25

Phung Israel Kkuh Mpŭ kơ Yang Baal-Pêôr

1Êjai phung Israel dôk ti Sitim phung ƀuôn sang dơ̆ng ngă klei knhông hŏng phung mniê Môap. 2Phung mniê anei jak phung ƀuôn sang Israel kơ klei ngă yang hŏng phung yang diñu, leh anăn phung ƀuôn sang ƀơ̆ng huă leh anăn buôn kkuh ti anăp yang diñu. 3Snăn Israel bi mguôp hŏng yang Baal-Pêôr. Leh anăn Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ Israel. 4Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Mă jih jang phung khua hlăm phung ƀuôn sang leh anăn ruôt hĕ diñu ti krah mđiă ti anăp Yêhôwa, čiăng kơ klei Yêhôwa ngêñ snăk wir đuĕ mơ̆ng Israel.” 5Y-Môis lač kơ phung khua phat kđi Israel, “Brei grăp čô diih bi mdjiê phung êkei ñu phung bi mguôp leh hŏng yang Baal-Pêôr.”
6Nĕ anei sa čô êkei hlăm phung ƀuôn sang Israel hriê leh anăn atăt ba sa čô mniê Madian kơ phung hlăm sang ñu ti anăp ală Y-Môis leh anăn ti anăp ală jih jang phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn, êjai diñu dôk hia ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn. 7Tơdah Y-Phinêas anak êkei Y-Êlêasar, čô khua ngă yang Y-Arôn, ƀuh klei anăn, ñu kgŭ lui phung bi kƀĭn leh anăn mă sa ƀĕ kju hlăm kngan ñu, 8leh anăn tui kgue êkei Israel hlăm lam adŭ gơ̆, leh anăn tlŏ jih dua digơ̆, êkei Israel leh anăn mniê, hluh gah asei mlei mniê anăn. Snăn klei truh jhat mdei hĕ ti krah phung ƀuôn sang Israel. 9Ƀiădah phung djiê leh kyua klei truh jhat anăn mâo dua pluh pă êbâo čô.
10Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 11“Y-Phinêas anak êkei Y-Êlêasar, čô khua ngă yang Y-Arôn, bi kdŭn hĕ leh klei kâo ngêñ kơ phung ƀuôn sang Israel, kyuadah ñu mâo klei trih msĕ si kâo ti krah diñu, snăn kâo amâo bi rai phung ƀuôn sang Israel ôh hlăm klei kâo trih. 12Kyua anăn lač bĕ, ‘Nĕ anei kâo brei kơ ñu klei kâo bi mguôp kơ klei êđăp ênang. 13Klei anăn srăng pioh kơ ñu leh anăn kơ phung anak čô ñu êdei kơ ñu, klei bi mguôp kơ bruă khua ngă yang dôk nanao, kyuadah ñu mâo klei hur har kyua Aê Diê ñu, leh anăn ngă klei bi doh klei soh kơ phung ƀuôn sang Israel.’ ”
14Anăn êkei Israel arăng bi mdjiê leh mbĭt hŏng mniê Madian, jing Y-Simri anak êkei Y-Salu, khua kơ sa boh sang ama hlăm găp djuê Simêôn. 15Mniê Madian arăng bi mdjiê leh, anăn ñu H'Kôsbi anak mniê Y-Sur, khua kơ phung găp djuê mơ̆ng sa boh sang aê phŭn hlăm phung Madian.
16Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 17“Bi rŭng bĕ phung Madian leh anăn bi mdjiê diñu; 18kyuadah diñu ngă klei bi rŭng kơ diih hŏng klei diñu thâo mnêč, hŏng klei anăn diñu mplư diih hlăm klei yang Pêôr, leh anăn hlăm klei hŏng H'Kôsbi anak mniê sa čô khua Madian, amai diñu, pô arăng bi mdjiê hlăm hruê mâo klei ruă djiê tưp kyua klei hŏng yang Pêôr.”