35

Hơdôm Plei Pơnăng Ƀing Lêwi

1Ƀơi khul anih tơdron dap Môab jĕ krong Yurdan klă̱ anăp hăng plei Yerêhô yơh, Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Pơđar bĕ ƀing Israel pha brơi kơ ƀing Lêwi hơdôm plei kiăng kơ hơdip amăng anih lŏn kŏng ngăn ƀing Israel či mă anŭn. Laih anŭn brơi kơ ƀing gơ̆ khul đang rơ̆k jum dar hơdôm plei anŭn. 3Tui anŭn, ƀing gơñu či hơmâo hơdôm plei kiăng kơ dŏ hơdip laih anŭn khul đang rơ̆k kơ tơpul rơmô, triu laih anŭn kơ abih bang tơpul hlô mơnơ̆ng gơñu pơkŏn mơ̆n.
4“Khul đang rơ̆k jum dar hơdôm plei ƀing gih či brơi kơ ƀing Lêwi či rơhaih truh kơ sa-rơbâo haih mơ̆ng pơnăng plei anŭn. 5Gah rơngiao kơ plei, pơkă bĕ truh kơ dua-rơbâo haih ƀơi gah ngŏ̱, dua-rơbâo haih ƀơi gah thu̱ng, dua-rơbâo haih ƀơi gah yŭ̱ laih anŭn dua-rơbâo haih ƀơi gah dư̱r; laih anŭn plei anŭn či dŏ ƀơi tŏng krah yơh. Ƀing gơñu či hơmâo anih anai jing đang rơ̆k kơ hơdôm plei anŭn yơh.

Hơdôm Plei Jing Anih Đuaĭ Kơdŏp

(Yap 19:1-13; Yôsua 20:1-9)

