43

Tơlơi Ang Yang Wơ̆t Glaĭ Pơ Sang Yang

1Giŏng anŭn, pô anŭn ba kâo nao pơ amăng ja̱ng anăp nao pơ gah ngŏ̱, 2laih anŭn kâo ƀuh tơlơi ang yang Ơi Adai Israel rai mơ̆ng gah ngŏ̱. Hiăp ñu kar hăng dơnai ia rô pơkrao laih anŭn kar hăng anih lŏn bă hăng tơlơi ang yang bơngač yơh. 3Tơlơi pơƀuh kâo ƀuh anŭn jing kar hăng tơlơi pơƀuh kâo hơmâo ƀuh laih tơdang pô anŭn rai pơrai hĭ plei prŏng anŭn kar hăng khul tơlơi pơƀuh kâo hơmâo ƀuh laih jĕ ƀơi Krong Kêbar, laih anŭn kâo akŭp trŭn ƀô̆ mơta kâo. 4Tơlơi ang yang Yahweh mŭt pơ sang yang mơ̆ng amăng ja̱ng anăp nao pơ gah ngŏ̱ yơh. 5Giŏng anŭn, Yang Bơngăt yŏng đĭ kâo hăng ba kâo mŭt nao pơ wăl tơdron gah lăm, laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh pơbă hĭ sang yang anŭn.
6Tơdang pô anŭn dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi kâo, kâo hơmư̆ mơnuih pơhiăp hăng kâo mơ̆ng gah lăm sang yang. 7Ñu laĭ tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, anai jing anih grê pơtao Kâo laih anŭn anih kơ kơđŭl tơkai Kâo yơh. Anŭn yơh jing anih Kâo či hơdip amăng ƀing Israel hlŏng lar. Sang anŏ Israel ƀu či pơgrĭ hĭ anăn rơgoh hiam Kâo dơ̆ng tah, anŭn jing ƀing gơñu wơ̆t hăng ƀing pơtao gơñu, hăng tơlơi rĭh răm gơñu laih anŭn khul rup trah đôč đač ƀing pơtao gơñu ƀơi khul anih glông pioh kơkuh pơpŭ yang rơba̱ng gơñu. 8Tơdang ƀing gơñu pioh khô̱ng bah amăng gơñu jĕ ƀơi khô̱ng bah amăng Kâo laih anŭn khul tơmĕh gơñu jĕ ƀơi khul tơmĕh Kâo, kơnơ̆ng hăng sa boh pơnăng đôč tŏng krah Kâo hăng ƀing gơñu, ƀing gơñu pơgrĭ hĭ laih anăn rơgoh hiam Kâo tơdang ƀing gơñu hơdip hơdơ̆ng hơƀak drak. Tui anŭn, kâo pơrai hĭ ƀing gơñu hăng tơlơi hil nač Kâo yơh. 9Ră anai, brơi kơ ƀing gơñu mă pơđuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng Kâo tơlơi rĭh răm gơñu laih anŭn khul rup trah đôč đač ƀing pơtao gơñu, laih anŭn Kâo či hơdip amăng ƀing gơñu hlŏng lar yơh.
10“Ơ ană mơnuih hơi, pơruai bĕ sang yang kơ ƀing ană plei Israel, kiăng kơ ƀing gơñu dưi tŭ mlâo kơ khul tơlơi soh gơñu. Brơi bĕ kơ ƀing gơñu pơmĭn kơ hơdră anŭn, 11laih anŭn tơdah ƀing gơñu tŭ mlâo kơ abih bang tơlơi bruă ƀing gơñu hơmâo ngă laih, pơrơđah bĕ kơ ƀing gơñu rup pơhơmutu sang yang, anŭn jing khul hơdră pơdap, khul jơlan tơbiă hăng khul bah amăng mŭt sang anŭn yơh. Abih bang hơdră pơkra sang anŭn, abih bang khul tơlơi phiăn hăng khul tơlơi juăt sang anŭn yơh. Čih bĕ hơdôm tơlơi anŭn ƀơi anăp gơñu kiăng kơ ƀing gơñu dưi ngă tŏng ten tui hăng hơdră pơkra anŭn laih anŭn đuaĭ tui abih bang khul tơlơi phiăn kơ sang anŭn yơh.
12“Anai yơh jing tơlơi juăt sang yang: Abih bang anih jum dar ƀơi čư̆ anŭn či jing hĭ rơgoh hiam yơh. Anŭn yơh jing tơlơi juăt yang sang.

