14

Lungh Haanz, Deic-Bung Zuqc Kouv

1Naaiv se Ye^le^mi aengx zipv Ziouv nyei waac gorngv taux lungh haanz nyei sic. Ziouv gorngv,
  2“Yu^ndaa nzauh nyiemv,
   ninh nyei zingh kouv jienv njiec.
  Ninh nyei baeqc fingx zueiz jienv ndau nzauh nyiemv,
   maaih heuc jienv nyei qiex yiem Ye^lu^saa^lem faaux.
  3Yiem zingh zoux hlo nyei mienh heuc ninh mbuo nyei bou mingh zaangh wuom.
   Ninh mbuo mingh taux ⟨siou wuom nyei kuotv⟩
   buatc maiv maaih wuom.
  Ninh mbuo dorh jienv ongx-kungx nzuonx,
   ninh mbuo nyaiv, zuqc baaic hmien,
   ziouc buang jienv m'nqorngv.
  4Laaix maiv maaih mbiungc njiec ndau-beih,
   ndau nqaai, nzaeqv,
  zoux ndeic nyei mienh nyaiv,
   buang jienv m'nqorngv.
  5Liemh yiem lomc-huaang nyei njaih nyeiz guangc ninh coqv hoqc njiec nyei dorn
   weic zuqc maiv maaih miev.
  6Hieh lorh souv jienv mbong gu'nguaaic, hlang nyei dorngx
   tauv qiex hae-hae nyei hnangv hieh juv nor.
  Hieh lorh nyei m'zing maiv njang
   weic zuqc maiv maaih miev.”
  7Ziouv aac, maiv gunv yie mbuo nyei zuiz zoux zorng-zengx gox yie mbuo,
   tov meih weic meih nyei mengh zoux yietc nyungc.
  Yie mbuo tuix nqaang leih meih camv-nzunc.
   Yie mbuo baamz zuiz dorngc meih.
  8Meih se dongh I^saa^laa^en Mienh maaih lamh hnamv wuov dauh.
   Yie mbuo zuqc kouv nyei ziangh hoc meih zoux ninh mbuo nyei Njoux Ziouv.
  Meih yiem naaiv norm deic-bung meih weic haaix diuc hnangv kaeqv mienh
   yaac hnangv jiex jauv hitv muonz baav nyei mienh?
  9Meih weic haaix diuc hnangv dauh liemh zeih hnyouv lunc,
   yaac hnangv dauh mienh henv mienh njoux maiv duqv haaix dauh.
  Mv baac Ziouv aac, meih yiem yie mbuo mbu'ndongx.
   Yie mbuo benx gan meih nyei mbuox heuc nyei mienh.
   Tov maiv dungx guangc yie mbuo.
10Ziouv hnangv naaiv gorngv taux naaiv deix baeqc fingx.
  “Ninh mbuo a'hneiv hnangv naaiv youh jienv mingh,
   maiv zoux haaix nyungc bun ninh mbuo nyei zaux dingh.
  Weic naaiv Ziouv maiv a'hneiv ninh mbuo,
   ih zanc ninh oix jangx ninh mbuo nyei zuiz-nipc,
   yaac dingc ninh mbuo nyei zuiz.”
11Ziouv aengx gorngv mbuox yie, “Maiv dungx weic naaiv deix baeqc fingx daux gaux tov bun ninh mbuo duqv kuh yiem. 12Maiv gunv ninh mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc, yie maiv muangx ninh mbuo heuc jienv tov nyei qiex. Maiv gunv ninh mbuo fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec nyei laangh ziqc, yie maiv zipv ninh mbuo. Yie oix bun ninh mbuo zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx, yaac zuqc wuon-baengc mietc ninh mbuo.”
13Yie ziouc gorngv, “Aa, Ziouv Tin-Hungh aah! Wuov deix douc waac mienh mbuox ninh mbuo, ‘Meih mbuo zungv maiv buatc nzuqc ndaauv yaac maiv buangh zuqc ngorc hnaangx. Yie hnangv haaix oix bun meih mbuo yiem naaiv norm dorngx duqv baengh orn.’+”
14Ziouv aengx gorngv mbuox yie, “Naaiv deix douc waac mienh dengv yie nyei mbuox douc jaav nyei waac. Yie maiv heuc ninh mbuo mingh, maiv paaiv ninh mbuo yaac maiv caux ninh mbuo gorngv waac. Ninh mbuo longc jaav hinc yaangh nyei sic douc waac bun meih mbuo. Ninh mbuo mbouv guaax yaac maiv lamh longc. Ninh mbuo kungx ziux ganh nyei hnyouv nduov ganh. 15Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv gorngv dengv yie nyei mbuox douc waac maiv gunv yie maiv heuc ninh mbuo wuov deix douc waac mienh. Ninh mbuo gorngv, ‘Nzuqc ndaauv caux ngorc hnaangx nyei jauv zungv maiv taux naaiv norm deic-bung.’ Naaiv deix douc waac mienh zungv oix zuqc nzuqc ndaauv caux ngorc hnaangx nyei jauv mietc nzengc. 16Muangx ninh mbuo douc waac wuov deix mienh oix zuqc ngorc hnaangx caux nzuqc ndaauv, ziouc zuqc zoi guangc yiem Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc, yaac maiv maaih haaix dauh biopv ninh mbuo, liemh ninh mbuo ganh, ninh mbuo nyei auv caux ninh mbuo nyei naamh nyouz. Weic zuqc yie oix zorqv ninh mbuo zoux orqv nyei jauv dox njiec winh bun ninh mbuo.
17“Meih oix zuqc gorngv naaiv joux waac mbuox ninh mbuo,
  ‘Tov bun yie nyei m'zing
   ziangh hnoi ziangh muonz liouc wuom-mueic, maiv dungx bun dingh.
  Weic zuqc yie nyei baeqc fingx
   zuqc mborqv duqv hniev,
   zuqc mun duqv siang.
  18Se gorngv yie cuotv mingh lomc-huaang
   yie buatc zuqc nzuqc ndaauv daix nyei mienh.
  Se gorngv yie bieqc zingh,
   yie buatc mienh laaix ngorc hnaangx zuqc baengc.
  Weic zuqc douc waac mienh caux sai mienh yiem guoqv gu'nyuoz,
   ziux zanc-zanc zoux nyei gong zoux,
   mv baac ninh mbuo maiv hiuv haaix nyungc.’ ”