6“Năm boh plei amăng hơdôm plei ƀing gih brơi kơ ƀing Lêwi či jing hĭ hơdôm plei pioh đuaĭ kơdŏp, pơ anih anai yơh kơ hlơi pô hơmâo pơdjai djơ̆ mơnuih dưi đuaĭ kơdŏp. Thim kơ anŭn dơ̆ng, brơi bĕ kơ ƀing gơñu pă̱pluh-dua boh plei pơkŏn dơ̆ng. 7Ƀing gih khŏm brơi abih bang plei kơ ƀing Lêwi jing pă̱pluh-sapăn boh, hrŏm hăng khul đang rơ̆k jum dar hơdôm plei anŭn. 8Hơdôm plei ƀing gih brơi kơ ƀing Lêwi mơ̆ng anih lŏn ƀing Israel mă tŭ, jing mơ̆ng gơnam kŏng ngăn pha brơi kơ rĭm kơnung djuai tui anai: Ƀing gơñu či mă tŭ lu boh plei mơ̆ng kơnung djuai pă hơmâo lu, samơ̆ ƀiă mơ̆ng kơnung djuai pă hơmâo ƀiă.”
9Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng Môseh tui anai, 10“Pơhiăp bĕ hăng ƀing Israel tui anai, ‘Tơdang ƀing gih găn krong Yurdan mŭt amăng anih Kanaan, 11ruah mă bĕ hơdôm plei anŭn kiăng jing hĭ hơdôm plei kơ anih đuaĭ kơdŏp. Pơ anih anŭn yơh hlơi pô hơmâo pơdjai djơ̆ hĭ sa čô mơnuih dưi đuaĭ kơdŏp. 12Hơdôm plei anai či jing khul anih đuaĭ kơdŏp mơ̆ng pô rŭ nua, tui anŭn pô arăng phŏng kơđi kơ tơlơi pơdjai mơnuih ƀu djai hĭ ôh hlâo kơ ƀing ană plei phat kơđi. 13Năm boh plei gih brơi anŭn či jing hĭ hơdôm plei kiăng kơ đuaĭ kơdŏp yơh. 14Pơpha brơi bĕ klâo boh plei gah anai kơ krong Yurdan laih anŭn klâo boh amăng anih lŏn Kanaan jing hơdôm plei kiăng kơ đuaĭ kơdŏp. 15Năm boh plei anŭn yơh či jing anih đuaĭ kơdŏp kơ ƀing Israel, ƀing tuai laih anŭn hlơi pô hơdip amăng ƀing gơñu, tui anŭn hlơi pô pơdjai djơ̆ sa čô mơnuih dưi đuaĭ kơdŏp pơ khul anih anŭn yơh.
16“ ‘Tơdah sa čô mơnuih taih hĭ sa čô mơnuih hăng sa gơnam yua ngă hăng pơsơi tui anŭn gơ̆ djai hĭ, ñu anŭn jing pô pơdjai mơnuih hăng tơlơi pơrơ̆ng yơh; pô pơdjai mơnuih anai khŏm djai yơh. 17Ƀôdah tơdah hlơi pô djă̱ sa gơnam yua ngă hăng pơtâo, laih anŭn ñu taih sa čô mơnuih tui anŭn gơ̆ djai hĭ, ñu anŭn jing pô pơdjai mơnuih hăng tơlơi pơrơ̆ng yơh; pô pơdjai mơnuih anai khŏm djai yơh. 18Ƀôdah tơdah hlơi pô djă̱ sa gơnam yua ngă hăng kơyâo, laih anŭn ñu taih sa čô mơnuih tui anŭn gơ̆ djai hĭ, ñu anŭn jing pô pơdjai mơnuih hăng tơlơi pơrơ̆ng yơh; pô pơdjai mơnuih anai khŏm djai yơh. 19Pô rŭ nua kơ tơlơi tuh drah anŭn či pơdjai hĭ pô pơdjai mơnuih anŭn yơh. Tơdang ñu bưp gơ̆, ñu či pơdjai hĭ gơ̆ yơh. 20Tơdah hlơi pô tơlư̆ hĭ sa čô mơnuih hăng tơlơi pơrơmut ƀôdah glŏm hơget gơnam ƀơi gơ̆ hăng tơlơi pơrơ̆ng, tui anŭn gơ̆ djai hĭ, 21ƀôdah tơdah čo̱k hĭ gơ̆ hăng tơngan kơpŏt ñu yuakơ khŏn, tui anŭn gơ̆ djai hĭ, pô taih anai khŏm djai yơh, yuakơ ñu jing sa čô pơdjai mơnuih. Pô rŭ nua kơ tơlơi tuh drah anai či pơdjai hĭ pô čo̱k anŭn yơh tơdang ñu bưp gơ̆.
22“ ‘Samơ̆ tơdah sa čô tŏ tơnŏ tơlư̆ djơ̆ hĭ sa čô mơnuih ƀu djơ̆ mơ̆ng tơlơi khŏn ƀôdah glŏm gơnam hơget ƀơi gơ̆ ƀu djơ̆ hăng tơlơi pơrơ̆ng ôh, 23ƀôdah ñu ƀu ƀuh ôh gơ̆ tơdang ñu plĕ trŭn sa gơnam yua ngă hăng pơtâo ƀơi gơ̆, laih anŭn gơ̆ djai hĭ, tui anŭn ñu ƀu lăp djai ôh yuakơ ñu ƀu djơ̆ jing rŏh ayăt hăng pô djai ôh laih anŭn ñu kŏn kơñăm kiăng ngă sat kơ gơ̆ lơi. 24Tơdah kar hăng anŭn, ƀing ană plei pơƀut glaĭ khŏm phat kơđi tŏng krah pô anŭn hăng pô rŭ nua kơ tơlơi tuh drah tui hluai hăng khul tơlơi phiăn anai yơh; 25ƀing pơƀut glaĭ anŭn khŏm pơgang pô arăng phŏng kơđi kơ tơlơi pơdjai mơnuih anŭn mơ̆ng pô rŭ nua, laih anŭn pơkiaŏ glaĭ gơ̆ pơ plei đuaĭ kơdŏp jing plei ñu đuaĭ kơdŏp laih hlâo anŭn. Ñu khŏm dŏ pơ anŭn tơl pô khua ngă yang prŏng hloh, jing pô arăng trôč hăng ia klôñ rơgoh hiam djai hĭ.
26“ ‘Samơ̆ tơdah pô pơdjai anai tơbiă gah rơngiao kơ khul anih guai plei đuaĭ kơdŏp jing anih ñu hơmâo đuaĭ kơdŏp, 27laih anŭn pô rŭ nua ƀuh ñu gah rơngiao kơ plei anŭn, pô rŭ nua dưi pơdjai hĭ ñu, tui anŭn, arăng ƀu dưi yap pô rŭ nua anai jing pô pơdjai mơnuih ôh. 28Pô arăng phŏng kơđi khŏm dŏ amăng plei đuaĭ kơdŏp ñu truh kơ hrơi pô khua ngă yang prŏng hloh djai yơh; kơnơ̆ng tơl pô khua ngă yang prŏng hloh anŭn djai hĭ anŭn kăh ñu dưi wơ̆t glaĭ pơ lŏn kŏng ngăn ñu pô rơnŭk rơnua.
29“ ‘Anai yơh jing khul tơlơi kiăng djơ̆ lăp kơ ƀing gih hlŏng truh kơ rơnŭk pơanăp amăng rĭm anih ƀing gih hơdip.
30“ ‘Hlơi pô pơdjai hĭ sa čô mơnuih, ƀing gih khŏm pơdjai hĭ ñu anŭn yuakơ ñu jing pô pơdjai mơnuih kơnơ̆ng kơnang ƀơi tơlơi gơ̆ng jơlan ƀing mơnuih ƀuh ñu ngă anŭn. Samơ̆ ƀing gih khŏm ƀu pơdjai hĭ ôh pô pơdjai mơnuih tơdah kơnơ̆ng hơmâo sa čô đôč ngă gơ̆ng jơlan.
31“ ‘Anăm tŭ mă ôh sa nua song mă kơ tơlơi hơdip pô pơdjai mơnuih hăng tơlơi pơrơ̆ng, ñu lăp tŭ kơ tơlơi djai yơh. Sĭt arăng khŏm pơdjai hĭ ñu.
32“ ‘Anăm mă tŭ sa nua song mă ôh kơ hlơi pô đuaĭ kơdŏp pơ plei đuaĭ kơdŏp tui anŭn dưi brơi ñu wơ̆t glaĭ hăng hơdip ƀơi lŏn ñu pô hlâo kơ pô khua ngă yang prŏng hloh djai.
33“ ‘Anăm ngă pơgrĭ hĭ anih lŏn pă ƀing gih hlak hơdip ôh. Tơlơi tuh drah mơnuih či pơgrĭ hĭ lŏn yơh laih anŭn kơnơ̆ng tơlơi tuh drah pô hơmâo ngă tơlơi tuh drah anŭn đôč dưi pơrơgoh hĭ anih lŏn anŭn. Ƀing gih ƀu dưi ngă tơlơi pơkŏn dơ̆ng ôh kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi pơrơgoh hĭ anih lŏn anŭn. 34Anăm pơgrĭ hĭ ôh anih lŏn pă gih hơdip jing anih Kâo dŏ, yuakơ Kâo jing Yahweh, jing Pô dŏ amăng ƀing Israel yơh.’ ”