77

Tơlơi Pơalum Amăng Mông Tơnap Tap

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Asap adoh kơ Yeduthun.
  1Kâo iâu kwưh kraih pơ Ơi Adai kơ tơlơi djru;
   kâo iâu kwưh kraih kiăng kơ Ñu hơmư̆ kâo.
  2Amăng hrơi rŭng răng, kâo iâu laĭ kiăng kơ Khua Yang djru;
   amăng abih mlam mơtam kâo yơr đĭ tơngan kâo amăng tơlơi kwưh rơkâo,
   samơ̆ jua bơngăt kâo ƀu dưi hơmâo tơlơi pơalum ôh.
  3Tơdang kâo pơmĭn kơ Ơi Adai, kâo kơhôih jua;
   tơdang kâo hơđơ̆ng pơmĭn kơ Ñu, kâo rơngiă hĭ tơlơi kơjăp pran jua yơh.

  4Ñu ƀu brơi kơ mơta kâo ñip pĭt ôh amăng abih mlam;
   kâo ƀlơ̆ng bơngơ̆t biă mă tơl kâo ƀu thâo pơhiăp ôh.
  5Kâo pơmĭn kơ khul hrơi hiam găn rơgao laih
   jing khul thŭn đưm hlâo adih yơh.
  6Kâo hơdơr kơ hơdôm tơlơi adoh kâo juăt adoh hlâo adih tơdang amăng mlam;
   kâo hơđơ̆ng pơmĭn laih anŭn anai yơh tơlơi jua bơngăt kâo tơña kơ kâo pô:

  7“Khua Yang či hơngah lui hĭ ƀing ta nanao hă?
   Djơ̆ mơ̆ Ñu ƀu či mơak hăng ƀing ta dơ̆ng tah?
  8Ñu hơmâo lui hĭ laih ƀu khăp hiam klă kơ ƀing ta dơ̆ng tah hă?
   Djơ̆ mơ̆ hơdôm tơlơi Ñu ƀuăn kơ ƀing ta ƀu či truh sĭt dơ̆ng tah?
  9Ơi Adai ƀu hơdơr pap kơ ƀing ta dơ̆ng tah hă?
   Djơ̆ mơ̆ Ñu ƀu glưh pran jua kơ ƀing ta dơ̆ng tah yua mơ̆ng tơlơi Ñu hil?” Selah

  10Tui anŭn, kâo laĭ kơ kâo pô tui anai, “Tơlơi anai yơh ngă kơ kâo bơngơ̆t bơngañ biă mă,
   anŭn jing tơngan gah hơnuă Ơi Adai ƀu hơmâo tơlơi dưi mơyang djru kơ ƀing ta dơ̆ng tah.”
  11Samơ̆ Ơ Yahweh hơi, kâo či djă̱ hơdơr abih bang bruă yom pơphan Ih hơmâo ngă laih;
   sĭt yơh kâo či djă̱ hơdơr khul tơlơi bruă mơsêh mơyang Ih hơmâo ngă laih mơ̆ng đưm hlâo adih.
  12Kâo či hơđơ̆ng pơmĭn kơ abih bang tơlơi Ih hơmâo ngă laih;
   laih anŭn kâo ăt či pơhaih kơ abih bang bruă tơngan Ih ngă laih mơ̆n.

  13Ơ Ơi Adai ăh, abih bang hơdră jơlan Ih jing rơgoh hiam soh sel yơh.
   Ƀu hơmâo yang rơba̱ng pă ôh jing yom pơphan kar hăng Ih.
  14Ih yơh jing Ơi Adai Pô ngă bruă mơsêh mơyang;
   Ih pơrơđah tơlơi kơtang mơyang Ih tŏng krah lu kơnung djuai.
  15Hăng tơngan dưi mơyang Ih yơh, Ih song mă ƀing gơmơi jing ƀing ană plei Ih,
   jing kơnung djuai ơi adon gơmơi Yakôb laih anŭn Yôsêp. Selah

  16Khul ia ƀuh Ih kar hăng mơnuih ƀuh Ih yơh, Ơ Ơi Adai ăh,
   khul ia anŭn ƀuh Ih laih anŭn huĭ bra̱l;
   hlung dơlăm ia rơsĭ tơtư̆ tơtơ̆ng yuakơ Ih yơh.
  17Kơthul tuh trŭn ia hơjan;
   grŏm đăh mơ̆ng adai rơngit,
   laih anŭn kơmlă jă̱ blĭp blăp kar hăng ƀrŏm rơđah hyu djŏp akiăng adai.
  18Dơnai grŏm Ih tơbiă mơ̆ng angĭn hơkruăh,
   tơlơi blĭp blăp kơmlă pơbơngač rơđah amăng abih lŏn tơnah;
   lŏn tơnah pơpư̆ pơgơi tơtư̆ tơtơ̆ng.
  19Ih rơbat găn nao amăng ia rơsĭ;
   Ih găn nao amăng hlung dơlăm ia rơsĭ,
   samơ̆ gru tơkai Ih arăng ƀu thâo ƀuh ôh.
  20Ih dui ba ƀing ană plei Ih kar hăng pô wai triu ba tơpul triu ñu,
   Ih yua tơngan Môseh hăng A̱rôn yơh dui ba ƀing gơ̆.