44

Giô-sép bảo quản gia để chén mình trong bao lúa Bên-gia-min

1Giô-sép ra lệnh cho quản gia: "Hãy đổ thật nhiều lúa cho họ. Sức chở được bao nhiêu, cứ đổ đầy bấy nhiêu. Còn tiền mua lúa cứ trả lại vào bao mỗi người. 2Cũng để chén bạc của ta vào miệng bao người út chung với tiền mua lúa."Quản gia vâng lệnh.
3Sáng sớm hôm sau, các anh em và đoàn lừa lên đường. 4Khi họ ra khỏi thành chưa xa, Giô-sép bảo quản gia: "Hãy đuổi theo những người đó, chận lại hỏi: Tại sao các anh lấy oán trả ân như thế? 5Sao nhẫn tâm đánh cắp cái chén bạc của chủ ta dùng uống rượu và bói toán? Các anh đã làm một điều ác!"
6Quản gia đuổi kịp, nói với họ những lời của Giô-sép. 7Họ ngạc nhiên: "Tại sao ông nói thế? Chúng tôi không phải hạng người xấu như ông nghĩ đâu! 8Số tiền trong các bao lúa, chúng tôi đã mang trả lại cho ông đầy đủ, lẽ nào còn ăn cắp vàng bạc trong nhà chủ ông? 9Nếu ông tìm thấy chén bạc nơi ai, người ấy phải chết, còn chúng tôi sẽ làm nô lệ cho chủ ông."
10Quản gia đáp: "Thôi được, chỉ người ăn cắp bị bắt làm nô lệ, còn tất cả vô can!"
11Các anh em vội vàng hạ các bao lúa trên lưng lừa xuống đất và mở ra. 12Quản gia lần lượt khám từ bao anh cả đến bao em út; chén bạc tìm thấy trong bao Bên-gia- min! 13Các anh em thất vọng xé áo, chất lúa lên lưng lừa rồi trở lại thành phố.
14Giu-đa và các anh em vào dinh Giô- sép; lúc ấy ông vẫn còn đó. Họ quỳ dưới đất, trước mặt ông.
15Giô-sép hỏi: "Các anh làm gì thế? Không biết rằng ta có tài bói toán sao?"
16Giu-đa thưa: "Chúng tôi không biết phải nói năng thế nào, tự biện hộ làm sao đây, vì Thượng Đế đã khám phá tội ác chúng tôi rồi. Chúng tôi và người lấy chén bạc xin trở lại làm nô lệ cho ông."
17Giô-sép đáp: "Không, ta chỉ giữ người lấy chén bạc làm nô lệ cho ta, còn các anh được tự do về nhà cha."

Giu-đa nài xin Giô-sép trả con út lại cho cha mình

18Giu-đa bước đến gần, phân trần: "Xin cho tôi tớ ông được biện bạch đôi lời. Xin đừng nổi giận với kẻ hèn này, vì uy quyền ông ngang hàng với vua. 19Trước đây, ông hỏi chúng tôi còn cha hay anh em nào nữa không. 20Chúng tôi thưa còn cha già và đứa em út ra đời lúc cha đã cao tuổi. Anh nó đã chết. Trong số các con cùng mẹ, nó là đứa duy nhất còn sống, nên cha cưng nó lắm.
21Ông dạy chúng tôi đem nó đến cho ông thấy mặt. 22Chúng tôi thưa: nó không thể lìa cha; nếu nó đi, cha sẽ chết. 23Ông lại bảo nếu em út không đến, chúng tôi không được gặp ông nữa. 24Chúng tôi về trình lại với cha những lời ông dạy. 25Sau đó, cha bảo chúng tôi trở lại mua ít lương thực.
26Chúng tôi thưa: nếu em út không đi cùng, Chúng tôi không thể xuống đây. Vì chúng tôi không thể gặp Tể tướng nếu không có nó. 27Cha than: 'Vợ ta sinh cho ta hai con trai, 28một đứa đi mất, chắc nó bị thú dữ xé xác, vì đến nay vẫn chưa thấy về. 29Nếu chúng bay đem đứa này đi nữa, rủi nó bị nguy hiểm, thân già này sẽ sầu khổ mà chết.' 30Thưa ông, mạng sống cha tôi tùy thuộc nơi mạng sống đứa trẻ. Bây giờ nếu tôi không đem nó về nhà, 31khi thấy tôi mà không thấy nó, chắc chắn cha tôi sẽ chết. Vậy chính chúng tôi làm cho cha già chết trong sầu khổ. 32Kẻ hèn này đã xin cha cho bảo lãnh đứa trẻ: 'Nếu không đem em về cho cha, con sẽ mang tội với cha suốt đời.' 33Vậy, xin ông cho tôi ở lại làm nô lệ thay cho em tôi, để nó về nhà với các anh nó. 34Làm sao tôi có thể về với cha mà không có nó? Để rồi phải chứng kiến thảm họa xảy đến cho cha tôi sao?"