38

Arăng Plĕ Trŭn Pô Pơala Yirmeyah Amăng Ia Dơmŭn Thu

1Đơđa ƀing khua moa jing Sephatyah ană đah rơkơi Mattan, Gedalyah ană đah rơkơi Pashur, Yehukhal ană đah rơkơi Selemyah laih anŭn Pashur ană đah rơkơi Malkiyah hơmư̆ kơ tơlơi kâo, Yirmeyah, pơruai hăng abih bang ƀing ană plei tơdang kâo laĭ tui anai, 2“Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp, ‘Hlơi pô dŏ amăng plei anai či djai hĭ hăng tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng yơh, samơ̆ hlơi pô tơbiă nao jao hĭ ñu pô kơ ƀing Babilon, ñu anŭn ƀu či djai hĭ ôh. Ñu anŭn či tơklaih hĭ yơh laih anŭn či hơdip yơh.’ 3Kâo ăt laĭ mơ̆n hăng ƀing gơñu tơlơi Yahweh pơhiăp tui anai, ‘Sĭt yơh plei anai Kâo či jao hĭ kơ tơlơi dưi ƀing ling tơhan pơtao dêh čar Babilon, jing ƀing blah mă hĭ yơh.’ ”
4Tui anŭn, ƀing khua moa anŭn nao ruai glaĭ kơ pơtao kơ tơlơi kâo tui anai, “Pô anŭn khŏm tŭ tơlơi djai yơh! Ñu hlak pơtah hơtai hĭ ƀing ling tơhan ta jing ƀing dŏ glaĭ amăng plei anai, wơ̆t hăng abih bang ƀing ană plei mơ̆n tơdang ñu ruai hơdôm tơlơi ñu pơhiăp anŭn hăng ƀing gơñu. Pô anŭn ƀu kiăng djru kơ ƀing ană plei ôh, samơ̆ kiăng kơ pơrai hĭ yơh.”
5Pơtao Zidkiyah laĭ glaĭ tui anai, “Ngă bĕ tui hăng ƀing gih kiăng. Kâo ƀu či ngă tơlơi hơget ôh kiăng kơ pơgăn hĭ ƀing gih.”
6Tui anŭn, ƀing khua moa anŭn mă kâo laih anŭn plĕ trŭn pơ ia dơmŭn Malkiyah ană đah rơkơi pơtao amăng anih wăl tơdron ƀing gak wai. Ƀing gơñu pơtrŭn kâo pơ ia dơmŭn anŭn hăng hrĕ. Amăng ia dơmŭn anŭn ƀu hơmâo ia ôh, kơnơ̆ng lŏn glŭt hlŭ̱ đôč laih anŭn kâo glŭt amăng lŏn glŭt hlŭ̱ anŭn yơh.
7Samơ̆ Ebed-Melek, jing mơnuih Kus, jing pô khua amăng sang pơtao, hơmư̆ kơ tơlơi ƀing gơñu plĕ trŭn kâo amăng ia dơmŭn. Tui anŭn, tơdang pơtao hlak dŏ be̱r pơ anih ƀơi Amăng Ja̱ng Benyamin, 8Ebed-Melek tơbiă nao mơ̆ng sang pơtao laih anŭn laĭ hăng pơtao tui anai, 9“Ơ pơtao khua kâo ăh, ƀing khua moa anŭn hơmâo ngă laih tơlơi sat ƀai biă mă kơ pô pơala Yirmeyah. Ƀing gơñu hơmâo glŏm trŭn hĭ laih gơ̆ pơ ia dơmŭn, jing anih gơ̆ či djai hĭ yuakơ rơpa tơdang ƀu hơmâo gơnam ƀơ̆ng dơ̆ng tah amăng plei anai.”
10Giŏng anŭn, pơtao pơđar kơ Ebed-Melek mơnuih Kus anŭn tui anai, “Djă̱ ba bĕ klâopluh čô ding kơna ih hrŏm hăng ih mơ̆ng anai laih anŭn dui đĭ bĕ pô pơala Yirmeyah mơ̆ng ia dơmŭn anŭn hlâo kơ ñu djai.”
11Tui anŭn, Ebed-Melek djă̱ ba ƀing ding kơna ñu nao pơ anih gah yŭ kơ anih dram gơnam sang pơtao. Ñu mă đơđa bơnăl so hăng ao tơĭ mơ̆ng anih anŭn laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu añre̱ng trŭn hrĕ anŭn amăng ia dơmŭn anŭn. 12Ebed-Melek mơnuih Kus anŭn laĭ hăng kâo, Yirmeyah, tui anai, “Pioh bĕ khul bơnăl so hăng ao tơĭ anai gah yŭ kơ hơpăl tơngan ih kiăng kơ ƀu ruă ôh.” Kâo ngă tui tơlơi ñu pơtă kơ kâo laih anŭn ƀing gơñu dui đĭ kâo hăng hrĕ anŭn laih anŭn yŏng kâo tơbiă hĭ mơ̆ng ia dơmŭn anŭn yơh. 13Ƀing gơñu dui đĭ gơ̆ hăng hrĕ anŭn laih anŭn yŏng gơ̆ tơbiă mơ̆ng ia dơmŭn anŭn yơh. Tơdơi kơ anŭn, kâo dŏ amăng anih wăl tơdron ƀing gak wai yơh.

