35

Cov Levi tej moos

1Yawmsaub has rua Mauxe ntawm lub taj Mau‑a ntawm ntug dej Yalatee kws ncaaj lub moos Yelikhau tas, 2“Ca le kuas cov Yixayee muab tej qub txeeg qub teg kws puab tau ua puab tug lawm rhu tej lub moos rua cov Levi nyob hab pub tshaav zaub ib ncig lub moos rua puab. 3Ca tej moos hov ua puab tug ua chaw rua puab nyob hab pub tshaav zaub rua puab tau yug nyuj yug yaaj yug tshws yug tsaj txhu huvsw. 4Tej tshaav zaub ntawm lub moos kws mej yuav tu rua cov Levi hov mas tseg txwj ntawm lub ntsaa loog moog daav le ib txheeb tshwm puag ncig. 5Hab koj yuav tsum ntsuag lub moos saab nrau kuas daav ob txheeb tshwm saab nub tuaj, ob txheeb tshwm saab nraag, ob txheeb tshwm saab nub poob hab ob txheeb tshwm saab peg, ca lub moos nyob huv plawv. Nuav yog puab tej moos le tshaav zaub kws ua puab tug.
6“Tej moos kws koj yuav pub rua cov Levi mas yuav pub rau lub moos ua moos cawm sav kws mej yuav kheev ca tug kws tua tuabneeg tswv moog nyob, hab yuav pub dua plaub caug ob lub moos rua cov Levi. 7Tej moos kws mej pub rua cov Levi huvsw yog plaub caug yim lub moos hab muaj tshaav zaub. 8Tej moos kws mej yuav muab rhu huv cov Yixayee le feem hov mas xeem kws coob mej kuj rhu ntau, xeem kws tsawg kuj rhu tsawg. Txhua xeem tau qub txeeg qub teg ntau hab tsawg npaum le caag mas yuav pub tej moos rua cov Levi lawv le puab tau.”

Tej moos cawm sav

(Kc. 19:1-13; Ys. 20:1-9)

