16

Hơdră Jơlan Yahweh Kơ Tơlơi Hơdip Yirmeyah

1Giŏng anŭn Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai: 2“Ơ Yirmeyah hơi, anăm dŏ bơnai ôh laih anŭn kŏn hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi amăng anih anai lơi. 3Anai yơh jing tơlơi či truh ƀơi ƀing ană arăng tơkeng rai amăng anih lŏn anai laih anŭn ƀơi ƀing amĭ ama gơñu: 4Đơđa ƀing gơñu či djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi ruă kli̱n khe̱ng yơh, laih anŭn ƀu či hơmâo hlơi pô rơngot hơning ƀôdah dơ̱r hĭ ƀing gơñu ôh samơ̆ atâo gơñu či jing hĭ kar hăng kơmơ̆k yơh ƀơi tơnah. Đơđa ƀing gơñu či răm rơngiă yua mơ̆ng đao gưm ƀing rŏh ayăt ƀôdah tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn atâo djai gơñu či jing hĭ gơnam ƀơ̆ng kơ khul čim grư̆ adai laih anŭn kơ khul asâo tan amăng lŏn tơnah yơh.”
5Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng kâo, “Anăm mŭt pơ sa boh sang hơmâo tơlơi phet kơ tơlơi pơyua ôh. Anăm mŭt nao kiăng kơ kơŭ kơuăn ƀôdah pơjuh pơalum ôh, yuakơ Kâo hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih tơlơi bơni hiam Kâo, tơlơi khăp hiam klă Kâo laih anŭn tơlơi pap Kâo mơ̆ng ƀing ană plei anai.” Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih. 6“Abih dua ƀing mơnuih yom pơphan hăng ƀing mơnuih ƀu yom pơphan či djai hĭ amăng anih lŏn anai. Arăng ƀu či dơ̱r brơi ƀôdah kơŭ kơuăn kơ ƀing gơñu ôh, laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô či khăt hĭ drơi jan ñu pô ƀôdah kuăh hĭ ƀŭk ñu pô ôh kiăng kơ pơrơđah tơlơi rơngot hơning kơ ƀing djai anŭn. 7Ăt ƀu hơmâo hlơi pô ôh či pha brơi gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing hlơi pô kơŭ kơuăn kơ mơnuih djai, wơ̆t tơdah kơ amĭ ƀôdah kơ ama ñu ăt kŏn hơmâo lơi, laih anŭn ăt kŏn hơmâo hlơi pô lơi pha brơi kơ ƀing gơñu gơnam mơñum kiăng kơ pơjuh kơ ƀing gơñu.
8“Laih anŭn anăm mŭt ôh pơ sa boh sang hơmâo tơlơi phet pơdŏ rơkơi bơnai laih anŭn dŏ be̱r kiăng kơ ƀơ̆ng mơñum mơak. 9Hơmư̆ bĕ tơlơi Kâo, Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai Israel, laĭ tui anai: Ƀơi anăp gih laih anŭn amăng rơnŭk hơdip gih Kâo či pơđŭt hĭ dơnai hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai wơ̆t hăng dơnai hiăp pô neh hơđŭ hăng met han amăng anih anai mơ̆n.
10“Tơdang ih ruai kơ ƀing ană plei anŭn abih bang tơlơi anai, ƀing gơñu či tơña kơ ih tui anai, ‘Yua hơget Yahweh brơi laih tơlơi truh sat kar hăng anŭn kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta lĕ? Hơget tơlơi wĕ wŏ ƀing ta hơmâo ngă laih lĕ? Hơget tơlơi soh ƀing ta hơmâo ngă laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh Ơi Adai ta lĕ?’ 11Giŏng anŭn, ruai bĕ kơ ƀing gơñu tơlơi Yahweh pơhaih laih tui anai, ‘Anŭn jing yuakơ ƀing ơi adon ih hơngah lui hĭ laih Kâo laih anŭn đuaĭ tui ƀing yang rơba̱ng kiăng kơ mă bruă kơkuh pơpŭ kơ ƀing gơñu. Ƀing ơi adon ih wĕh đuaĭ hĭ laih mơ̆ng Kâo laih anŭn ƀu djă̱ pioh khul tơlơi juăt Kâo ôh. 12Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, ƀing gih hơmâo ngă laih sat ƀai hloh kơ ƀing ơi adon ta. Rĭm čô ƀing gih đuaĭ tui hăng hơdôm tơlơi jua pơmĭn khăng sat ƀai ñu pô hloh kơ tui gưt kơ Kâo. 13Tui anŭn, Kâo či glŏm tơbiă hĭ ƀing gih mơ̆ng anih lŏn anai truh pơ sa boh anih lŏn tuai, jing anih ƀing gih wơ̆t hăng ƀing ơi adon gih ăt aka ƀu thâo krăn hlâo tơdơi ôh. Pơ anih anŭn yơh, ƀing gih či kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng hrơi mlam, yuakơ Kâo ƀu či pơrơđah tơlơi khăp kơ ƀing gih ôh.’ ”

