65

Qhuas qhov kws Vaajtswv pub nplua mag rua peb

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog Tavi zaaj nkauj. Yog zaaj nkauj hu.
  1Au Vaajtswv, tswm nyog qhuas koj
   rua huv Xi‑oo,
   hab yuav muab tej kws yeem lug rua koj,
  2vem koj yog tug kws noog tej lug thov.
   Ib tsoom tuabneeg suavdawg
   yuav tuaj cuag koj
  3vem yog tim puab lub txem.
  Thaus peb tej kev faav xeeb
   kov yeej peb lawm,
   koj kuj zaam txem rua peb.
  4Tug kws koj xaiv hab coj lug nyob ze,
   yog nwg nyob huv koj tej tshaav puam
   kuj kaaj sab lug.
  Peb yuav tsau npo tej kws zoo huv koj lub tsev,
   yog koj lub tuam tsev kws dawb huv.

  5Au Vaajtswv kws yog peb txujkev dim,
   koj teb peb hab ua tej num
   kws txaus ntshai kawg cawm peb.
  Koj yog tug kws thoob lub qaab ntuj kawg
   hab havtxwv kws nyob deb kawg vaam khom.
  6Koj yog tug kws swv koj tug zug
   tsaa tej roob nyob ruaj,
   hab muab koj tug fwjchim lug naav.
  7Koj tswj dej havtxwv lub suab nrov
   hab tswj tej nam nthwv dej havtxwv
   lub suab nrov vig voog,
  hab tswj ib tsoom tuabneeg tej suab nrov
   ua nqaaj ua nqug.
  8Cov kws nyob ntawm nrwm nplajteb
   kws deb kawg
   kuj ntshai koj tej txujci phemfwj.
  Koj ua rua lub chaw kws nub tawm
   hab lub chaw kws nub poob
   qw zoo sab xyiv faab.

  9Koj tuaj saib hab ywg dej rua lub nplajteb,
   koj ua rua muaj txhua yaam nplua mag.
  Vaajtswv tej haav dej muaj dej puv nkaus,
   koj pub muaj qoob loos
   lawv le koj tub npaaj ca lawd.
  10Koj ywg dej rua tej nav khais ntau nplua mag,
   hab ua rua tej caaj aav taj taag,
  hab tso naag lug aav noo quas zaws,
   hab foom koob moov
   kuas tawg paaj txw txwv.
  11Ib xyoos koj foom moov
   kuas tau qoob ntau nplua quas mag,
  koj lub tsheb tso tej kws zoo
   poob lug ntau kawg.
  12Tej tshaav zaub huv tebchaws
   moj saab qhua kuj mog quas nyoos,
  tej pov roob muab
   kev zoo sab xyiv faab lug naav,
  13tej nraag taj muaj tej nam paab tshws
   paab yaaj laum nkaus,
  huv tej txhoj haa muaj qoob loos zoo puv nkaus,
   tej nuav qw hu nkauj ua ke xyiv faab kawg.