqv mienh daic nyei la'bieiv aengx mborqv zuqc mienh, mienh ziouc daic, weic zuqc caux zuqc daic wuov dauh maiv maaih win yaac maiv maaih hnyouv hoic ninh, 24gapv zunv nyei mienh oix zuqc yiem daix mienh daic wuov dauh caux jaauv mienh maengc win wuov dauh mbu'ndongx ziux naaiv deix leiz siemv. 25Gapv zunv nyei zuangx mienh oix zuqc njoux daix mienh wuov dauh biaux ndutv jaauv mienh maengc win wuov dauh nyei buoz-ndiev, aengx fungx ninh nzuonx ninh biaux mingh yiem wuov norm siex maengc zingh. Ninh oix zuqc yiem wuov taux dongh longc cing-nzengc youh orn daaih wuov dauh ⟨domh sai mienh⟩ guei seix.
26“ ‘Mv baac se gorngv daix mienh wuov dauh, maiv gunv haaix zanc, da'faanh cuotv ninh biaux mingh yiem wuov norm siex maengc zingh ga'nyiec, 27jaauv mienh maengc win wuov dauh buatc ninh yiem zingh ga'nyiec ziouc daix, jaauv mienh maengc win wuov dauh yaac maiv maaih zuiz. 28Daix mienh nyei mienh oix zuqc yiem ninh nyei siex maengc zingh zuov domh sai mienh guei seix, nqa'haav nzuonx ninh ganh nyei biauv duqv aqv.

Zoux Zorng-Zengx Caux Zuoqc Mienh Nyei Leiz

29“+‘Maiv gunv yiem haaix, naaiv se meih mbuo doic jiex doic oix zuqc gan nyei leiz.
30“ ‘Haaix dauh daix mienh oix zuqc maaih i ziex dauh zoux zorng-zengx cingx daix duqv wuov dauh daix mienh nyei mienh. Kungx maaih nduqc dauh zoux zorng-zengx hnangv, maiv dungx daix.
31“+‘Laaix daix mienh dorngc zuiz zic duqv daic nyei mienh, zungv oix zuqc daic. Maiv dungx zipv ninh oix maaiz maengc nyei ga'naaiv.
32“+‘Yaac maiv dungx zipv biaux mingh yiem siex maengc zingh nyei mienh oix zuoqc maengc nyei nyaanh weic bun ninh duqv nzuonx ganh nyei biauv, maiv zuov domh sai mienh guei seix ndaangc.
33“ ‘Maiv dungx bun meih mbuo yiem nyei deic-bung maaih uix. Laaix daix mienh, nziaamv liouc njiec ndau, se bun deic-bung maaih uix. Yaac maiv maaih haaix nyungc haih saax duqv nzengc liouc cuotv nyei nziaamv nyei uix, cuotv liuz bun nziaamv liouc cuotv wuov dauh nyei nziaamv. 34Maiv dungx bun meih mbuo yiem jienv nyei deic-bung maaih uix. Se yie yiem nyei dorngx, weic zuqc yie, Ziouv, yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx.’+”