43

Ziouv Nyei Njang-Laangc Buangv Zaangc Ziouv Nyei Biauv

1Nqa'haav wuov laanh mienh dorh yie mingh taux huin mingh dong bung nyei laatc gaengh. 2Yie mangc buatc I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei njang-laangc yiem dong bung maengx daaih. Ninh nyei qiex mbui hnangv wuom camv zoz-zoz nyei mbui. Ndau-beih yaac aengv cuotv ninh nyei njang-laangc. 3Yie buatc naaiv deix laauc yaangh nyei sic hnangv zinh ndaangc yie buatc ninh daaih mietc wuov norm zingh, yaac buatc hnangv zinh ndaangc yie yiem Ke^mbaa Ndaaih hlen wuov deix laauc yaangh nyei sic. Yie ziouc puoqv njiec ndau. 4Ziouv nyei njang-laangc yiem dong bung maengx nyei laatc gaengh bieqc zaangc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz wuov zanc, 5Singx Lingh bouh yie faaux, dorh yie bieqc gu'nyuoz wuov kang zingh laatc. Ziouv nyei njang-laangc yaac buangv zaangc Tin-Hungh nyei biauv mi'aqv.
6Wuov laanh mienh souv jienv yie nyei ga'hlen wuov zanc, yie haiz maaih dauh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz caux yie gorngv waac. 7Ninh gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Naaiv se yie nyei weic caux yie nyei zaux-benv caaiv nyei dorngx. Se yie yietc liuz yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx nyei dorngx. Yiem naaiv mingh I^saa^laa^en Mienh, liemh ninh mbuo ganh caux ninh mbuo nyei hungh diex, maiv bun yie nyei cing-nzengc mengh maaih uix. Ninh mbuo maiv horpc zuqc zaangc nyiec nyei zienh. Ninh mbuo nyei hungh diex guei seix, maiv dungx dorh sei zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz zangx. 8Hungh diex bun ninh mbuo nyei gaengh mbaeqv doix yie nyei gaengh mbaeqv yaac bun ninh mbuo nyei gaengh zouc yiem nitv yie nyei gaengh zouc, kungx maaih nduqc peng njongc nqenx jienv mbu'ndongx. Ninh mbuo zoux gamh nziev nyei sic bun yie nyei cing-nzengc mbuox maaih uix. Yie ziouc qiex jiez, mietc ninh mbuo. 9Ih zanc ninh mbuo oix zuqc guangc, maiv zaangc nyiec nyei zienh. Ninh mbuo nyei hungh diex nyei sei yaac oix zuqc zangx leih go yie. Yie ziouc yietc liuz yiem ninh mbuo mbu'ndongx.
10“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc gorngv mengh naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei jauv-louc bun I^saa^laa^en Mienh muangx, bun ninh mbuo longx-longx nyei hnamv taux ziouc nyaiv ninh mbuo zoux nyei orqv sic. 11Se gorngv ninh mbuo nyaiv ninh mbuo zoux nyei yietc zungv sic, oix zuqc bun ninh mbuo hiuv duqv zoux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei yietc nyeic, se biauv hnangv haaix nor yiem, bieqc cuotv nyei dorngx hnangv haaix nor, caux yietc zungv mou zeiv hnangv haaix nor. Yaac oix zuqc bun ninh mbuo hiuv duqv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei leiz-latc caux yietc zungv leiz. Oix zuqc dorng jienv ninh mbuo fiev njiec weic bun ninh mbuo ei jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei leiz-latc caux yietc zungv leiz zoux.
12“Naaiv se zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei leiz. Yiem mbong-ningv gu'nguaaic weih gormx nyei dorngx yietc zungv benx cing-nzengc nyei dorngx. Mangc maah! Naaiv se zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei leiz-latc.

