5

Klei Suôt Phung Čhŏ Mơ̆ng Wăl

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Mtă bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel brei suôt hĕ jih jang mnuih djŏ phŭng mơ̆ng wăl, leh anăn hlei pô mâo klei bi ƀlĕ, leh anăn jih jang čhŏ kyua sô̆ hŏng sa čô djiê leh. 3Brei diih suôt phung êkei wăt mniê, suôt diñu kơ êngao wăl, snăn diñu amâo srăng bi čhŏ wăl diñu ôh, ti krah anôk anăn kâo dôk.” 4Phung ƀuôn sang Israel ngă snăn, leh anăn suôt diñu kơ êngao wăl; snăn phung ƀuôn sang Israel ngă tui si Yêhôwa lač leh kơ Y-Môis.

Klei Bhiăn Lŏ Tla Wĭt Mnơ̆ng

5 Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 6“Lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, ‘Tơdah sa čô êkei amâodah sa čô mniê ngă sa mta klei soh mnuih khăng ngă êjai amâo dôk sĭt suôr ôh hŏng Yêhôwa leh anăn pô anăn jing soh leh, 7ñu srăng hưn klei soh ñu ngă leh; leh anăn ñu srăng lŏ tla wĭt ênŭm, lŏ thiăm kơ dŏ anăn sa kdrêč hlăm êma, leh anăn srăng jao mnơ̆ng anăn kơ pô ñu bi msoh leh. 8Ƀiădah tơdah mnuih anăn tla amâo mâo găp djuê giăm dưi mă tŭ mnơ̆ng arăng tla wĭt kyua klei soh anăn ôh, mnơ̆ng tla wĭt anăn arăng srăng ba kơ Yêhôwa brei kơ khua ngă yang, lŏ thiăm sa drei biăp knô kơ klei bi doh klei soh, hŏng biăp anăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh kơ ñu. 9Jih jang mnơ̆ng myơr, jih jang mnơ̆ng doh jăk mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel, mnơ̆ng diñu ba kơ khua ngă yang srăng jing dŏ gơ̆; 10leh anăn mnơ̆ng doh jăk grăp čô myơr srăng jing dŏ ñu pô; ya mnơ̆ng grăp čô brei leh kơ khua ngă yang srăng jing dŏ gơ̆.’ ”

