65

Tơlơi Bơni Hơơč Laih Anŭn Tơlơi Hơdơr Bơni

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Ơi Adai hơi, hiam djơ̆ yơh kơ ƀing gơmơi bơni hơơč Ih amăng anih Ziôn
   laih anŭn ngă tui hơdôm tơlơi ƀing gơmơi ƀuăn laih hăng Ih.
  2Ơ Pô laĭ glaĭ kơ tơlơi iâu laĭ hơi,
   mơnuih mơnam mơ̆ng djŏp anih yơh či rai pơ Ih,
  3yuakơ ƀing gơñu kiăng kơ Ih pap brơi khul tơlơi soh gơñu pô.
   Khul tơlơi wĕ wŏ gơmơi dưi hĭ kơ ƀing gơmơi,
   samơ̆ Ih juăt pap brơi hơdôm tơlơi soh gơmơi.
  4Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing hlơi pô Ih ruah,
   jing ƀing Ih ba rai jĕ kiăng dŏ amăng Sang Yang Ih.
  Ƀing gơmơi či mơak hrăp hăng khul tơlơi hiam rô̆ sang Ih dŏ yơh,
   jing khul tơlơi bơni hiam Sang Yang rơgoh hiam Ih.

  5Ơ Ơi Adai hơi, jing Pô pơklaih hĭ ƀing gơmơi,
   Ih juăt laĭ glaĭ kơ ƀing gơmơi hăng bruă dưi mơyang Ih, kiăng pơklaih hĭ ƀing gơmơi mơ̆ng ƀing rŏh ayăt,
  mơnuih mơnam amăng djŏp anih ƀơi lŏn tơnah anai,
   wơ̆t hăng pơ lu anih gah adih kơ khul ia rơsĭ ataih ăt čang rơmang amăng Ih.
  6Ih pơdơ̆ng đĭ khul čư̆ čan hăng tơlơi dưi mơyang Ih,
   yuakơ Ih hơmâo buh mă laih Ih pô hăng tơlơi kơtang yơh.
  7Ih pơkhư̆ pơhơđơ̆ng hĭ ia rơsĭ păh pung
   wơ̆t hăng dơnai jơlah ia mơ̆n;
   kar kaĭ mơ̆n Ih pơhrŏ hĭ tơlơi ngañ bañ tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ tŏng krah mơnuih mơnam.
  8Tui anŭn, mơnuih mơnam amăng djŏp lŏn tơnah anai
   dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng kơ khul bruă prŏng prin Ih hơmâo ngă laih.
  Khul bruă Ih yơh ngă brơi kơ ƀing gơñu ur dreo hơ̆k mơak
   čơdơ̆ng mơ̆ng gah sêng brêng mơguah truh pơ gah sêng brêng mơmŏt yơh.

  9Ih pơmĭn ƀlơ̆ng kơ lŏn tơnah laih anŭn brơi rai ia hơjan;
   Ih brơi anih lŏn jing hiam laih anŭn kơmơ̆k.
  Krong Ih bă hăng ia nanao, Ơ Ơi Adai ăh,
   kiăng kơ pha brơi kơ lŏn tơnah pơtơbiă rai pơdai.
   Anŭn yơh jing hơdră Ih ngă.
  10Ih mơit rai ia hơjan rơbeh blai ƀơi khul đang hơma kai laih,
   laih anŭn tram đang hơma anŭn hăng ia;
  Ih pơrơmuăn hĭ tơnah hăng ia hơjan hlĭm
   laih anŭn ngă brơi kơ khul anăh gơnam tăm čăt đĭ.
  11Rĭm thŭn tơlơi hiam klă Ih pha brơi sa bơyan hơpuă pơdrŏng biă mă!
   Pơpă anih Ih nao, pơ anŭn yơh hơmâo gơnam ƀơ̆ng bă blai.
  12Khul đang rơ̆k amăng tơdron tơhnă̱ bă hăng rơ̆k mơda;
   laih anŭn khul bŏl čư̆ hơô bă hăng tơlơi hơ̆k mơak.
  13Khul đang rơ̆k anŭn go̱m bă hăng khul triu bơbe;
   khul dơnung buh bă hăng pơdai.
   Abih bang djuai mơnơ̆ng ur dreo hơ̆k mơak yơh.