22

Y-Jôsia leh anăn Hdruôm Hră Klei Bhiăn

(II KYD 34:1-2,8-33)

1 Y-Jôsia mâo sa păn thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê tlâo pluh sa thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu jing H'Jêdida anak mniê Y-Adaya mơ̆ng ƀuôn Bôskat. 2Ñu ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn êbat hlăm jih êlan Y-Đawit aê ñu, leh anăn ñu amâo weh tĭng hnuă amâodah tĭng điâo ôh.
3Hlăm thŭn tal pluh sa păn mtao Jôsia, mtao tiŏ nao Y-Saphan anak êkei Y-Asalia, čô Y-Mêsulam, khua čih hră, kơ sang Yêhôwa, lač, 4“Đĭ nao bĕ kơ Y-Hilkia khua ngă yang prŏng, čiăng kơ ñu tĭng prăk arăng djă ba leh kơ sang Yêhôwa, prăk phung kiă kriê ƀăng bhă mkuôm pioh leh mơ̆ng phung ƀuôn sang; 5leh anăn brei prăk anăn kơ phung mă bruă kiă kriê sang Yêhôwa; leh anăn brei kơ phung mă bruă dôk hlăm sang Yêhôwa, dôk mkra sang, 6si tô hmô phung krah kmeh, phung mdơ̆ng, phung mdơ̆ng boh tâo, leh anăn kơ klei blei kyâo leh anăn boh tâo krah leh čiăng mkra sang. 7 Ƀiădah arăng amâo ksiêm ôh prăk jao leh kơ phung diñu, kyuadah diñu ngă hŏng klei ênuah.”
8Y-Hilkia khua ngă yang prŏng lač kơ Y-Saphan khua čih hră, “Kâo ƀuh leh hdruôm hră klei bhiăn hlăm sang Yêhôwa.” Y-Hilkia brei hdruôm hră anăn kơ Y-Saphan, leh anăn ñu dlăng. 9Y-Saphan khua čih hră hriê kơ mtao leh anăn hưn kơ mtao, “Phung dĭng buăl ih mă leh jih prăk mâo hlăm sang, leh anăn jao leh prăk anăn kơ phung mă bruă kiă kriê sang Yêhôwa.” 10Leh anăn Y-Saphan khua čih hră hưn kơ mtao, “Y-Hilkia khua ngă yang brei kơ kâo sa pŏk hdruôm hră.” Leh anăn Y-Saphan dlăng hră anăn ti anăp mtao.
11Tơdah mtao hmư̆ leh klei blŭ mơ̆ng hdruôm hră klei bhiăn, ñu hiêk čhiăm ao ñu. 12Leh anăn mtao mtă kơ Y-Hilkia khua ngă yang leh anăn Y-Ahikam anak êkei Y-Saphan, leh anăn Y-Akbôr anak êkei Y-Mikaya, leh anăn Y-Saphan khua čih hră, leh anăn Y-Asaya dĭng buăl mtao lač, 13“Nao bĕ, êmuh kơ Yêhôwa kyua kâo leh anăn kyua phung ƀuôn sang, leh anăn kyua jih jang phung Yuđa klei djŏ hŏng klei blŭ mơ̆ng hdruôm hră arăng ƀuh anăn. Kyuadah prŏng snăk klei Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ drei, kyuadah phung aê drei amâo gưt ôh kơ klei blŭ hlăm hdruôm hră anei, čiăng ngă tui si jih jang klei čih leh djŏ kơ phung drei.”
14Snăn Y-Hilkia khua ngă yang, Y-Ahikam, Y-Akbôr, Y-Saphan, leh anăn Y-Asaya nao kơ H'Hulda khua pô hưn êlâo mniê, mô̆ Y-Salum anak êkei Y-Tikwa, čô Y-Harhas, pô kiă kriê adŭ čhiăm ao (gơ̆ dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem hlăm wăl sang tal dua), leh anăn diñu blŭ kơ gơ̆. 15Gơ̆ lač kơ diñu, “Snei klei Yêhôwa Aê Diê Israel lač, ‘Hưn kơ mnuih pô tiŏ hriê diih leh kơ kâo, 16Snei klei Yêhôwa lač, Nĕ anei kâo srăng bi truh klei jhat kơ anôk anei leh anăn kơ phung ƀuôn sang ñu, jih jang klei blŭ hlăm hdruôm hră mtao Yuđa dlăng anăn. 17Kyuadah diñu lui wir leh kâo leh anăn čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ phung yang mkăn, tơl diñu mčhur kâo ngêñ kơ jih jang bruă kngan diñu ngă. Kyuanăn kâo srăng čuh ai ngêñ kơ anôk anei, leh anăn ñu amâo srăng ram ôh. 18Ƀiădah bi kơ mtao Yuđa, pô tiŏ hriê diih êmuh kơ Yêhôwa, snei brei diih lač kơ ñu, Snei klei Yêhôwa Aê Diê Israel lač: Bi kơ klei blŭ ih hmư̆ anăn, 19kyuadah ai tiê ih kmhal leh, leh anăn ih bi luă gŭ ih pô ti anăp Yêhôwa, tơdah ih hmư̆ klei kâo blŭ bi kdơ̆ng hŏng anôk anei leh anăn hŏng phung ƀuôn sang ñu tơl diñu srăng jing ênguôl leh anăn mnơ̆ng arăng tăm pah, leh anăn ih hiêk čhiăm ao ih leh anăn hia ti anăp kâo, kâo msĕ mơh hmư̆ ih leh, Yêhôwa lač. 20Kyua anăn nĕ anei, kâo srăng bi kƀĭn ih hŏng phung aê ih, leh anăn arăng srăng dơr ih hlăm msat hŏng klei êđăp ênang, leh anăn ală ih amâo srăng ƀuh ôh jih jang klei jhat kâo srăng bi truh kơ anôk anei.’ ” Leh anăn diñu lŏ ba klei blŭ anăn kơ mtao.