24

1Thaum Yehauyakhi ua vajntxwv mas Nenpukhanexa uas ua vajntxwv hauv Npanpiloo tuaj ua rog, ces Yehauyakhi txawm zwm rau nws tau peb xyoos. Ces nws rov fav xeeb rau Nenpukhanexa. 2Mas Yawmsaub txib cov Kheedia thiab cov Alas thiab cov Mau‑a thiab cov Asmoo tej pab tub rog tuaj ntaus Yuda ua kom puam tsuaj raws li tej lus uas Yawmsaub kom nws cov tub qhe uas yog cov xibhwb cev Vajtswv lus hais lawd. 3Tej xwm txheej no yeej muaj rau Yuda vim yog Yawmsaub hais kom muaj, xwv Yawmsaub thiaj rho tau lawv tawm ntawm nws lub xubntiag mus vim yog tim txhua yam kev txhaum uas Manaxe ua, 4thiab tim qhov uas Manaxe tau tua tej neeg uas tsis txhaum tuag thiab ua rau tej neeg tsis txhaum cov ntshav los puv hauv Yeluxalees mas Yawmsaub tsis zam li. 5Lwm yam haujlwm uas Yehauyakhi ua thiab txhua yam uas nws ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda tej vajntxwv li keeb kwm. 6Yehauyakhi txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob mas nws tus tub Yehauyakhee sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 7Iyi tus vajntxwv tsis rov tawm hauv nws tebchaws tuaj li lawm, rau qhov Npanpiloo tus vajntxwv twb txeeb tau lub tebchaws uas Iyi tus vajntxwv kav txij ntua tus dej Iyi mus txog ntua tus dej Yufeti lawm.

Yehauyakhee ua vajntxwv kav Yuda

(2VKk. 36:9-10)

8Thaum Yehauyakhee sawv ua vajntxwv nws hnub nyoog muaj kaum yim xyoo, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau peb lub hlis. Nws niam npe hu ua Nehutha uas yog Eenathas uas nyob hauv Yeluxalees tus ntxhais. 9Yehauyakhee ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li ib yam li txhua yam uas nws txiv tau ua lawd. 10Lub sijhawm ntawd vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo cov tub teg tub taws tuaj ntaus Yeluxalees thiab vij lub nroog cia. 11Thiab vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo kuj tuaj rau ntawm Yeluxalees rau thaum nws cov tub teg tub taws tseem vij lub nroog. 12Mas cov Yuda tus vajntxwv Yehauyakhee muab nws tus kheej cob rau Npanpiloo tus vajntxwv, thiab muab nws niam nws cov tub teg tub taws thiab cov thawj thiab cov nom tswv hauv nws lub tsev huvsi cob rau thiab.
 Npanpiloo tus vajntxwv ntes nws coj nws mus rau xyoo yim uas Nenpukhanexa ua vajntxwv kav,
13thiab coj tej nyiaj txiag huvsi hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab hauv vajntxwv lub tsev mus, thiab muab tej twj siv uas yog kub uas Yixayee tus vajntxwv Xalaumoo tau ua rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev tsoo huvsi, raws li Yawmsaub twb hais ua ntej lawd. 14Nws kuav kiag cov neeg hauv Yeluxalees huvsi mus, yog muab cov thawj txhua tus thiab cov tub rog siab loj siab tuab ntes coj mus, huvsi muaj ib vam leej, thiab coj cov uas txawj ua txhua yam haujlwm thiab cov Kws tooj Kws hlau mus huvsi, tsuas yog tseg cov pejxeem uas pluag kawg nyob xwb. 15Nws coj Yehauyakhee mus rau hauv Npanpiloo. Nws ntes vajntxwv niam thiab nws tej pojniam thiab nws cov tub teg tub taws thiab cov thawj hauv lub tebchaws coj tawm hauv Yeluxalees mus rau hauv Npanpiloo. 16Npanpiloo tus vajntxwv ntes cov tub rog uas siab loj siab tuab huvsi xya txhiab leej, thiab cov uas txawj ua txhua yam haujlwm thiab cov Kws tooj Kws hlau huvsi ib txhiab leej, kuav kiag mus rau hauv Npanpiloo, txhua tus muaj zog npho thiab zoo ua tub rog. 17Npanpiloo tus vajntxwv tsa Mathaniya uas yog Yehauyakhee tus txiv ntxawm ua vajntxwv nyob Yehauyakhee chaw, thiab tis dua npe hu ua Xedekhiya.

Xedekhiya ua vajntxwv kav

(2VKk. 36:11-12; Ylm. 52:1-3)

18Thaum Xedekhiya sawv ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum ib xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau kaum ib xyoos. Nws niam npe hu ua Hamuthas uas yog Yelemi uas nyob hauv lub moos Lina tus ntxhais. 19Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, ib yam li txhua yam uas Yehauyakhi tau ua lawd. 20Twb yog vim Yawmsaub chim li ntawd mas thaum kawg thiaj los txog qhov uas Yawmsaub muab Yeluxalees thiab Yuda laim kom ploj ntawm nws lub xubntiag mus.

Yeluxalees poob

(2VKk. 36:13-21; Ylm. 39:1-10, 52:3-27)

 Mas Xedekhiya fav xeeb rau vajntxwv Npanpiloo.