25

I^saa^laa^en Mienh Yiem Be^o Zaangc Mbaa^an

1I^saa^laa^en Mienh yiem Sitv^tim Deic wuov zanc, maaih deix baeqc fingx jiez gorn hienx Mo^apc Mienh nyei sieqv. 2Ziec ninh mbuo nyei zienh nyei ziangh hoc, naaiv deix m'sieqv dorn yuoqc I^saa^laa^en Mienh caux jienv mingh. I^saa^laa^en Mienh ziouc nyanc ziec jiex nyei ga'naaiv, yaac gueic njiec baaix wuov deix zienh. 3Hnangv naaic, I^saa^laa^en Mienh yaac caux jienv ninh mbuo zaangc yiem Be^o nyei ⟨Mbaa^an zienh.⟩Ziouv ziouc qiex jiez! haic I^saa^laa^en Mienh.
4Ziouv mbuox Mose, “Zorqv naaiv deix mienh nyei zuangx bieiv zeiv lungh hnoi zanc, njang nyei ziangh hoc, yiem nqaengc nyei dorngx dorng jienv Ziouv nyei nza'hmien daix, weic bun Ziouv maiv qiex jiez, nouz haic I^saa^laa^en Mienh.”
5Mose ziouc mbuox I^saa^laa^en Mienh nyei siemv zuiz jien, “Da'faanh meih mbuo nyei haaix dauh mienh zaangc yiem Be^o nyei ⟨Mbaa^an zienh,⟩ meih mbuo mouz dauh oix zuqc zorqv ninh mbuo daix nzengc.”
6I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gapv zunv yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc nyiemv wuov zanc, maaih dauh I^saa^laa^en Mienh dorng jienv Mose caux zuangx mienh dorh dauh Mi^ndien sieqv daaih bieqc ninh nyei ndopv-liuh. 7Aalon sai mienh nyei fun, E^le^aa^saa nyei dorn, Fi^ne^hatc, buatc, ninh ziouc yiem zuangx mienh mbu'ndongx cuotv daaih, nanv diuh cang 8gan jienv wuov dauh I^saa^laa^en Mienh bieqc ndopv-liuh gu'nyuoz wuov qongx. Ninh longc cang nzopv ninh mbuo i dauh, nzopv tong wuov dauh I^saa^laa^en m'jangc dorn bieqc wuov dauh Mi^ndien sieqv nyei sin. Hnangv naaic, yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx nyei domh wuon-baengc ziouc dingh mi'aqv. 9Mv baac laaix butv naaiv nyungc wuon-baengc daic nyei mienh, zungv maaih i waanc biei cin dauh.
10Ziouv gorngv mbuox Mose, 11“Aalon sai mienh nyei fun, E^le^aa^saa nyei dorn, Fi^ne^hatc, bun yie maiv qiex jiez I^saa^laa^en Mienh weic zuqc ninh tengx yie nzaeng ninh mbuo, hnangv yie yiem ninh mbuo mbu'ndongx nzaeng ninh mbuo wuov nor. Yie ziouc maiv mietc ninh mbuo. 12Oix zuqc mbuox ninh, yie caux ninh liepc jiez baengh orn nyei ngaengc waac, 13se laengz bun ninh caux ninh nyei zeiv-fun yietc liuz duqv zoux sai mienh weic zuqc ninh tengx ninh nyei Tin-Hungh nzaeng I^saa^laa^en Mienh yaac tengx I^saa^laa^en Mienh fiqv zuiz.”
14Caux Mi^ndien sieqv zuqc daix wuov dauh I^saa^laa^en Mienh nyei mbuox heuc Simx^li, se Saax^lu nyei dorn. Saax^lu se Si^me^on Fingx nyei yietc bungh mienh nyei bieiv zeiv. 15Zuqc daix wuov dauh Mi^ndien sieqv heuc Kotv^mbi. Ninh nyei die heuc Sux^aa, se yietc bungh Mi^ndien Mienh nyei bieiv zeiv.
16Ziouv gorngv mbuox Mose, 17“Oix zuqc zoux bun Mi^ndien Mienh benx win-wangv aqv, yaac daix ninh mbuo, 18weic zuqc ninh mbuo yiem Be^o nduov meih mbuo, zoux bun meih mbuo benx win-wangv. Laaix yiem Be^o cuotv nyei sic I^saa^laa^en Mienh butv domh wuon-baengc. Yaac doix wuov zanc Mi^ndien Mienh nyei yietc dauh bieiv zeiv nyei sieqv, Kotv^mbi, zuqc daix daic.”