6

Vajntxwv pub koob meej rau Maudekhai

1Hmo ntawd vajntxwv pw tsis tsaug zog, nws thiaj hais kom muab phau ntawv keeb kwm uas sau tej xwm txheej uas txaus nco cia los, lawv thiaj muab nyeem rau vajntxwv mloog. 2Mas pom muaj sau cia hais tias Maudekhai tau qhia tias Npithana thiab Thele uas yog vajntxwv ob tug nraug sam uas zov qhov rooj tau nrhiav kev yuav txov vajntxwv Ahaxu‑ela txojsia. 3Vajntxwv hais tias, “Qhov uas Maudekhai qhia zaj no mas tau muab koob meej thiab meej mom li cas rau nws lawm?” Cov tub teg tub taws uas tu vajntxwv hais tias, “Tsis tau muab dabtsi li lauj.” 4Vajntxwv hais tias, “Leejtwg nyob hauv lub tshav puam?” Thaum ntawd Hamas nyuam qhuav tuaj txog lub tshav puam sab nraud hauv vajntxwv lub tsev yuav hais rau vajntxwv txog qhov uas yuav muab Maudekhai dai caj dab rau saum tus ncej uas nws twb npaj rau Maudekhai lawd. 5Vajntxwv cov tub teg tub taws hais rau vajntxwv tias, “Hamas nyob qhov ntawd, nws sawv ntsug hauv lub tshav puam.” Vajntxwv thiaj hais tias, “Kom nws los ntawm no.” 6Hamas thiaj los mas vajntxwv hais rau nws tias, “Yog vajntxwv txaus siab muab koob meej rau ib tug twg, tsim nyog ua li cas rau tus ntawd?” Mas Hamas xav hauv lub siab tias, “Vajntxwv yuav txaus siab pub koob meej rau leejtwg ntau dua li kuv?” 7Ces Hamas txawm hais rau vajntxwv tias, “Yog yuav muab koob meej rau tus uas vajntxwv txaus siab pub ntawd, 8mas cia muab cev tsoos tsho vajntxwv uas vajntxwv hnav thiab tus nees uas vajntxwv caij uas muaj lub mom vajntxwv ntawm taubhau, 9mas muab cev tsoos vajntxwv thiab tus nees cob rau vajntxwv li ib tug thawj uas loj kawg. Kom nws ua tsoos tsho rau tus uas vajntxwv txaus siab pub koob meej rau hnav thiab cab nees rau tus yawg ntawd caij mus rau hauv lub tshav puam hauv lub nroog thiab qw ua ntej hais tias, ‘Tus uas vajntxwv txaus siab pub koob meej rau yog pub li no.’ ” 10Vajntxwv txawm hais rau Hamas tias, “Cia li maj nroos mus ua, muab cev tsoos tsho thiab nees raws li koj hais es muab rau Maudekhai uas yog neeg Yudai uas nyob ntawm vajntxwv lub rooj loog. Tsis txhob tseg tej uas koj hais lawm ib yam li.” 11Hamas txawm coj cev tsoos tsho thiab tus nees los, ua rau Maudekhai hnav thiab kom nws caij tus nees mus rau hauv lub tshaj puam hauv lub nroog thiab qw hais tias, “Tus uas vajntxwv txaus siab pub koob meej rau yog pub li no.”
12Ces Maudekhai rov los rau ntawm vajntxwv lub rooj loog ces Hamas txawm maj nroos rov qab mus tsev kauv taubhau thiab quaj yws. 13Nws piav txhua yam uas tshwm los rau nws lawd rau nws tus pojniam Xelev thiab nws cov phoojywg sawvdaws mloog. Nws cov phoojywg uas ntse thiab nws tus pojniam hais rau nws tias, “Koj pib vau rau ntawm Maudekhai lawm, vim nws yog neeg Yudai ces koj yuav kov tsis yeej nws, koj yuav ntog rau ntawm nws tiag tiag li.” 14Thaum lawv tabtom nrog Hamas hais lus, vajntxwv cov nraug sam txawm tuaj coj Hamas maj nroos mus noj pluas mov uas Exathaw npaj ntawd.