49

Tơlơi Mlŭk Mơgu Đaŏ Kơnang Kơ Tơlơi Pơdrŏng

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh.
  1Ơ abih bang mơnuih, hơmư̆ bĕ tơlơi anai!
   Pơđi̱ng tơngia bĕ, Ơ abih bang mơnuih amăng djŏp djang anih hơi!
  2Wơ̆t tơdah ƀing gih yom pơphan ƀôdah ƀu yom pơphan,
   laih anŭn wơ̆t tơdah ƀing gih pơdrŏng ƀôdah ƀun rin, hơmư̆ bĕ!
  3Khul tơlơi pơmĭn amăng jua pơmĭn kâo či rơđah rơđo̱ng;
   tui anŭn amăng bah kâo či pơhiăp khul boh hiăp rơgơi yơh.
  4Kâo či pơđi̱ng tơngia kâo kơ khul tơlơi pơrơtưh rơgơi
   laih anŭn pơblang hơdôm tơlơi pơrơtưh anŭn kiăng laĭ yơh tơdang kâo hlak pĕ go̱ng trưng.

  5Kâo ƀu či huĭ hyưt ôh amăng hrơi mông tơnap tap
   tơdang ƀing rŏh ayăt sat ƀai wang dar kâo.
  6Ƀing gơñu jing ƀing đaŏ kơnang kơ tơlơi pơdrŏng săh gơñu pô
   laih anŭn pơư pơang kơ mŭk dram prŏng prin gơñu.
  7Wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing gơñu ƀu či dưi song mă brơi tơlơi hơdip arăng ôh,
   laih anŭn kŏn dưi kla glaĭ kơ Ơi Adai nua kơ tơlơi hơdip gơñu pô lơi.
  8Anŭn jing yuakơ nua kla glaĭ kơ tơlơi hơdip sa čô mơnuih jing prŏng biă mă yơh;
   hơget tơlơi sa čô mơnuih dưi kla glaĭ jing ƀu či hơmâo djŏp ôh
  9kiăng kơ brơi kơ ñu tơlơi hơdip hlŏng lar
   ƀôdah kiăng kơ pơklaih hĭ ñu mơ̆ng tơlơi djai brŭ.

  10Rĭm mơnuih dưi ƀuh yơh wơ̆t tơdah mơnuih rơgơi ăt djai mơ̆n,
   wơ̆t hăng mơnuih mlŭk mơgu ƀôdah mơnuih pơtŏ̱ ăt djai kar kaĭ mơ̆n.
   Abih bang ƀing gơñu lui brơi tơlơi pơdrŏng săh gơñu kơ ƀing ană tơčô gơñu.
  11Wơ̆t tơdah hlâo adih ƀing gơñu hơmâo laih anih lŏn kŏng ngăn kơ gơñu pô,
   khul pơsat gơñu yơh jing sang dŏ kơ ƀing gơñu hlŏng lar;
   pơ anih dŏ anŭn yơh ƀing gơñu či dŏ nanao.

  12Tơlơi kơdrưh kơang sa čô mơnuih ƀu či brơi kơ ñu dŏ hơdip nanao ôh;
   ñu ăt či djai hĭ kar hăng khul hlô mơnơ̆ng mơ̆n.

  13Lăng bĕ bưng thut truh ƀơi ƀing mơnuih mlŭk mơgu hăng đaŏ kơnang kơ gơñu pô,
   laih anŭn ƀing tŏ tui gơñu jing ƀing đaŏ kơ boh hiăp gơñu.

  14Bưng thut gơñu či djai kar hăng khul triu tŭ tơlơi djai,
   laih anŭn tơlơi Djai yơh či jing pô wai lăng gơñu amăng anih Seôl.
  Ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng či dưi hĭ kơ ƀing gơñu,
   tơdang drơi jan gơñu brŭ rai hĭ
   amăng anih ƀing djai Seôl ataih mơ̆ng sang gơñu yơh.
  15Samơ̆ Ơi Adai či song mă kâo,
   Ñu či pơklaih hĭ kâo mơ̆ng tơlơi dưi anih ƀing djai Seôl yơh.

  16Anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh tơdah sa čô mơnuih jing hĭ pơdrŏng săh,
   laih anŭn mŭk dram ñu đĭ tui jai lu;
  17ñu ƀu thâo djă̱ ba hrŏm hăng ñu ôh tơdang ñu djai;
   mŭk dram ñu ƀu či trŭn nao hrŏm hăng ñu pơ pơsat ôh.
  18Wơ̆t tơdah sa čô mơnuih mơak hrăp hăng bruă dưi jing ñu ngă amăng tơlơi hơdip lŏn tơnah anai
   laih anŭn arăng bơni hơơč kơ ñu yuakơ tơlơi ñu ngă anŭn yơh,
  19ñu či nao djai pơgop hăng ƀing ơi adon ñu yơh,
   amăng anih hơmâo tơlơi kơnăm mơmŏt dŏ hlŏng lar.

  20Tơlơi kơdrưh kơang sa čô mơnuih ƀu či brơi kơ ñu dŏ hơdip nanao ôh;
   ñu ăt či djai hĭ kar hăng khul hlô mơnơ̆ng mơ̆n.