49

Tso sab rua nyaj txag mas ruag kawg le

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Zaaj nkauj kws Khaula caaj ceg sau.
  1Ib tsoom tuabneeg 'e, ca le noog tej lug nuav.
   Txhua tug kws nyob huv qaab ntuj,
   ca le tig ntsej noog,
  2tsw has cov yau cov hlub
   cov muaj cov pluag huvsw.
  3Kuv lub qhov ncauj yuav has
   tej lug kws muaj tswvyim,
   hab kuv lub sab yuav xaav txug kev txawj ntse.
  4Kuv yuav tig ntsej noog tej paaj lug,
   kuv yuav ntaus nkauj nog ncaas
   txhais tej txhaj mim txwv.
  5Ua caag kuv yuav ntshai
   rua thaus raug kev ceblaaj txom nyem,
  hab thaus cov tuabneeg txhum
   kws tswm txom kuv nyob vej kuv,
  6yog cov tuabneeg kws tso sab
   rua puab tej nyaj txag,
  hab khaav txug qhov kws puab muaj txag
   nplua quas mag?
  7Tsw muaj leejtwg txhwv tau nwg tug kheej,
   hab them taug nwg txujsa le nqe rua Vaajtswv.
  8Tsua qhov tas tug nqe
   kws txhwv tau txujsa hov kim heev,
   npaum twg los kuj tsw txaus
  9kws yuav ca nwg muaj txujsa nyob
   moog ib txhws, hab tsw pum qhov tuag.

  10Nwg yuav pum tas tug kws txawj ntse
   los kuj yuav tuag,
  tug tuabneeg ruag hab tug tsw paub qaabhau
   los kuj yuav puam tsuaj ib yaam nkaus,
   yuav tseg puab tej nyaj txag ca rua lwm tug.
  11Txawm yog puab txeev hu puab thaaj aav
   lawv le puab tej npe,
  los puab lub qhov ntxaa
   yeej yog puab lub vaaj tse moog ib txhws,
  yog puab le chaw nyob
   moog taag txhua tam.
  12Tuabneeg lub meej mom
   paab tsw tau nwg caj sa nyob,
  puab kuj zoo yaam nkaus le tej tsaj txhu
   kws yuav puam tsuaj xwb.

  13Nuav yog txujkev kws
   cov kws tso sab rua puab tug kheej yuav taug,
  nuav yog cov kws txaus sab rua puab tej lug
   lub khuab thaus kawg.
  14Puab raug teem moog
   rua huv tub tuag teb yaam le tej yaaj.
  Tug yug yaaj kws coj puab yog txujkev tuag,
  puab nqeg ncaaj nraim rua huv qhov ntxaa,
   puab lub cev yuav lwj taag.
   Tub tuag teb yog puab lub tsev nyob.
  15Tassws Vaajtswv yuav txhwv kuv tug ntsuj plig
   dim huv tub tuag teb qaab fwjchim,
   tsua qhov Vaajtswv yuav txais kuv.

  16Mej tsw xob ntshai
   rua thaus leejtwg nplua nuj tuaj,
  hab thaus nwg vaaj tse
   muaj koob meej quas zug tuaj,
  17tsua qhov thaus nwg tuag
   nwg tsw coj daabtsw moog,
  nwg tej koob meejg
   tsw nrug nwg nqeg moog.
  18Txawm yog thaus nwg tseed
   muaj txujsa nyob nwg suav tas nwg tau zoo,
  hab txawm yog luas qhuas nwg
   thaus nwg vaam meej,
  19los nwg tseed yuav moog
   nrug nwg tej laug nyob
   kws yuav tsw rov pum dua qhov kaaj hlo le.
  20Tuabneeg lub meej mom
   paab tsw tau nwg caj sa nyob,
  puab kuj zoo yaam nkaus le tej tsaj txhu
   kws yuav puam tsuaj.