9Yawmsaub has rua Mauxe tas, 10“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Thaus mej hlaa tug dej Yalatee moog rua huv Khana‑aa tebchaws, 11mas mej yuav xaiv tej moos kws cawm sav rua mej, es yog leejtwg tau tua tuabneeg kuas tsw yog txhob txwm tua tes txhad le tau tswv moog rua huv. 12Tej moos hov yuav ua tej moos cawm sav rua tug kws tswv tug tsob caub, sub tug kws tua tuabneeg hov txhad tsw tuag ua ntej rua thaus kws nwg tsw tau sawv taab meeg cov pejxeem rua ntawm lub rooj txav txem. 13Tej moos kws mej tu ua moos cawm sav hov mas yog rau lub. 14Mej tu peb lub moos rua saab ntug dej Yalatee nub tuaj hab tu peb lub moos rua huv Khana‑aa tebchaws ua moos cawm sav. 15Rau lub moos hov yuav ua moos cawm sav rua cov Yixayee hab rua lwm haiv tuabneeg hab rua tej tuabneeg kws nrug puab nyob, es yog leejtwg tau tua tuabneeg kuas tsw yog txhob txwm tua tes txhad le tau tswv moog rua huv.
16“ ‘Yog leejtwg xuas tej pestwj kws yog hlau ntaus luas tuag mas yeej yog nwg tua tuabneeg mas tug hov yuav raug muab tua pov tseg. 17Yog leejtwg txhais teg xuas ib lub pob zeb luj kws tua tau tuabneeg tuag moog ntaus luas tuag, yeej yog nwg tua tuabneeg mas nwg yuav raug muab tua pov tseg. 18Yog leejtwg txhais teg xuas tej cuab yeej ntoo kws tua tau tuabneeg tuag ntaus luas tuag, yeej yog nwg tua tuabneeg mas tug hov yuav raug muab tua pov tseg. 19Ca tug kws tsob caub tua tug hov ntaag. Tug tsob caub ntswb tug hov thaus twg mas yuav muab tua kag pov tseg. 20Yog leejtwg ntxub luas es laam muab luas thawb lossws tog kev muab ib yaam daabtsw laim raug kuas tuag 21lossws ua tshawj chim es xuas nrwg muab ntaus tuag, mas tug kws ntaus hov yuav raug muab tua pov tseg, yeej yog nwg tua tuabneeg. Thaus tug tsob caub ntswb nwg ca le muab nwg tua kag pov tseg.
22“ ‘Tassws yog nwg tsw tau nrug luas ua tshawj chim es ca le thawb luas taamswm, lossws muab daabtsw laim raug luas kuas tsw yog txhob txwm tog kev, 23lossws xuas tej lub pob zeb kws tua tau tuabneeg tuag tso moog raug luas tuag lawm vem yog nwg tsw pum kuas luas tuag lawm, tassws yeej tsw nrug tug hov ua yeeb ncuab hab tsw yog nwg txhob txwm xaav ua phem, 24mas cov pejxeem yuav tsum tu plaub rua tug kws tua tuabneeg hab tug tsob caub lawv le txuj kevcai nuav. 25Cov pejxeem yuav paab tug kws tua hov kuas dim ntawm tug tsob caub txhais teg hab yuav coj tug kws tua hov rov qaab moog nyob huv lub moos cawm sav kws nwg tau tswv moog nyob hov. Ca nwg nyob huv moog txug thaus tug tuam pov thawj hlub kws raug muab cov roj dawb huv laub tsaa lawm tuag tsaiv. 26Yog tug kws tua tuabneeg hov tawm moog dhau lub moos cawm sav le kaav xyuam kws nwg tswv moog nyob huv 27es yog tug tsob caub ntswb nwg dhau lub moos cawm sav le kaav xyuam lawm tes tug tsob caub muab nwg tua pov tseg los tug tsob caub tsw txhum tsua qhov kws tua hov. 28Tsua qhov tug yawm hov yuav tsum nyob huv lub moos cawm sav moog txug thaus tug tuam pov thawj hlub tuag. Thaus tug tuam pov thawj hlub tuag lawd tug kws tua tuabneeg hov txhad tau rov qaab moog rua huv nwg teb nwg chaw kws yog nwg tug.
29“ ‘Tej nuav yog tej kaab ke hab tej kevcai kws mej yuav tsum coj ib tam dhau ib tam ib txhws le rua huv txhua lub chaw kws mej nyob. 30Yog leejtwg tua lwm tug tuag mas tug kws tua hov yuav raug muab tua pov tseg lawv le muaj timkhawv pum, tassws yog muaj tuab leeg ua timkhawv xwb mas tsw xob muab tug hov tua pov tseg. 31Dua le ntawd mej tsw xob yuav tej nqe kws txhwv tug kws tua tuabneeg kws ua txhum txaus tuag le txujsa, nwg yeej yuav raug muab tua xwb. 32Hab mej tsw xob yuav tej nqe txhwv tug kws tswv moog nyob huv lub moos cawm sav tassws nwg tau rov lug nyob nwg teb nwg chaw ua ntej kws tug tuam pov thawj hlub tsw tau tuag. 33Ua le nuav mej txhad tsw ua rua lub tebchaws kws mej nyob qas tsw huv, vem yog ntshaav ua rua tebchaws qas tsw huv hab tsw muaj ib yaam daabtsw kws yuav ntxuav tau lub tebchaws kws ntshaav lug rua huv lawd tsuas yog tug kws tua hov cov ntshaav txhad ntxuav tau xwb. 34Mej tsw xob ua rua lub tebchaws kws mej nyob qas puag tsuas, yog lub chaw kws kuv nyob huv plawv tsua qhov kuv yog Yawmsaub, kuv nyob huv plawv cov Yixayee.’ ”