8

Tso cai rau cov Yudai tawm tsam

1Hnub ntawd vajntxwv Ahaxu‑ela muab kiag Hamas uas yog cov Yudai tus yeeb ncuab lub tsev rau poj vaj Exathaw. Maudekhai thiaj mus cuag tau vajntxwv, vim yog Exathaw qhia tias Maudekhai txheeb ze nws li cas. 2Mas vajntxwv hle nws lub nplhaib txam txwm uas nws muab ntawm Hamas los cob rau Maudekhai. Exathaw kuj tsa Maudekhai ua tus uas kav kiag Hamas lub vaj tse.
3Thiab Exathaw hais dua rau vajntxwv. Nws khwb nkaus rau ntawm vajntxwv kotaw thiab thov vajntxwv ua kua muag nrog ntsuav thov kom muab Hamas uas yog neeg Aka tej tswvyim phem uas txov cov Yudai rhuav pov tseg. 4Vajntxwv txawm cev nws tus cwj kub rau Exathaw, 5Exathaw thiaj sawv tsees los sawv ntsug rau ntawm vajntxwv xubntiag. Nws hais tias, “Vajntxwv, yog txaus koj siab thiab koj hlub kuv, thiab yog tias koj pom zoo thiab yog kuv txaus koj lub siab, mas thov koj sau ib tsab ntawv tso cai mus rhuav tej lus hauv tsab ntawv uas Hamedatha tus tub Hamas uas yog neeg Aka tau xav phem es sau mus txov cov Yudai uas nyob hauv vajntxwv txhua lub xeev. 6Kuv yuav ua li cas nyiaj taus saib txojkev puam tsuaj uas yuav los raug kuv haiv neeg? Kuv yuav ua li cas nyiaj taus saib qhov uas kuv cov kwvtij raug kev liamsim?” 7Ces vajntxwv Ahaxu‑ela txawm hais rau poj vaj Exathaw thiab Maudekhai uas yog neeg Yudai tias, “Saib maj, kuv twb muab Hamas lub vaj tse rau Exathaw lawm thiab lawv twb muab nws dai caj dab rau saum tus ncej lawm vim yog qhov uas nws yuav txov cov Yudai. 8Koj cia li sau dua ib tsab ntawv ua kuv lub npe ntsig txog cov Yudai raws li koj pom zoo thiab muab vajntxwv lub nplhaib txam txwm ntaus cim rau, vim tias tsab kevcai uas sau ua kuv lub npe thiab muab lub nplhaib txam txwm ntaus rau lawm mas thim tsis tau.”
9Ces thaum ntawd vajntxwv txawm hu cov tub sau ntawv tuaj, yog hnub tim nees nkaum peb lub peb hlis uas yog lub hli Xiva. Mas lawv sau ib tsab kevcai raws li txhua yam uas Maudekhai hais txog cov Yudai xa mus rau cov uas kav tebchaws thiab rau cov thawj thiab cov uas kav txhua lub xeev, txij ntua Idia tebchaws mus txog Khuj tebchaws, huvsi ib puas nees nkaum xya lub xeev ua txhua lub xeev li npe ntawv thiab txhua haiv neeg li lus, thiab xa mus rau cov Yudai ua lawv li npe ntawv thiab lawv li lus. 10Lawv sau ua vajntxwv Ahaxu‑ela lub npe thiab muab vajntxwv lub nplhaib txam txwm ntaus cim rau, thiab muab rau cov tub xa xov uas caij nees nrawm, yog cov nees uas siv ua vajntxwv tej haujlwm thiab yug rau hauv vajntxwv lub nkuaj nees. 11Cov lus hauv tsab ntawv no vajntxwv tso cai kom cov Yudai uas nyob hauv txhua lub moos tuaj txoos ua ke tiv thaiv tsom kwm lawv txojsia cia, thiab yog pab tub rog twg hauv haiv neeg twg thiab hauv lub xeev twg tuaj ntaus lawv thiab lawv tej pojniam menyuam mas lawv cia li ua kom puam tsuaj thiab tua thiab rhuav tshem, thiab tso cai kom mus lws cov uas tuaj ntaus lawv cuab txhiaj cuab tam. 12Tib hnub ntawd ua kom thoob plaws vajntxwv Ahaxu‑ela txhua lub xeev, yog hnub xiab kaum peb lub kaum ob hlis uas yog lub hli Adas. 13Tsab ntawv uas sau ntawd yuav muab xa mus ua kevcai rau hauv txhua lub xeev thiab muab tshaj tawm rau txhua haiv neeg paub. Cov Yudai yuav tsum npaj txhij rau hnub ntawd ua pauj rau lawv cov yeeb ncuab. 14Cov tub xa xov txawm caij tej nees nrawm uas siv ua vajntxwv li haujlwm maj nroos dhia tawm mus raws li vajntxwv txhib, thiab tsab kevcai ntawd kuj muab tshaj tawm hauv lub nroog Xuxa thiab.
15Ces Maudekhai tawm ntawm vajntxwv lub xubntiag mus hnav tsoos tsho vajntxwv xiav thiab dawb, thiab ntoo mom kub loj thiab hnav lub tsho ntev ntaub mag tsamxem zoo heev, mas cov neeg hauv lub nroog Xuxa kuj qw zoo siab xyiv fab. 16Cov Yudai nyob kaj siab lug muaj kev zoo siab kev xyiv fab thiab muaj koob meej. 17Hauv txhua lub xeev thiab hauv txhua lub moos tsis hais qhov twg uas vajntxwv tsab kevcai mus txog muaj kev zoo siab kev xyiv fab rau hauv cov Yudai, muaj kev pam noj haus zoo siab xyiv fab. Muaj lwm haiv neeg coob coob hauv lub tebchaws lees hais tias lawv yog neeg Yudai vim yog lawv ntshai cov Yudai.