2

Tsa Exathaw ua poj vaj

1Dhau tej xwm txheej no lawd, thaum vajntxwv Ahaxu‑ela txojkev npau taws nqeg lawm, nws nco txog Vasati thiab tej uas Vasati tau ua thiab tej lus tawv uas tshaj tawm hais txog Vasati. 2Cov tub teg tub taws uas tu vajntxwv txawm hais tias, “Cia li nrhiav tej hluas nkauj dawb huv uas zoo nkauj los rau vajntxwv. 3Thiab cia vajntxwv tsa cov nom tswv hauv txhua lub xeev uas nws kav kom coj cov hluas nkauj dawb huv uas zoo nkauj ntawd sawvdaws los rau hauv lub tsev pojniam hauv lub nroog Xuxa. Thiab muab cob rau vajntxwv tus nraug sam Hekai uas saib cov pojniam uas saib xyuas tej ntxhais ntawd. Thiab muab tshuaj rau cov ntxhais ntawd pleev. 4Yog tus ntxhais twg txaus vajntxwv lub siab, cia tus ntawd ua poj vaj nyob Vasati chaw.” Qhov no hum vajntxwv lub siab, vajntxwv thiaj ua li ntawd.
5Muaj ib tug Yudai nyob hauv lub nroog Xuxa npe hu ua Maudekhai. Nws txiv yog Ya‑i, nws yawg yog Sime‑i, nws yawg koob yog Khij, yog xeem Npeeyamee, 6yog cov uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo kuav nrog Yuda tus vajntxwv Yekhauniya tawm hauv Yeluxalees los. 7Maudekhai tu Hadaxa, uas yog Exathaw, yog nws li ntxhais kwvtij, rau qhov nws tsis muaj niam txiv lawm. Tus ntxhais no lub cev ntaj ntsug zoo nkauj, mas thaum nws niam txiv tuag lawd, Maudekhai coj nws los tu ua ntxhais. 8Mas thaum vajntxwv tej lus thiab nws txoj kevcai tshaj tawm lawm, thiab thaum lawv coj tej ntxhais hluas coob los rau hauv lub nroog Xuxa muab cob rau Hekai saib xyuas, Exathaw kuj raug coj los rau hauv vajntxwv lub tsev thiab muab cob rau Hekai uas saib xyuas cov pojniam thiab. 9Tus ntxhais ntawd txaus Hekai lub siab thiab ntxim hlub, Hekai thiaj maj nroos muab tshuaj rau Exathaw pleev thiab tu tej zaub mov zoo rau nws noj thiab pub xya tus nkauj qhev uas xaiv hauv vajntxwv lub tsev rau nws thiab muab nws thiab nws cov nkauj qhev tshais mus nyob lub chaw uas zoo kawg nkaus hauv lub tsev pojniam. 10Exathaw tsis qhia tias nws yog haiv neeg twg thiab yog leejtwg tsev neeg, vim yog Maudekhai txwv tsis kheev nws qhia rau leejtwg paub. 11Maudekhai niaj hnub hla tuaj mus nraum lub tshav puam ntawm lub tsev pojniam, mloog xov saib Exathaw zoo li cas thiab muaj dabtsi tshwm rau nws.
12Cov hluas nkauj txhua tus yuav tsum nyob raws li tej kevcai uas teem cia rau cov pojniam kaum ob lub hlis tso li mus cuag tau vajntxwv Ahaxu‑ela. No yog lub sijhawm uas teem cia rau lawv tu cev kom zoo nkauj, muab rau lub hli pleev roj tsw qab thiab rau lub hli pleev txuj lom thiab tshuaj tsw qab. 13Thaum tus hluas nkauj mus cuag vajntxwv li no nws xav coj dabtsi ntawm vajntxwv lub tsev pojniam mus lawv kuj muab rau nws coj. 14Nws mus cuag vajntxwv thaum hmo, mas thaum tagkis nws rov los rau hauv lub tsev pojniam uas ob muab cob rau vajntxwv tus nraug sam Sa‑aka saib, yog tus uas saib xyuas cov hluas nkauj uas vajntxwv kav. Nws tsis tau rov los cuag vajntxwv dua li lawm yuav yog vajntxwv txaus siab rau nws thiab hu nws lub npe nws thiaj tau los.
15Thaum txog lub sijhawm uas Anpiha‑i tus ntxhais Exathaw uas Anpiha‑i tus kwvtij Maudekhai sau los ua ntxhais mus cuag vajntxwv, Exathaw tsis thov ib yam dabtsi tsuas yog tej uas vajntxwv tus nraug sam Hekai uas saib xyuas cov pojniam qhia nws xwb. Txhua tus uas pom Exathaw kuj txaus siab rau nws. 16Thaum lawv coj Exathaw mus cuag vajntxwv Ahaxu‑ela rau hauv vajntxwv lub tsev yog xyoo xya uas nws ua vajntxwv lub kaum hli uas yog lub hli Thenpe. 17Vajntxwv nyiam Exathaw heev dua tej pojniam huvsi thiab Exathaw tau vajntxwv txojkev hlub txojkev txaus siab heev dua lwm tus hluas nkauj dawb huv huvsi, nws thiaj muab lub mom poj vaj rau Exathaw ntoo saum taubhau thiab tsa nws ua poj vaj nyob Vasati chaw. 18Mas vajntxwv pam noj haus loj rau nws cov thawj thiab nws cov tub teg tub taws sawvdaws, yog noj Exathaw rooj mov. Vajntxwv kuj so tsis sau se ntawm txhua lub xeev ib ntus, thiab nws ua siab dav pub tshav ntuj raws li uas tsim nyog vajntxwv pub.

Maudekhai cawm vajntxwv

19Thaum sau cov hluas nkauj dawb huv rov tuaj zaum ob, Maudekhai zaum ntawm vajntxwv lub rooj loog. 20Exathaw tsis tau qhia nws tsev neeg thiab nws haiv neeg rau leejtwg paub, raws li Maudekhai txwv nws cia, rau qhov Exathaw mloog Maudekhai lus ib yam nkaus li thaum Maudekhai tu nws. 21Lub sijhawm ntawd Maudekhai pheej zaum ntawm vajntxwv lub rooj loog, mas Npitha thiab Thele uas yog vajntxwv ob tug nraug sam uas zov qhov rooj txawm chim thiab nrhiav kev yuav txov vajntxwv Ahaxu‑ela. 22Mas Maudekhai hnov zaj no, nws thiaj qhia rau poj vaj Exathaw, Exathaw thiaj tuav txog Maudekhai lub npe qhia rau vajntxwv. 23Thaum muab zaj no tshuaj saib mas pom tias muaj tseeb, ces ob tug ntawd txawm raug muab dai caj dab tuag lawm. Luag twb muab zaj no sau cia rau hauv phau ntawv keeb kwm tab meeg vajntxwv.