11

Đoán phạt giới lãnh đạo

1Thánh Linh cất tôi lên, đưa đến cổng phía đông Đền thờ. Ngay lối vào cổng, tôi thấy hai mươi lăm người, trong đó có Gia-xa-nia, con A-xua, và Phê-la-tia, con Bê-na-gia, lãnh tụ nhân dân. 2Ngài bảo tôi: "Con loài người, đó là những kẻ bày gian mưu ác kế cho thành này. 3Chúng nói: 'Chưa đến lúc chúng ta xây nhà mới. Thành này là cái vạc, còn chúng ta là thịt.' 4Vậy, con loài người, hãy nói tiên tri nghịch lại chúng."

5Thánh Linh của Chúa Hằng Hữu giáng trên tôi, Ngài bảo tôi nói với nhân dân: "Chúa Hằng Hữu phán: Dân Y-sơ-ra-ên! Đó là điều các ngươi nói! Vì Ta biết rõ từng ý nghĩ trong trí các ngươi. 6Các ngươi giết quá nhiều người trong thành, làm cho đường phố đầy xác chết. 7Vậy, Chúa Hằng Hữu phán: Xác người bị các ngươi giết bỏ giữa thành là thịt, còn thành là cái vạc, nhưng các ngươi sẽ bị đem đi khỏi thành. 8Các ngươi sợ chiến tranh, Ta sẽ đưa chiến tranh đến. 9Ta sẽ đem các ngươi khỏi thành phố, giao các ngươi cho người nước ngoài để thi hành án phạt của Ta. 10Các ngươi sẽ bị gươm giết, và Ta sẽ xử các ngươi tại biên giới Y-sơ-ra-ên, rồi các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu. 11Thành này chẳng phải là cái vạc cho các ngươi, và các ngươi không phải là thịt trong vạc. Ta sẽ xử các ngươi tại biên giới Y-sơ-ra-ên. 12Các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu. Các ngươi không chịu vâng giữ mạng lệnh Ta; nhưng lại bắt chước thói tục các dân tộc chung quanh."

13Khi tôi đang nói những lời tiên tri này, thì Phê-la-tia, con Bê-na-gia chết. Tôi sấp mặt xuống đất, kêu lớn tiếng: "Ôi Chúa Hằng Hữu, Ngài sẽ giết hết những người còn lại của Y-sơ-ra-ên sao?

14Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: 15“Con loài người, nhân dân Giê-ru-sa-lem nói về anh em con, là toàn dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày rằng: 'Họ bị đem đi xa khỏi Chúa, nên xứ này thuộc về chúng ta.' 16Con hãy nói: 'Chúa Hằng Hữu phán: Dù Ta đem chúng đến các dân xa xôi, dù Ta phân tán chúng khắp các nước, Ta sẽ là Nơi thánh cho chúng tại các nước đó. 17Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ đem các ngươi từ các dân, tập họp từ những nước các ngươi bị phân tán, và Ta sẽ ban lại xứ Y-sơ-ra-ên cho các ngươi.' 18Khi trở về, chúng sẽ trừ bỏ khỏi xứ các thần tượng gớm ghiếc. 19Ta sẽ cho chúng một tấm lòng và một tinh thần mới. Ta sẽ cất lòng đá khỏi chúng, và cho chúng lòng mềm mại 20để chúng vâng giữ mạng lệnh Ta. Chúng sẽ làm dân Ta, và Ta làm Thượng Đế chúng nó. 21Còn những kẻ hướng lòng về thần tượng gớm ghiếc, Ta sẽ báo trả những việc chúng đã làm, Chúa Hằng Hữu phán."

22Các chê-ru-bim xoè cánh ra, có các bánh xe bên cạnh, và vinh quang Thượng Đế Y-sơ-ra-ên ở bên trên. 23Vinh quang Thượng Đế từ giữa thành bay lên, và dừng lại trên núi phía đông thành. 24Thánh Linh cất tôi lên, và trong khải tượng,fThánh Linh Thượng Đế đem tôi trở lại với đám dân bị lưu đày ở Canh-đê. Khải tượng liền rời khỏi tôi. 25Tôi thuật lại cho dân lưu đày mọi điều Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi.