38

Muab Yelemi nrum rua huv lub qhov dej qhuav

1Mathaa tug tub Sefathiya, hab Pasaw tug tub Kentaliya, hab Selemiya tug tub Yukhaa hab Makhia tug tub Pasaw puab tau nov tej lug kws Yelemi has rua cov pejxeem suavdawg tas, 2“Yawmsaub has le nuav tas, ‘Leejtwg tseed nyob huv lub nroog nuav mas yuav tuag nav ntaaj nav rag hab tuag tshaib tuag nqhes hab tuag mob kis. Yog leejtwg tawm moog zwm rua cov Kheentia mas yuav dim txujsa. Nwg yuav tau txujsa ua nqe zug huv tshaav rog lug.’ 3Yawmsaub has le nuav tas, ‘Lub nroog nuav yuav raug muab cob rua huv Npanpiloo tug vaajntxwv cov tub rog txhais teg, mas puab yuav txeeb tau.’ ” 4Cov thawj txhad has rua vaajntxwv Xentekhiya tas, “Ca le muab tug yawm nuav tua pov tseg, vem nwg ua rua cov tub rog kws tseed tshuav nyob huv lub nroog nuav hab cov pejxeem suavdawg txhais teg tsaug leeg taag tsua qhov kws nwg has tej lug le nuav rua puab. Tug yawm nuav tsw nrhav txujkev noj qaab nyob zoo rua haiv tuabneeg nuav, nwg tsuas yog nrhav kev txom nyem lug xwb.” 5Vaajntxwv Xentekhiya has tas, “Tug yawm nuav tub nyob huv mej txhais teg lawm, vaajntxwv tsw fem yuav taav tau mej.” 6Puab txawm coj Yelemi moog hab muab hlua tso nwg nqeg rua huv vaajntxwv tug tub Makhia lub qhov dej kws nyob huv cov tub rog zuv vaajntxwv lub loog. Lub qhov dej hov tsw muaj dej, tsuas yog muaj aav nplaum xwb, Yelemi txhad zum rua huv cov aav nplaum hov.
7Thaus Enpemelej kws yog tuabneeg Khuj yog ib tug nraug saam nyob huv vaajntxwv lub tsev nov tas puab muab Yelemi tso rua huv lub qhov dej hov, tes thaus vaajntxwv nyob ntawm lub Rooj Loog Npeeyamee, 8Enpemelej txawm tawm huv vaajntxwv lub tsev moog has rua vaajntxwv tas, 9“Au vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, cov tuabneeg nuav ua phem heev tsua qhov kws puab ua txhua yaam nuav rua xwbfwb Yelemi kws cev Vaajtswv lug, puab muab nwg nrum rua huv lub qhov dej. Nwg yuav tuag tshaib rua huv xwb, tsua qhov huv lub nroog nuav tsw tshuav ib lub ncuav noj hlo le lawm.” 10Tes vaajntxwv txhad has rua Enpemelej kws yog tuabneeg Khuj tas, “Ca le coj peb caug leej ntawm nuav nrug koj moog, mas nqug Yelemi kws cev Vaajtswv lug tawm huv lub qhov dej lug ua ntej kws nwg tsw tau tuag.” 11Enpemelej txhad coj tuabneeg nrug nwg moog rua ntawm vaajntxwv lub tsev chaav kws rau hov txhua chaw kws muaj ib lub swb xaab rau khaubduag, mas rhu tej khaubduag qub hab tej khaub hlaab lug, muab hlua khi tso moog rua Yelemi huv lub qhov dej. 12Mas Enpemelej kws yog tuabneeg Khuj has rua Yelemi tas, “Ca le muab tej khaubduag hab tej khaub hlaab tag txuj hlua huv koj qhov tsus.” Yelemi ua lawv le ntawd. 13Puab txawm muab txuj hlua nqug Yelemi tawm huv lub qhov dej lug. Mas Yelemi tseed nyob huv cov tub rog zuv vaajntxwv lub loog.

Xentekhiya rov nug Yelemi

14Vaajntxwv Xentekhiya khaiv tuabneeg moog coj Yelemi kws cev Vaajtswv lug lug cuag nwg ntawm txujkev kws nkaag lub rooj loog kws peb rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. Vaajntxwv has rua Yelemi tas, “Kuv yuav nug koj ib nqais, koj tsw xob zais ib yaam daabtsw ntawm kuv hlo le.” 15Yelemi txhad has rua Xentekhiya tas, “Yog kuv has rua koj, koj yeej yuav muab kuv tua pov tseg xwb. Yog kuv qha daabtsw rua koj, koj yeej yuav tsw noog kuv has.” 16Mas vaajntxwv Xentekhiya cog lug twv rua Yelemi tuabywv tas, “Yawmsaub kws tswm peb tug ntsuj plig muaj txujsa nyob pum, kuv yuav tsw tua koj lossws muab koj cob rua huv cov tuabneeg nrhav kev txuv koj txujsa txhais teg.”
17Yelemi txhad has rua Xentekhiya tas, “Yawmsaub kws yog Vaajtswv muaj fwjchim luj kawg nkaus hab yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Yog koj yeem muab koj tug kheej cob rua Npanpiloo tug vaajntxwv cov thawj, mas puab yuav tseg koj txujsa hab lub nroog nuav yuav tsw raug suavtawg hlawv. Koj hab koj cuab tuabneeg yuav muaj txujsa nyob. 18Tassws yog koj tsw yeem muab koj cob rua Npanpiloo tug vaajntxwv cov thawj, lub nroog yuav raug muab cob rua huv cov Kheentia txhais teg, mas puab yuav muab suavtawg hlawv pov tseg, hab koj yuav tswv tsw dim huv puab txhais teg.’ ” 19Vaajntxwv Xentekhiya has rua Yelemi tas, “Kuv ntshai cov Yutai kws nyag kev tswv moog rua cov Kheentia lawm, tsaam tes kuv raug muab cob rua cov tuabneeg hov tes puab tswm txom kuv.” 20Yelemi has tas, “Luas yuav tsw muab koj cob rua puab. Ca le noog Yawmsaub tej lug lawv le kuv has rua koj, mas koj txhad noj qaab nyob zoo hab puab txhad tseg koj txujsa. 21Tassws yog koj tsw yeem muab koj tug kheej cob rua puab, mas Yawmsaub qha zaaj yug quas toog rua kuv pum le nuav. 22Kuv pum cov quaspuj suavdawg kws tshuav nyob huv Yuta tug vaajntxwv lub tsev raug muab coj moog pub rua Npanpiloo tug vaajntxwv cov thawj, hab puab has tas,
  “ ‘Koj cov phoojywg kws koj tso sab
   daag ntxag koj hab kov yeej koj lawm.
  Nwgnuav koj txhais kwtaw zum rua huv paag av,
   mas puab tso koj tseg lawm.’
23“Koj cov quaspuj suavdawg hab koj cov tub yuav raug muab coj moog rua cov Kheentia, hab koj tug kheej yuav tsw dim huv puab txhais teg. Koj yuav raug Npanpiloo tug vaajntxwv nteg, hab lub nroog nuav yuav raug suavtawg hlawv pov tseg.”
24Xentekhiya txawm has rua Yelemi tas, “Tsw xob ca leejtwg paub tej lug nuav koj txhad le tsw tuag. 25Yog cov thawj nov tas kuv tau nrug koj has lug, hab puab tuaj cuag koj has tas, ‘Ca le qha saib koj has le caag rua vaajntxwv hab vaajntxwv has le caag rua koj. Tsw xob zais ib yaam daabtsw ntawm peb mas peb txhad tsw muab koj tua pov tseg,’ 26koj ca le has rua puab tas, ‘Kuv taij thov vaajntxwv kuas tsw xob xaa kuv rov qaab moog tuag rua huv Yaunathaa lub tsev.’ ” 27Mas cov thawj suavdawg kuj tuaj cuag Yelemi hab nug nwg, mas nwg kuj teb puab lawv le vaajntxwv qha rua nwg. Tes puab txawm tseg tsw nug nwg vem qhov kws ob tug sws thaam tsw muaj leejtwg nov. 28Yelemi txawm nyob huv cov tub rog kws zuv vaajntxwv lub loog moog txug nub kws Yeluxalee poob lawm.