3

Cov uas saib xyuas cov ntseeg

1Tej lus no tso siab tau. Yog leejtwg xav ua tes haujlwm uas saib xyuas pawg ntseeg, kuj yog tus ntawd xav ua tes haujlwm zoo. 2Tus uas saib xyuas pawg ntseeg yuav tsum yog tus uas tsis muaj chaw thuam thiab muaj ib tug pojniam xwb, thiab paub xyuam xim, txawj tswj nws tus kheej, paub cai, zoo siab txais qhua, txawj qhuab qhia, 3tsis qaug dej qaug cawv, tsis ua nruj ua tsiv tiamsis muaj lub siab zam xeeb, tsis sib cav sib ceg, thiab tsis ntshaw nyiaj txiag. 4Nws yuav tsum kav tau nws tsev neeg, thiab tswj nws cov menyuam kom mloog lus thiab hwm lwm tus. 5Yog tus txivneej twg tsis txawj kav nws tsev neeg, nws yuav saib xyuas tau Vajtswv pawg ntseeg li cas? 6Tsis txhob cia tus uas nyuam qhuav ntseeg tshiab ua tus saib xyuas pawg ntseeg tsam ces nws khav theeb thiab raug txim ib yam li Ntxwg Nyoog. 7Thiab nws kuj yuav tsum yog tus uas tej neeg sab nraud hwm, xwv nws thiaj tsis raug thuam thiab tsis mag Ntxwg Nyoog lub voj hlua.

Cov uas pab ua haujlwm

8Cov uas pab ua haujlwm kuj ib yam nkaus yuav tsum yog cov uas luag hwm, tsis txhob ua ncauj lus zoo siab phem, tsis txhob quav dej quav cawv, tsis txhob ua lub siab hlob xav yuav ntau. 9Lawv yuav tsum muaj lub siab dawb paug tuav txojkev ntseeg uas Vajtswv muab npog cia tob tob kom ruaj. 10Yuav tsum xub tshuaj saib lawv tso, yog pom tias lawv tsis muaj chaw thuam, mam li cia lawv ua cov uas pab ua haujlwm. 11Cov pojniam kuj ib yam nkaus thiab, yuav tsum yog cov uas luag hwm, tsis xyav lwm tus moo, paub xyuam xim thiab ua ncaj rau txhua yam. 12Cov uas pab ua haujlwm yuav tsum muaj ib tug pojniam xwb, thiab yuav tsum kav tau lawv cov menyuam thiab tsev neeg zoo. 13Cov uas pab yog ua tau haujlwm zoo kuj tau koob meej thiab yuav ruaj siab kawg rau hauv txojkev ntseeg Yexus Khetos.

Qhov tseem ceeb uas peb ntseeg

14Kuv vam tias kuv yuav tuaj cuag koj sai sai no, tiamsis qhov uas sau tej no tuaj rau koj kuj yog tias 15yog kuv tuaj qeeb koj thiaj paub tias tsim nyog yuav xyaum li cas rau hauv Vajtswv tsev neeg, uas yog Vajtswv tus muaj txojsia nyob pawg ntseeg, yog tej ncej txawb thiab tej taw tiag txojkev tseeb. 16Peb lees tias txojkev ntseeg uas muab npog cia tob tob lawd tseem ceeb heev.
  Nws tshwm los ua neeg nqaij tawv.
   Vaj Ntsuj Plig qhia kom
   paub tseeb tias nws ncaj ncees,
  thiab cov tubtxib saum ntuj
   pom ntsoov nws.
  Nws raug muab tshaj tawm
   rau ib tsoom neeg,
   thiab neeg hauv ntiajteb ntseeg nws.
  Nws raug muab qaws
   nrog hwjchim ci ntsa iab nce mus.