Pơtao Zidkiyah Rơkâo Kơ Yirmeyah Djru Pơmĭn

14Hơmâo sa hrơi, pơtao Zidkiyah pơkiaŏ arăng ba nao kâo pơ ñu ƀơi bah amăng sang yang Yahweh jing bah amăng pơtao pô. Pơtao laĭ kơ kâo tui anai, “Kâo či tơña kơ ih ƀiă mơta tơlơi. Anăm ih pơdŏp tơlơi hơget ôh mơ̆ng kâo.”
15Kâo laĭ kơ pơtao Zidkiyah tui anai, “Tơdah kâo laĭ glaĭ tơlơi sĭt kơ ih, sĭt ih pơdjai hĭ kâo yơh. Wơ̆t tơdah kâo djru pơmĭn kơ ih, ih ăt kŏn kiăng hơmư̆ kâo lơi.”
16Samơ̆ pơtao Zidkiyah ƀuăn rơ̆ng hơgŏm hăng kâo tui anai, “Kâo ƀuăn hăng anăn Yahweh, jing Pô hơdip hăng pha brơi kơ ƀing ta tơlơi suă jua, kâo ƀu či pơdjai hĭ ih ôh laih anŭn kŏn jao hĭ ih kơ ƀing hlơi pô kiăng pơdjai hĭ ih lơi.”
17Tui anŭn, kâo laĭ kơ pơtao Zidkiyah tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp, ‘Tơdah ih jao hĭ ih pô kơ ƀing khua moa pơtao prŏng dêh čar Babilon, ƀing gơñu či brơi kơ ih dŏ hơdip laih anŭn plei anai ƀing gơñu ƀu či čuh pơrai hĭ ôh. Ih hăng sang anŏ ih či tơklaih hĭ yơh. 18Samơ̆ tơdah ih ƀu jao hĭ ôh ih pô kơ ƀing khua moa pơtao dêh čar Babilon anŭn, Kâo či jao hĭ plei anai kơ ƀing Babilon laih anŭn ƀing gơñu či čuh pơrai hĭ yơh. Ih pô ƀu či tơklaih hĭ ôh mơ̆ng tơngan tơlơi dưi gơñu.’ ”
19Pơtao Zidkiyah laĭ kơ kâo tui anai, “Kâo huĭ kơ ƀing Yehudah, jing ƀing mơnuih mơ̆ng ƀing ta samơ̆ hơmâo lui hĭ laih ƀing ta hăng nao pơ ƀing Babilon, yuakơ ƀing Babilon či jao hĭ kâo kơ ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu či ngă sat kơ kâo yơh.”
20Kâo laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing Babilon ƀu či jao hĭ ih kơ ƀing Yehudah anŭn ôh. Tui gưt bĕ kơ Yahweh laih anŭn ngă tui hăng tơlơi kâo ruai kơ ih. Tui anŭn, tơlơi hiam či truh kơ ih laih anŭn ƀing Babilon či brơi kơ ih dŏ hơdip yơh. 21Samơ̆ tơdah ih hơngah ƀu kiăng jao hĭ ih pô ôh, anai yơh jing tơlơi Yahweh hơmâo pơrơđah laih kơ kâo: 22Abih bang ƀing đah kơmơi amăng sang pơtao pơtao lŏn čar Yudah arăng či ba tơbiă pơ ƀing khua moa pơtao prŏng lŏn čar Babilon yơh. Tơdang ƀing đah kơmơi anŭn hlak tơbiă nao, ƀing gơñu či djik djak kơ ih tui anai yơh,
  “ ‘Ƀing gơyut gơyâo ih
   jing ƀing mơnuih ih đaŏ kơnang biă mă,
  hơmâo pơtơhuăl hĭ laih ih
   hăng pơblư̆ pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng ih!
  Tơdang tơkai ih glŭt amăng lŏn glŭt hlŭ̱,
   ƀing gơyut gơyâo ih anŭn hơmâo đuaĭ lui hĭ laih ih!’
23“Abih bang ƀing bơnai ih wơ̆t hăng ƀing ană bă ih arăng či ba tơbiă pơ ƀing ling tơhan Babilon. Ih pô ƀu či tơklaih hĭ ôh mơ̆ng tơngan tơlơi dưi gơñu samơ̆ pơtao dêh čar Babilon yơh či mă hĭ ih. Laih anŭn plei anai ƀing gơñu či čuh pơrai hĭ yơh.”
24Giŏng anŭn, Zidkiyah laĭ kơ kâo tui anai, “Anăm brơi kơ hlơi pô thâo kơ tơlơi ƀing ta pơhiăp pơruai anai ôh huĭdah ih či djai hĭ yơh. 25Tơdah ƀing khua moa pơ anai hơmư̆ kơ tơlơi kâo pơhiăp hăng ih, sĭt ƀing gơñu či nao laĭ kơ ih tui anai, ‘Ruai bĕ kơ ƀing gơmơi tơlơi ih ruai laih hăng pơtao laih anŭn tơlơi pơtao pơhiăp laih hăng ih. Anăm pơdŏp hơget gĕt ôh mơ̆ng ƀing gơmơi huĭdah ƀing gơmơi či pơdjai hĭ ih.’ 26Tơdah ƀing gơñu pơhuĭ kơ ih tui anŭn, laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Kâo kwưh rơkâo kơ pơtao anăm brơi kâo wơ̆t glaĭ pơ sang mơnă amăng sang Yônathan dơ̆ng tah, huĭdah kâo či djai hĭ pơ anŭn.’ ”
27Tơdơi kơ anŭn ƀiă, abih bang ƀing khua moa rai pơ kâo kiăng kơ tơña kơ ñu laih anŭn kâo laĭ kơ ƀing gơñu hơdôm mơta tơlơi pơtao hơmâo pơtă laih kơ kâo. Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu pơhiăp hơget dơ̆ng tah hăng kâo, yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô hơmư̆ ôh tơlơi kâo hăng pơtao pơhiăp pơruai.
28Tui anŭn, kâo ăt dŏ amăng anih wăl tơdron ƀing gak mơ̆n, tơl truh hrơi arăng blah mă plei Yerusalaim yơh.