16

Ziouv Dingc Baeqc Fingx Nyei Zuiz

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Meih yiem naaiv norm deic-bung maiv dungx longc auv, maiv dungx maaih dorn maaih sieqv. 3Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv nor gorngv taux yiem naaiv norm dorngx cuotv seix nyei dorn sieqv, yaac gorngv taux yiem naaiv norm deic-bung yungz ninh mbuo wuov deix diex maac. 4Ninh mbuo zungv zuqc ciouv nyei wuon-baengc daic yaac maiv maaih haaix dauh weic ninh mbuo nzauh nyiemv, maiv maaih haaix dauh biopv. Ninh mbuo nyei sei ziouc yiem wuov ndau hnangv nqaiv nor. Ninh mbuo zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx daic. Ninh mbuo nyei sei ziouc benx ndaamv-lungh nyei norqc caux ndau-beih nyei hieh zoih nyei nyanc hopv.
5Weic zuqc Ziouv gorngv, “Maiv dungx bieqc mienh nzauh nyiemv nyei biauv fai mingh tengx mienh nyiemv fai tengx ninh mbuo nzauh.” Ziouv gorngv, “Weic zuqc yie yiem naaiv deix baeqc fingx zungv zorqv yie nyei baengh orn caux yie ziepc zuoqv hnamv mienh nyei jauv caux korv-lienh mienh nyei hnyouv cuotv mi'aqv. 6Liemh zoux hlo zoux faix zungv zuqc yiem naaiv norm deic-bung daic. Maiv maaih haaix dauh biopv fai weic ninh mbuo nzauh nyiemv, fai gaatv sin fai teix m'nqorngv weic ninh mbuo nzauh. 7Maiv maaih haaix dauh mbenc nyanc hopv tengx weic mienh daic nzauh nyiemv nyei mienh jaiv nzauh. Liemh weic ninh mbuo nyiemv die fai maa, maiv maaih haaix dauh bun zaanv diuv orn ninh mbuo nyei hnyouv.
8“Meih yaac maiv dungx bieqc zoux jorm mbenc nyanc nyei biauv caux ninh mbuo zueiz jienv nyanc, zueiz jienv hopv.” 9Weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Yiem meih mbuo ziangh jienv nyei hnoi-nyieqc, yie oix dorng jienv meih mbuo bun zoux jorm, zoux nauc nyitc nyei qiex, caux siang-laangh siang-mbuangz nyei qiex, yiem naaiv norm deic-bung sekv nzieqc.
10“Meih zorqv naaiv deix yietc zungv waac mbuox naaiv deix baeqc fingx nyei ziangh hoc, ninh mbuo oix naaic meih, ‘Ziouv weic haaix diuc gorngv oix bun yie mbuo zuqc naaiv deix yietc zungv zeqc naanc? Yie mbuo zoux haaix nyungc orqv sic? Yie mbuo baamz haaix nyungc zuiz dorngc Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh? 11Wuov zanc meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, Ziouv gorngv, ‘Se laaix meih mbuo nyei ong-taaix guangc yie mingh gan nyiec nyei zienh ziouc fu-sux, baaix wuov deix zienh. Ninh mbuo guangc yie, maiv ei jienv yie nyei leiz-latc zoux. 12Mv baac meih mbuo zoux gauh waaic jiex meih mbuo nyei ong-taaix weic zuqc gorqv-mienh ei jienv gorqv-mienh ganh orqv nyei eix zoux hnyouv ngaengc, maiv kangv muangx yie. 13Weic naaiv yie oix zorqv meih mbuo yiem naaiv norm deic-bung cuotv mingh taux meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix maiv hiuv jiex nyei deic-bung. Yiem wuov meih mbuo ziouc ziangh hnoi ziangh muonz fu-sux nyiec nyei zienh, weic zuqc yie maiv zoux haaix nyungc korv-lienh meih mbuo.’
14Ziouv gorngv, “Hnoi-nyieqc oix taux, maiv maaih mienh aengx gorngv, ‘Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv, dongh dorh I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung wuov dauh.’ 15Mv baac ninh mbuo oix gorngv, “Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv, dongh dorh I^saa^laa^en Mienh yiem baqv bung nyei dorngx, caux yie zunc ninh mbuo mingh taux nyei norm-norm guoqv nzuonx daaih.’ Weic zuqc yie oix dorh ninh mbuo nzuonx daaih yiem dongh zinh ndaangc yie jiu bun ninh mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung.”
16Ziouv gorngv, “Yie oix heuc zorqv mbiauz mienh camv nyei daaih. Ninh mbuo ziouc mingh zorqv naaiv deix mienh. Nqa'haav yie yaac heuc zunc orv mienh camv nyei daaih. Ninh mbuo ziouc mingh norm-norm domh mbong fiuv-mbong caux la'bieiv-qangx zorqv ninh mbuo. 17Weic zuqc yie nyei m'zing mangc jienv ninh mbuo zoux nyei yietc zungv jauv. Ninh mbuo bingx maiv jienv yie. Ninh mbuo nyei zuiz yaac bingx yie nyei m'zing maiv mbueiz. 18Yie oix weic ninh mbuo zoux nyei orqv sic caux ninh mbuo nyei zuiz buih i gouv, laaix ninh mbuo bun ninh mbuo nyei gamh nziev haic, maiv maaih maengc nyei miuc-fangx zoux bun yie nyei deic-bung maaih uix, yaac bun yie nzipc nyei buonc maaih ninh mbuo nyei youx haic nyei ga'naaiv buangv.”
  19“Ziouv aac, meih se yie nyei qaqv
   caux yie wuonv nyei dorngx.
  Yiem zuqc kouv nyei hnoi
   benx yie ndaauh kaux nyei dorngx.
  Maanc guoqv mienh oix yiem jomc lungh ndiev
   daaih lorz meih gorngv,
  “Yie mbuo nyei ong-taaix nzipc nyei buonc
   se jaav nyei zienh,
  se maiv lamh longc,
   tengx maiv duqv haaix nyungc nyei ga'naaiv.
  20Baamh mienh haih weic ganh zeix zienh fai?
   Naaiv maiv zeiz zienh.”
  21“Weic naaiv yie oix bun ninh mbuo hiuv duqv.
  Naaiv nzunc yie oix bun ninh mbuo hiuv duqv yie nyei qaqv,
   caux yie ndongc haaix henv.
  Ninh mbuo ziouc hiuv duqv
   yie nyei mbuox se Ziouv.