77

Ncu txug Vaajtswv tej num luj mas txhad nplig tau lub sab

Sau rua Yentuthu kws ua thawj coj hu nkauj. Yog zaaj nkauj kws Axas sau.
  1Kuv quaj thov Vaajtswv,
   kuv tsaa suab thov nrov rua Vaajtswv
   sub nwg txhad le noog kuv.
  2Nub kws kuv raug txom nyem ceblaaj
   kuv nrhav tug Tswv,
  thaus mo ntuj kuv tsaa teg thov
   tsw tsaug leeg le,
  los tsw muaj ib yaam daabtsw
   nplig kuv lub sab le.
  3Kuv xaav txug Vaajtswv
   mas kuv kuj seev quas yeeg.
  Kuv tshawb nrhav
   mas kuv sab ntsws yaaj taag.

  4Koj tuav rawv kuv daim tawv muag
   tsw kheev kuas qe muag.
   Kuv ntxhuv sab kawg has tsw tau ib lus le.
  5Kuv xaav txug yaav thau u,
   kuv ncu txug tej xyoo thau u.
  6Kuv lub sab has lug tuj tawg mo ntuj,
   kuv tshawb nrhav
   hab kuv tug ntsuj plig nug has tas,
  7“Tug tswv yuav muab peb tso tseg
   moog ib txhws lov?
  Nwg yuav tsw txaus sab rua peb
   dua le lawm lov?
  8Nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   tu ncua moog ib txhws le lov?
  Nwg lu lug cog tseg taag
   tsw muaj rua txhua tam lawm lov?
  9Vaajtswv nov qaab hlub peb lawm lov?
   Vem nwg chim
   nwg txhad tsw taab ncuab peb lawm lov?”

  10Kuv txhad has tas,
   “Qhov kws kuv raug mob tub yog Vaajtswv
  kws Luj Dua Ndais txhais teg
   tsw thooj le qub lawm.”
  11Kuv yuav ncu txug Yawmsaub tej num,
   kuv yuav ncu txug tej yaam phemfwj
   kws koj tau ua yaav thau u lawm.
  12Kuv yuav tshawb nrhav txhua yaam
   kws koj tau ua lug lawm
   hab xaav txug koj tej num kws muaj fwjchim.
  13Au Vaajtswv,
   koj txujkev txhad le dawb huv xwb.
  Muaj tug timtswv twg
   kws yuav luj cuag le peb tug Vaajtswv?
  14Koj yog tug Vaajtswv kws ua tej num phemfwj,
   hab qha koj tug fwjchim tshwm
   huv plawv ib tsoom tuabneeg.
  15Koj txhais npaab kws muaj zug
   tau txhwv koj haiv tuabneeg,
   kws yog Yakhauj hab Yauxej caaj ceg.

  16Au Vaajtswv, thaus dej pum koj,
   thaus tej dej pum koj dej kuj ntshai kawg,
   huv qaab thu kuj tseeg ua zug kais.
  17Tej fuab tso naag lug,
   lub ntuj nrov nroo quas ntwg,
   koj tej xub ci quas nplaag rua txhua faab.
  18Koj tej xub tua nrov quas ntwg
   huv tej khaub zeeg cua,
  koj tej tsag lig xub ci nplaag rua
   huv lub qaab ntuj.
   Lub nplajteb tseeg ua zug quas kais.
  19Koj txuj nam kev moog huv havtxwv,
   koj taug kev huv dej havtxwv luj,
   los tsw muaj leejtwg pum koj tug neev taw.
  20Koj swv Mauxe hab Aloo txhais teg
   coj koj haiv tuabneeg
   yaam nkaus le coj paab yaaj.