Ziec-Dorngh

13“Yiem naaiv mingh gorngv ziec-dorngh nyei ciqv-cunx, gorngv benx ndorqc. (Naaiv deix ndorqc se yietc ndorqc lengh yietc buoz-zaangv.) Ziec-dorngh nyei gorn-ndoqv hlang yietc ndorqc, jangv yietc ndorqc. Huing gormx ga'hlen hlang yietc naamx. Ziec-dorngh se mbaengc naaiv hlang. 14Yiem ndau-beih, gorn-ndoqv gu'nguaaic faaux da'yietv kang taux kuang bieqc gu'nyuoz hlang i ndorqc. Kuang bieqc gu'nyuoz nyei dorngx jangv yietc ndorqc. Yiem faix wuov kang taux hlo wuov kang hlang biei ndorqc. Kuang bieqc gu'nyuoz jangv yietc ndorqc. 15Ziec-dorngh gu'nguaaic, buov ziec nyei nzox, hlang biei ndorqc. Naaiv deix dorngx nyei biei norm gorqv, yietc norm gorqv maaih yietc norm jorng hlang yietc ndorqc. 16Ziec-dorngh nyei nzox feix-bung, ndaauv ziepc nyeic ndorqc, jangv ziepc nyeic ndorqc. 17Mbu'ndongx wuov kang, kuang bieqc gu'nyuoz nyei dorngx ga'hlen, yaac feix-bung nyei, ndaauv ziepc feix ndorqc, jangv ziepc feix ndorqc. Huing gormx ga'hlen hlang ndaamv-ndorqc. Ziec-dorngh nyei gorn kuang bieqc nyei dorngx yaac jangv cuotv yietc ndorqc. Ziec-dorngh nyei tei huin mingh dong bung maengx.”

Fungx Ziec-Dorngh Bun Ziouv

18Ninh aengx gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Naaiv se ceix ziangx ziec-dorngh wuov hnoi buov ziec nyei ga'naaiv yaac longc saeng-kuv nziaamv fuqv ziec-dorngh nyei leiz. 19Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih oix zuqc zorqv yietc dauh ngongh gouv bun Lewi Fingx, Saax^ndokc nyei zeiv-fun wuov deix sai mienh, ziec weic fiqv zuiz. Ninh mbuo daaih nitv fatv fu-sux yie. 20Oix zuqc zorqv deix naaiv dauh ngongh gouv nyei nziaamv zaix ziec-dorngh nyei gorqv wuov deix biei norm jorng aengx caux kuang bieqc nyei dorngx biei bung gorqv, yaac zaix gormx biei bung ga'hlen faaux hlang nyei dorngx. Hnangv naaiv nor saax liuz ziec-dorngh, ziec-dorngh ziouc cing-nzengc mi'aqv. 21Meih yaac oix zuqc zorqv ziec weic fiqv zuiz wuov dauh ngongh gouv yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ga'nyiec, dongh paaiv ziangx benx Tin-Hungh nyei biauv nyei cing-nzengc dorngx ga'nyiec maengx, buov.
22“ ‘Da'nyeic hnoi meih oix zuqc zorqv dauh maiv maaih dorngx nqemh nyei yungh gouv fongc horc ziec fiqv zuiz, weic saax ziec-dorngh cing-nzengc daaih hnangv longc ngongh gouv saax nor. 23Meih saax liuz ziec-dorngh, meih oix zuqc zorqv dauh maiv maaih dorngx nqemh nyei ngongh gouv dorn caux yiem ba'gi yungh guanh zorqv dauh maiv maaih dorngx nqemh nyei ba'gi yungh gouv fongc horc. 24Oix zuqc dorh taux Ziouv nyei nza'hmien. Sai mienh ziouc zorqv nzauv hiaamx jienv aengx fongc horc benx buov ziec nyei ga'naaiv bun Ziouv.
25“ ‘Siec hnoi gu'nyuoz oix zuqc hnoi-hnoi fongc horc dauh yungh gouv ziec weic fiqv zuiz. Meih yaac oix zuqc fongc horc dauh ngongh gouv caux dauh yiem yungh guanh maiv maaih dorngx nqemh nyei ba'gi yungh gouv. 26Sai mienh oix zuqc saax ziec-dorngh cing-nzengc buangv siec hnoi cingx saax nzengc. Yaac oix zuqc fungx bun Ziouv weic benx cing-nzengc nyei dorngx. 27Naaiv deix hnoi-nyieqc jiex liuz, yiem da'betv hnoi jiex mingh, sai mienh oix zuqc yiem ziec-dorngh buov meih mbuo fongc horc buov ziec caux fongc horc weic jiu tong nyei ga'naaiv. Yie ziouc horpc hnyouv meih mbuo.’ ” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.