11

Tơlơi Phat Kơđi Ƀơi Ƀing Khua Moa Israel

1Giŏng anŭn, Yang Bơngăt yŏng đĭ kâo hăng ba kâo pơ amăng ja̱ng sang yang Yahweh anăp nao pơ gah ngŏ̱. Ƀơi jơlan mŭt nao pơ amăng ja̱ng anŭn hơmâo duapluh-rơma čô đah rơkơi, laih anŭn kâo ƀuh amăng ƀing gơñu jing Yaazanyah ană đah rơkơi Azzur laih anŭn Pelatyah ană đah rơkơi Benayah, jing ƀing khua ba akŏ ƀing ană plei. 2Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, anŭn yơh jing ƀing mơnuih ngă mơneč sat ƀai hăng pha brơi tơlơi djru pơmĭn ƀrưh ƀai amăng plei anŭn. 3Ƀing gơñu laĭ kơ tơlơi ƀu sui ôh ƀing gơñu či pơdơ̆ng đĭ sang dŏ yơh. Plei anai jing kar hăng gŏ hơtŭk, laih anŭn ƀing gơñu jing kar hăng añăm mơnơ̆ng yơh. 4Hơnŭn yơh, laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu bĕ, Ơ ană mơnuih hơi.”
5Giŏng anŭn Yang Bơngăt Yahweh rai ƀơi kâo laih anŭn mơ̆ng kâo Ñu pơtă kơ ƀing ană plei tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Anai yơh jing tơlơi ƀing gih pơhiăp, Ơ sang anŏ ƀing Israel hơi, samơ̆ Kâo thâo laih hơget tơlơi ƀing gih pơmĭn. 6Ƀing gih hơmâo pơdjai hĭ laih lu ană plei amăng plei anai laih anŭn pơbă hĭ khul jơlan plei anŭn hăng atâo djai.
7“Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Atâo mơnuih ƀing gih hơmâo glŏm laih pơ anih anŭn jing añăm mơnơ̆ng laih anŭn plei anŭn jing gŏ hơtŭk yơh, samơ̆ Kâo či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gih mơ̆ng plei anŭn. 8Ƀing gih huĭ kơ đao gưm laih anŭn đao gưm yơh jing tơlơi Kâo či ba rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. 9Kâo či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gih mơ̆ng plei anŭn laih anŭn jao hĭ ƀing gih kơ ƀing mơnuih tuai kiăng kơ pơruă pơkơhma̱l hĭ ƀing gih. 10Ƀing gih či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm laih anŭn Kâo či klă̱ tơlơi phat kơđi ƀơi ƀing gih ƀơi khul guai lŏn ƀing Israel. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh. 11Plei anŭn ƀu či jing hĭ gŏ hơtŭk kơ ƀing gih ôh, ƀing gih kŏn či jing kar hăng añăm mơnơ̆ng lơi amăng plei anŭn. Kâo či klă̱ tơlơi phat kơđi ƀơi ƀing gih ƀơi khul guai lŏn ƀing Israel yơh. 12Tui anŭn, ƀing gih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, yuakơ ƀing gih ƀu đuaĭ tui ôh khul tơlơi phiăn Kâo laih anŭn khul tơlơi juăt Kâo, samơ̆ hơmâo ngă tui laih khul tơlơi bruă ƀing lŏn čar jum dar ƀing gih.”
13Hlak anŭn, tơdang kâo hlak laĭ lui hlâo, Pelatyah ană đah rơkơi Benayah djai hĭ. Giŏng anŭn, kâo bon akŭp hĭ ƀô̆ kâo laih anŭn iâu hăng sa asăp kraih tui anai, “Ơ Khua Yang Yahweh hơi! Ih či pơrai hĭ hlo̱m ƀo̱m ƀing dŏ so̱t Israel hă?”
14Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 15“Ơ ană mơnuih hơi, ƀing ayŏng adơi ih, jing ƀing hơmâo drah kơtăk ih laih anŭn abih bang sang anŏ ƀing Israel, jing kơ ƀing gơñu yơh ƀing ană plei plei Yerusalaim hơmâo pơhiăp laih tui anai, ‘Ƀing gơñu dŏ ataih biă mă mơ̆ng Yahweh. Anih lŏn anai hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ta kiăng kơ jing lŏn kŏng ngăn ta.’