Baeqc Fingx Qaqv Tov Ziouv

  19Meih guangc nzengc Yu^ndaa fai?
   Meih nyei hnyouv youx haic ⟨Si^on⟩ fai?
  Meih weic haaix diuc mborqv yie mbuo
   taux zorc maiv longx?
  Yie mbuo lorz baengh orn
   mv baac maiv duqv haaix nyungc longx.
  Yie mbuo zuov jienv ziangh hoc zorc longx,
   daaux nzuonx zuqc gamh nziex.
  20Ziouv aac, yie mbuo nyiemc yie mbuo zoux orqv nyei sic,
   caux yie mbuo nyei ong-taaix nyei zuiz-nipc,
   weic zuqc yie mbuo baamz zuiz dorngc meih.
  21Tov meih weic meih nyei mengh maiv dungx nqemh yie mbuo.
   Tov maiv dungx bun mienh maiv taaih meih njang-laangc nyei weic.
  Jangx jienv, maiv dungx bungx ndortv
   meih caux yie mbuo laengz jiex nyei ngaengc waac.
  22Yiem maanc guoqv mienh mbu'ndongx
   maaih haaix dauh jaav nyei zienh haih bun lungh duih mbiungc?
   Lungh ganh haih zoux bun mbiungc njiec fai?
  Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh aah!
   Se dongh meih zoux.
  Hnangv naaic yie mbuo maaih lamh hnamv nyei se yiem meih,
   weic zuqc naaiv deix yietc zungv se meih zoux nyei.