GA-LA-TI

1

1,2Phao-lô và các anh em ở với tôi
Kính gửi các Hội thánh xứ Ga-la-ti.
Tôi không phải là sứ giả của loài người, hoặc do người nào sai phái, nhưng tôi là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và của Thượng Đế là Cha đã khiến Ngài sống lại.
3Cầu chúc anh em hưởng ân phúc và bình an từ Thượng Đế là Cha và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. 4Chúa Cứu Thế đã hiến dâng mạng sống để chuộc tội chúng ta và cứu chúng ta khỏi cuộc đời gian ác hiện tại, đúng theo ý định của Thượng Đế, Cha chúng ta. 5Cầu xin Ngài được vinh quang muôn đời vô cùng. Thành tâm sở nguyện!

Phúc âm duy nhất

6Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế để theo một “phúc âm’’ khác, mặc dù Ngài đã cho anh em hưởng ân phúc của Chúa Cứu Thế. 7Thật ra chẳng có “phúc âm’’ nào khác, nhưng chỉ có những kẻ gieo hoang mang, xuyên tạc Phúc âm của Chúa Cứu Thế, khiến anh em lầm lạc. 8Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một “phúc âm’’ nào khác với Phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. 9Tôi xin nhắc lại: nếu ai truyền giảng cho anh em một “phúc âm” nào khác với Phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án.
10Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa Cứu Thế.

Thượng Đế gọi Phao-lô

11Thưa anh em, Phúc âm tôi truyền giảng không phải do loài người đặt ra. 12Vì tôi không nhận Phúc âm ấy từ nơi ai cả, nhưng nhận trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài Chúa, chẳng có ai dạy tôi.
13Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước: tôi theo Do-thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại Hội thánh của Thượng Đế. 14Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do-thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ.
15Nhưng Thượng Đế yêu thương tuyển chọn tôi từ trong lòng mẹ, thi ân kêu gọi tôi, 16khải thị cho tôi biết Con Ngài ở trong tôi, cốt để tôi truyền giảng Phúc âm của Chúa Cứu Thế cho các dân tộc nước ngoài. Được biết ý định của Chúa, tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn. 17Tôi cũng không lên Giê-ru-sa-lem để yết kiến các sứ đồ, nhưng tôi qua xứ Á-rập rồi quay về thành phố Đa-mách. 18Ba năm sau, tôi lên Giê-ru-sa-lem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông mười lăm ngày. 19Trong thời gian ấy, tôi chỉ gặp hai vị sứ đồ là Phê-rơ và Gia-cơ, em Chúa. 20(Có Thượng Đế chứng giám, những điều tôi viết đây là chân thật). 21Sau đó tôi sang xứ Sy-ri và xứ Si-li-si. 22Lúc ấy, các Hội thánh của Chúa Cứu Thế tại xứ Giu-đê cũng chưa giáp mặt tôi.23 Họ chỉ nghe rằng người khủng bố họ ngày trước, nay đang truyền Đạo mà mình đã cố sức tiêu diệt. 24Vì cớ tôi, họ càng ca ngợi Thượng Đế.