65

Nau Ueh Uĭn Brah Ndu Ăn Ma Neh Ntu, Jêh Ri Ma Bunuyh Âk Rmeh

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Brah Ndu, bu kâp ta ƀon Siôn gay ma tâm rnê ma may.
 Jêh ri bu mra ăn nanê̆ nau păng ton jêh ma may
2Ơ nơm gŭ iăt nau mbơh sơm
 Lĕ rngôch nglay săk mra tât ta may.
3Nau djơh mhĭk dơi lơn ma gâp may mra yô̆ an nau hên rlau nau vay.
4Ueh maak ngăn nơm may săch, jêh ri ăn păng hăn ta may
 Gay ăn păng gŭ tâm nkual ngih may.
 Hên mra hơm ma nau ueh tă bơh ngih may. Ngih brah kloh ueh may.
5Ơ Brah Ndu ma nau tâm rklaih hên, lo plơ̆ lah ma hên ma nau song srăng. May jêng nau rnơm ma lĕ rngôch dut neh ntu,
 Nđâp ma phung gŭ ngai tâm dak rlai
6Brah Ndu dong, nau dơi păng rdâk ăn nâp lĕ yôk.
 Păng rêt păng nơm ma rse but nau brah
7păng buay lĕ sial katang tâm dak rlai
 Mpiăt dak khuh ƀư nteh.
 Nau kon bunuyh ƀư uh ah.
8Phung gŭ ta ntuk dut bri, neh geh nau klach ma nau tâm mbên may, may ăn mông ƀhĭt rvi ang, jêh ri mông nar nhâp geh nau răm maak.
9may văch khâl neh ntu, jêh ri djrah păng be may ăn păng jêng ndrong. N'hor dak Brah Ndu geh âk dak
 Jêh Brah Ndu rhăk njêng neh ntu, may ăn ba ma khân păng
10may djrah dak ta kau kai,
 may châm ăn rai glo neh  may djrah ăn rdơ̆ neh ma dak mih
 may ăn ndơ ueh hon ta kalơ neh
11may ƀư lôch dut năm ma nau ueh may
 Nhuat may nkhut mbêng rmeh ler.
12Khân păng nkhut jêh ta gơ̆ nse tâm bri rdah
 Jêh ri rlung nkum ma ba.
 Khân păng nter maak, khân păng mprơ tâm ban lĕ.