24

1 Hlăm ênuk Y-Jêhôyakim, Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn đĭ hriê, leh anăn Y-Jêhôyakim jing dĭng buăl ñu tlâo thŭn. Leh anăn Y-Jêhôyakim bi kdơ̆ng hŏng ñu. 2Yêhôwa tiŏ nao ngă kơ Y-Jêhôyakim lu êpul phung Kaldê, lu êpul phung Siri, lu êpul phung Môap, leh anăn lu êpul phung Amôn brei digơ̆ ngă bi rai čar Yuđa, tui si klei Yêhôwa blŭ hŏng phung dĭng buăl ñu phung khua pô hưn êlâo. 3Sĭt nik klei anăn truh kơ phung Yuđa tui si klei Yêhôwa mtă čiăng suôt hĕ digơ̆ mơ̆ng ti anăp ală ñu, kyua klei soh Y-Manasê, tui si jih klei Y-Manasê ngă leh, 4leh anăn msĕ mơh kyua êrah amâo soh ñu tuh leh; kyuadah ñu bi bŏ ƀuôn Yêrusalem hŏng êrah amâo soh, leh anăn Yêhôwa amâo pap brei ôh. 5Bruă mkăn Y-Jêhôyakim ngă, leh anăn jih klei ñu ngă leh, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Yuđa? 6Snăn Y-Jêhô iakim djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn Y-Jêhôyakin anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu. 7Mtao Êjip amâo lŏ kbiă hriê mơ̆ng čar ñu ôh, kyuadah mtao Ƀaƀilôn mă hĕ leh jih jang ya jing dŏ mtao Êjip dơ̆ng mơ̆ng Hnoh Êa Êjip truh kơ êa krông Ơprat.

Y-Jêhôyakin leh anăn Phung Khua Nao Jing Mnă ti Čar Ƀaƀilôn

(II KYD 36:9-10)

8Y-Jêhôyakin mâo pluh sa păn thŭn tơdah ñu dơ̆ng jing mtao, leh anăn ñu kiă kriê tlâo mlan hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu jing H'Nêhusta anak mniê Y-Êlnathan mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem. 9Ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa tui si jih klei ama ñu ngă leh.
10Hlăm ênuk anăn phung dĭng buăl Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn đĭ hriê kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn wang ƀuôn. 11Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn truh kơ ƀuôn êjai phung dĭng buăl ñu dôk wang ƀuôn anăn, 12 leh anăn Y-Jêhôyakin mtao Yuđa jao ñu pô kơ mtao Ƀaƀilôn, ñu, amĭ ñu, phung dĭng buăl ñu, phung khua ñu, leh anăn phung khua kiă sang mtao ñu. Mtao Ƀaƀilôn mă ñu jing mnă hlăm thŭn tal sa păn ñu kiă kriê. 13Gơ̆ mă ba jih ngăn drăp hlăm sang Yêhôwa, leh anăn ngăn drăp hlăm sang mtao, leh anăn khăt đơ điêt jih jang čhiên mngan mah hlăm sang yang Yêhôwa, Y-Salômôn mtao Israel ngă leh, tui si Yêhôwa hưn êlâo leh. 14Ñu atăt ba jih jang mnuih hlăm ƀuôn Yêrusalem, jih jang phung khua, jih jang phung mnuih jhŏng ktang, pluh êbâo čô mnă, leh anăn jih jang phung mbruă leh anăn jih jang phung tia; amâo mâo sa čô ăt dôk ôh, knŏng phung ƀuôn sang ƀun ƀin hĭn hlăm čar. 15 Ñu atăt ba Y-Jêhôyakin kơ ƀuôn Ƀaƀilôn; amĭ mtao, phung mô̆ mtao, phung khua gơ̆, leh anăn phung êkei yuôm hĭn hlăm čar, ñu mă ba jing mnă mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem kơ ƀuôn Ƀaƀilôn. 16Mtao Ƀaƀilôn atăt ba jing mnă kơ ƀuôn Ƀaƀilôn jih jang êkei jhŏng ktang, kjuh êbâo čô, phung mbruă leh anăn phung tia sa êbâo čô, jih jang phung diñu jing ktang leh anăn dưi nao bi blah. 17 Mtao Ƀaƀilôn mjing Y-Matania, amiêt awa Y-Jêhôyakin mtao hrô gơ̆, leh anăn bi mlih anăn Y-Matania jing Y-Sêdêkia.

Klei Y-Sêdêkia Kiă Kriê

(II KYD 36:11-16; Yêr 52:1-3)

18 Y-Sêdêkia mâo dua pluh sa thŭn tơdah ñu dơ̆ng jing mtao, leh anăn ñu kiă kriê pluh sa thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu jing H'Hamutal, anak mniê Y-Yêrêmi mơ̆ng ƀuôn Lipna. 19Ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa tui si jih klei Y-Jêhôyakim ngă leh. 20 Kyuadah klei Yêhôwa ngêñ truh leh hlăm ƀuôn Yêrusalem leh anăn čar Yuđa, ñu suôt digơ̆ mơ̆ng ti anăp ñu.