Klei Bhiăn kơ Klei Trih

11Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 12“Lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, ‘Tơdah mô̆ sa čô êkei klah đuĕ leh anăn amâo dôk sĭt suôr ôh hŏng gơ̆, 13tơdah sa čô êkei đih ngă soh hŏng ñu, leh anăn klei anăn hgăm kơ ală ung ñu, leh anăn klei anăn amâo êdah ôh, wăt tơdah ñu bi čhŏ leh ñu pô, leh anăn amâo mâo pô hưn ôh klei ñu ngă, kyuadah arăng amâo mâo mă ñu ôh êjai ñu ngă soh; 14leh anăn tơdah klei mĭn trih truh kơ gơ̆, leh anăn gơ̆ trih kơ mô̆ gơ̆ pô bi čhŏ leh ñu pô; amâodah tơdah klei mĭn trih truh kơ gơ̆, leh anăn gơ̆ trih kơ mô̆ gơ̆, ƀiădah ñu amâo tuôm bi čhŏ ñu pô ôh; 15hlăk anăn êkei anăn srăng atăt mô̆ gơ̆ kơ khua ngă yang, leh anăn djă ba mnơ̆ng myơr kyua ñu tui si klei bhiăn, sa kdrêč hlăm pluh êphah kpŭng ƀhĭ mdiê ôrgơ; gơ̆ amâo srăng hlĭng êa boh ôliwơ leh anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi ti dlông dŏ anăn ôh, kyuadah dŏ anăn jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kơ klei trih, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kơ klei bi hdơr, čiăng bi hdơr kơ klei wê.
16Khua ngă yang srăng brei mniê anăn nao giăm leh anăn brei ñu dôk dơ̆ng ti anăp Yêhôwa. 17Khua ngă yang srăng mă êa doh jăk hlăm sa boh čeh lăn, leh anăn mă đa đa ƀruih mơ̆ng tria hlăm sang čhiăm leh anăn dưm gơ̆ hlăm êa. 18Khua ngă yang srăng brei mniê dôk dơ̆ng ti anăp Yêhôwa, ruh hĕ ƀŭk ti boh kŏ mniê, leh anăn dưm ti kngan mniê mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kơ klei bi hdơr, anăn jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kơ klei trih. Khua ngă yang srăng djă hlăm kngan ñu êa klei phĭ bi truh klei tăm pah. 19Khua ngă yang srăng brei mniê anăn kat asei leh anăn lač kơ ñu, “Tơdah amâo mâo sa čô êkei tuôm đih leh hŏng ih ôh, leh anăn tơdah ih amâo tuôm klah đuĕ ngă klei čhŏ ôh êjai ih dôk ti gŭ klei dưi ung ih, ih srăng jing êngiê kơ êa klei phĭ anei bi truh klei tăm pah. 20Ƀiădah tơdah ih klah đuĕ wăt tơdah ih dôk ti gŭ klei dưi ung ih, leh anăn tơdah ih bi čhŏ hĕ ih pô, leh anăn sa čô êkei mkăn amâo djŏ ung ih ôh đih leh hŏng ih,” 21(hlăk anăn khua ngă yang brei mniê kat asei kơ klei tăm pah, leh anăn lač kơ mniê) “brei Khua Yang mjing ih mnơ̆ng tăm pah leh, leh anăn mnơ̆ng arăng dlao wač ti krah phung ƀuôn sang ih, êjai Yêhôwa brei sang anak ih kdjuôt leh anăn tian ih bŏk; 22brei êa anei bi truh klei tăm pah mŭt hlăm tian prôč ih leh anăn bi bŏk tian ih leh anăn bi kdjuôt sang anak ih.” Leh anăn mniê anăn srăng lač, “Amen, Amen.”
23Leh anăn khua ngă yang srăng čih klei tăm pah anei hlăm sa pŏk hră, leh anăn ñu srăng rao gơ̆ hŏng êa phĭ; 24leh anăn ñu srăng brei mniê anăn mnăm êa klei phĭ bi truh klei tăm pah, leh anăn êa bi truh klei tăm pah srăng mŭt hlăm ñu brei mâo klei ruă kjham. 25Khua ngă yang srăng mă mơ̆ng kngan mniê anăn mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kơ klei trih, leh anăn srăng hdai mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ ti anăp Yêhôwa leh anăn ba gơ̆ kơ knưl. 26Khua ngă yang srăng mă sa kpăt mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, jing kdrêč bi hdơr, leh anăn čuh gơ̆ ti dlông knưl; leh klei anăn ñu srăng brei mniê mnăm êa anăn. 27Tơdah leh gơ̆ brei mniê anăn mnăm êa, tơdah mniê anăn bi čhŏ leh ñu pô leh anăn amâo dôk sĭt suôr ôh hŏng ung ñu, êa bi truh klei tăm pah srăng mŭt hlăm ñu leh anăn mjing klei ruă kjham; tian ñu srăng bŏk, sang anak ñu srăng kdjuôt, leh anăn mniê anăn srăng jing mnơ̆ng tăm pah ti krah phung ƀuôn sang ñu. 28Ƀiădah tơdah mniê anăn amâo tuôm bi čhŏ ñu pô ôh leh anăn ñu jing êngeh, snăn ñu srăng jing êngiê, leh anăn ñu srăng kkiêng kơ phung anak.
29Anăn klei bhiăn tơdah mâo klei trih, tơdah sa čô mô̆ wăt tơdah dôk ti gŭ klei dưi ung ñu klah đuĕ leh anăn bi čhŏ ñu pô, 30amâodah tơdah klei mĭn trih truh kơ sa čô êkei leh anăn ñu trih mô̆ ñu; ñu srăng brei mniê anăn dôk dơ̆ng ti anăp Yêhôwa, leh anăn khua ngă yang srăng ngă hŏng ñu tui hlue jih klei bhiăn anăn. 31Snăn ung srăng jing êngiê kơ klei wê, ƀiădah mniê srăng klam klei wê ñu.’ ”