Yahweh Či Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ Ƀing Ană Plei Ñu

14Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Samơ̆ amăng rơnŭk pơanăp, tơdang arăng kiăng kơ ƀuăn rơ̆ng, ñu ƀu či laĭ tui anai dơ̆ng tah, ‘Kâo ƀuăn rơ̆ng amăng anăn Yahweh, jing Pô hơdip hăng ba tơbiă laih ƀing Israel mơ̆ng lŏn čar Êjip.’ 15Kơđai glaĭ, ñu či pơhiăp tui anai, ‘Kâo ƀuăn rơ̆ng amăng anăn Yahweh, jing Pô hơdip hăng ba tơbiă laih ƀing Israel mơ̆ng lŏn čar gah dư̱r laih anŭn mơ̆ng abih bang lŏn čar Ñu hơmâo pơčơlah hĭ laih ƀing gơñu yơh.’ Arăng či ƀuăn rơ̆ng tui anŭn yuakơ Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing gơñu pơ anih lŏn Kâo pha brơi laih kơ ƀing ơi adon gơñu.”
16Yahweh pơhaih tui anai dơ̆ng, “Samơ̆ ră anai Kâo či brơi rai lu mơnuih trah akan kiăng kơ trah mă ƀing mơnuih Yudah anŭn. Tơdơi kơ anŭn Kâo či brơi rai ƀing mơnuih hyu lua kiăng kơ lua mă ƀing gơ̆ ƀơi rĭm čư̆ čan bŏl čư̆ wơ̆t hăng mơ̆ng rĭm khul pa̱r čư̆ yơh. 17Mơta Kâo dŏ lăng kơ abih bang khul jơlan gơñu. Khul jơlan anŭn ƀu hơgŏm hĭ mơ̆ng Kâo ôh laih anŭn khul tơlơi soh sat gơñu ăt kŏn pơdŏp hĭ mơ̆ng mơta Kâo lơi. 18Kâo či kla glaĭ kơ ƀing gơñu dua tal lu hloh kơ tơlơi soh sat ƀai gơñu, yuakơ ƀing gơñu pơgrĭ hĭ anih lŏn Kâo hăng khul rup trah ƀu hơdip gơñu laih anŭn pơbă hĭ anih lŏn kŏng ngăn Kâo hăng khul rup trah hơƀak drak gơñu.”

Tơlơi Yirmeyah Đaŏ Kơnang Kơ Yahweh

  19Ơ Yahweh hơi, Ih jing tơlơi kơtang kâo laih anŭn kơđông kơjăp kâo.
   Ih jing anih đuaĭ kơdŏp kâo amăng mông rŭng răng.
   ƀing lŏn čar či rai pơ Ih yơh
   mơ̆ng abih bang anih amăng lŏn tơnah anai hăng laĭ tui anai,
  “Ƀing ơi adon gơmơi hơmâo kơkuh pơpŭ laih kơ ƀing yang rơba̱ng,
   jing khul rup trah đôč đač ƀu djru kơ ƀing gơñu hơget gĕt ôh.
  20Hiư̆m pă, mơnuih mơnam dưi pơjing rai ƀing yang mơ̆ng gơñu pô hă?
   Ơ djơ̆ yơh, samơ̆ hơdôm yang anŭn ƀu djơ̆ jing yang biă mă ôh!”

  21Yahweh laĭ glaĭ kơ kâo tui anai, “Hơnŭn yơh, Kâo či pơrơđah kơ ƀing gơñu,
   sĭt tal anai Kâo či pơrơđah kơ ƀing gơñu
   tơlơi dưi mơyang hăng tơlơi kơtang Kâo yơh.
  Giŏng anŭn ƀing gơñu či thâo krăn
   kơ tơlơi anăn Kâo yơh jing Yahweh.”