Tơlơi Ƀuăn Kơ Tơlơi Ƀing Israel Wơ̆t Glaĭ

16“Hơnŭn yơh, laĭ bĕ tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Wơ̆t tơdah Kâo puh pơđuaĭ hĭ laih ƀing gơñu dŏ ataih amăng ƀing lŏn čar laih anŭn pơčơlah hĭ ƀing gơñu amăng ƀing anih lŏn, samơ̆ amăng ƀiă hrơi Kâo hơmâo jing laih sang yang kơ ƀing gơñu amăng khul lŏn čar jing anih ƀing gơñu hơmâo đuaĭ nao laih.’
17“Hơnŭn yơh, laĭ bĕ tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh laĭ: Kâo či pơƀut glaĭ ƀing gih mơ̆ng ƀing lŏn čar laih anŭn ba ƀing gih glaĭ mơ̆ng khul anih lŏn jing anih Kâo hơmâo pơčơlah hĭ laih ƀing gih hlâo adih, laih anŭn Kâo či brơi glaĭ kơ ƀing gih anih lŏn ƀing Israel anŭn dơ̆ng.’
18“Ƀing gơñu či wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn anŭn laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ abih bang khul rup sat ƀai laih anŭn khul rup trah hơƀak drak yơh. 19Kâo či brơi kơ ƀing gơñu sa boh pran jua ƀu pơkăh pơpha laih anŭn pioh sa jua bơngăt phrâo amăng ƀing gơñu. Kâo či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gơñu pran jua pơtâo gơñu laih anŭn pha brơi kơ ƀing gơñu sa pran jua asar yơh. 20Giŏng anŭn, ƀing gơñu či hơdip tui khul tơlơi phiăn Kâo laih anŭn pơñen djă̱ pioh hơdôm tơlơi juăt Kâo yơh. Ƀing gơñu či jing ƀing ană plei Kâo laih anŭn Kâo či jing Ơi Adai gơñu yơh. 21Samơ̆ bơ kơ ƀing hlơi pô kơkuh pơpŭ hăng abih pran jua gơñu kơ khul rup sat ƀai hăng khul rup trah hơƀak drak, Kâo či pơglưh trŭn hĭ ƀơi akŏ gơñu pô hơget bruă ƀing gơñu hơmâo ngă laih, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.”
22Giŏng anŭn, ƀing čerub, hrŏm hăng khul pong ƀơi djeo gơñu, blang čăng gơñu laih anŭn tơlơi ang yang Ơi Adai ƀing Israel dŏ ƀơi ngŏ gơñu yơh. 23Tơlơi ang yang Yahweh đuaĭ đĭ mơ̆ng gah lăm plei anŭn laih anŭn dŏ hĭ ƀơi gah ngŏ čư̆ gah ngŏ̱ kơ plei anŭn. 24Yang Bơngăt yŏng đĭ kâo hăng ba kâo pơ anih jing hlŭn mơnă amăng lŏn čar Babilon hăng tơlơi pơƀuh pha brơi mơ̆ng Yang Bơngăt Ơi Adai yơh.
 Giŏng anŭn, tơlơi pơƀuh kâo hơmâo ƀuh anŭn rơngiă hĭ thĕng mơ̆ng kâo,
25laih anŭn kâo ruai kơ ƀing dŏ ataih mơ̆ng lŏn čar pô abih bang tơlơi Yahweh hơmâo pơrơđah brơi kơ kâo yơh.