Kơnưl Ngă Yang

13“Anai yơh jing khul tơlơi pơkă kơ kơnưl ngă yang ăt hăng tơlơi pơkă haih glông mơ̆n, anŭn jing tơlơi pơkă sang yang yơh. Jăh kơnưl anŭn sa haih dơlăm laih anŭn sa haih tơda, ăt hơmâo sa boh bah sa păh tơngan jum dar jăh anŭn. Laih anŭn anai jing dơ̆ng glông kơnưl anŭn: 14Mơ̆ng jăh ƀơi tơnah truh ƀơi tal dưh gah yŭ, anŭn jing dua haih glông dơ̆ng hăng sa haih tơda, laih anŭn mơ̆ng tal dưh anet ƀiă truh pơ tal dưh prŏng ƀiă, anŭn jing pă̱ haih glông dơ̆ng hăng sa haih glông tơda. 15Atur tal dưh gah ngŏ kơnưl anŭn jing pă̱ haih glông dơ̆ng, pă̱ ƀĕ tơki dơ̆ng đĭ mơ̆ng atur anŭn. 16Atur kơnưl anŭn jing mơlă̱, pluh-dua haih glông dơ̆ng laih anŭn pluh-dua haih glông tơda. 17Tal dưh gah ngŏ ăt jing mơlă̱ mơ̆n, pluh-pă̱ haih rơyong hăng pluh-pă̱ haih tơda, hơmâo băh sămkrah haih laih anŭn jăh sa haih jum dar tal anŭn. Khul rơñan kơnưl anŭn anăp nao pơ gah ngŏ̱ yơh.”
18Giŏng anŭn, Ñu pơhiăp dơ̆ng hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Anai yơh či jing khul tơlơi phiăn kiăng kơ ngă yang khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn añăh drah ƀơi kơnưl tơdang arăng pơkra laih kơnưl anŭn tui anai: 19Ih khŏm prap pre bĕ sa drơi rơmô hadơi jing gơnam pơyơr tơlơi soh kiăng kơ pơrơgoh pơ ƀing khua ngă yang, jing ƀing Lêwi sang anŏ Zadôk, jing ƀing rai jĕ mă bruă ƀơi anăp Kâo, Khua Yang Yahweh, pơhiăp laih. 20Ih khŏm mă bĕ ƀiă drah hlô pơyơr anŭn hăng pik ƀơi pă̱ ƀĕ tơki kơnưl anŭn laih anŭn ƀơi pă̱ akiăng asuĕk tal dưh gah ngŏ wơ̆t hăng abih bang jum dar băh anŭn, kiăng kơ pơrơgoh hĭ kơnưl anŭn hăng pơkra tơlơi song mă brơi kơ kơnưl anŭn yơh. 21Ih khŏm mă sa drơi rơmô tơno hadơi pioh kơ gơnam pơyơr tơlơi soh kiăng kơ pơrơgoh hăng čuh hĭ amăng anih pơkơčah laih jing gah rơngiao kơ sang yang.
22“Ƀơi hrơi tal dua ih khŏm pơyơr sa drơi bơbe tơno ƀu hơmâo nam rơka hơget ôh jing sa gơnam pơyơr tơlơi soh kiăng kơ pơrơgoh, laih anŭn kơnưl či dưi rơgoh hĭ kar hăng hơmâo rơgoh laih hăng gơnam pơyơr rơmô tơno. 23Tơdang ih pơrơgoh hĭ kơnưl anŭn giŏng laih, ih khŏm pơyơr bĕ sa drơi rơmô tơno hadơi hăng sa drơi triu tơno, abih dua hlô anŭn ƀu hơmâo nam rơka hơget gĕt ôh. 24Ih khŏm ba rai bĕ hơdôm hlô anŭn kơ Yahweh laih anŭn ƀing khua ngă yang yơh či pruai hra ƀơi khul gơnam pơyơr anŭn hăng ngă yang pơyơr khul hlô anŭn jing gơnam pơyơr čuh hlo̱m kơ Yahweh yơh.
25“Amăng tơjuh hrơi ih khŏm pha brơi sa drơi bơbe tơno rĭm hrơi kơ gơnam pơyơr tơlơi soh kiăng kơ pơrơgoh yơh. Ih ăt pha brơi bĕ sa drơi rơmô tơno hadơi hăng sa drơi triu tơno mơ̆ng tơpul triu bơbe, jing khul hlô ƀu hơmâo nam rơka yơh. 26Amăng tơjuh hrơi ƀing khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi kơ kơnưl hăng pơrơgoh hĭ. Tui anŭn, hơdôm gơnam anŭn či pioh kơ bruă pơyơr ngă yang yơh. 27Ƀơi hơnăl tuč kơ hơdôm hrơi anŭn, čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi tal sapăn, ƀing khua ngă yang khŏm pơyơr khul gơnam pơyơr čuh hăng khul gơnam pơyơr pơgop pơlir yơh ƀơi kơnưl. Giŏng anŭn, Kâo či ju̱m ƀing gih yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.”