3

Người lãnh đạo Hội thánh

1Đây là lời trung thực: Muốn lãnh đạo Hội thánh là mong ước một chức vụ cao quý. 2Người lãnh đạoc phải có nếp sống không ai chê trách được, một chồng một vợ, điều độ, tự chủ, thứ tự, hiếu khách, khéo giáo huấn, 3không say sưa hoặc hung bạo, nhưng nhẫn nhục, hòa nhã, không tham lam, 4giỏi việc tề gia, dạy dỗ con cái biết vâng phục trọn vẹn. 5Nếu không biết tề gia, làm sao cai trị Hội thánh của Thượng Đế?
6Người mới tin Chúa không được giữ chức vụ lãnh đạo, vì có thể lên mặt kiêu căng và bị hình phạt như Ác quỷ. 7Hơn nữa, người lãnh đạo Hội thánh phải được người chưa tin Chúa làm chứng tốt, để khỏi bị si nhục và mắc vào cạm bẫy của Ác quỷ.

Các chấp sự

8Các chấp sự cũng thế, phải trang nghiêm, thành thật, không say sưa, không tham tiền. 9Họ phải giữ lẽ huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. 10Họ phải chịu thử nghiệm, nếu không có gì đáng trách, mới được làm chấp sự.
11Vợ của chấp sự cũng phải nghiêm trang, không ngồi lê đôi mách, phải điều độ, trung tín trong mọi việc. 12Chấp sự cũng một chồng một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình. 13Chấp sự phục vụ tốt sẽ được kính trọng, và đức tin càng thêm vững vàng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
14Ta mong sớm đến thăm con, nhưng cứ viết thư này gửi trước, 15dù ta chưa đến kịp, con cũng biết cách tuyển chọn những người phục vụ Hội thánh của Thượng Đế hằng sống, là các hải đăng kiên cố chiếu ra ánh sáng chân lý.
16Huyền nhiệm của Đạo Chúa thật quá vĩ đại: “Đấng Tạo hóa đã hiện ra trong thân xác, được Thánh Linh chứng thực, được thiên sứ chiêm ngưỡng, được công bố cho mọi dân tộc, được nhân loại tin nhận, và được lên trời trong vinh quang.”