3

Txoj kevcai thiab kev ntseeg

1Cov Kalatia uas ruam 'e, leejtwg tshoov nej lub siab? Yexus Khetos twb raug teem rau saum khaublig ntoo tab meeg rau nej lub qhov muag pom. 2Kuv xav paub ib nqes ntawm nej tias, nej tau txais Vaj Ntsuj Plig ntawm qhov uas xyaum raws li txoj kevcai lossis ntawm qhov uas ntseeg tej uas nej tau hnov? 3Nej ruam npaum li no diam lov? Nej pib ntawm Vaj Ntsuj Plig tiamsis yuav xaus rau ntawm nqaij tawv lov? 4Qhov uas nej raug ntau yam lawd tsis muaj nuj nqes lov? Yeej muaj nuj nqes. 5Tus uas pub Vaj Ntsuj Plig rau nej thiab ua tej haujlwm uas muaj hwjchim hauv nej nruab nrab, ua tej ntawd vim nej xyaum raws li txoj kevcai lossis vim nej ntseeg tej uas nej tau hnov?
6Ib yam li ntawd, Aplahas “ntseeg Vajtswv. Vajtswv suav tias qhov uas nws ntseeg ntawd yog txojkev ncaj ncees rau Aplahas.” 7Cia li paub tseeb tias cov uas ntseeg thiaj yog Aplahas li menyuam. 8Vajtswv txojlus paub ua ntej tias Vajtswv yuav suav tias lwm haiv neeg ncaj ncees vim yog qhov uas ntseeg, thiaj piav txoj xov zoo ua ntej rau Aplahas hais tias, “Ib tsoom neeg yuav tau koob hmoov ntawm koj los.” 9Vim li no cov neeg uas ntseeg thiaj nrog Aplahas uas ntseeg tau koob hmoov ua ke.
10Txhua tus uas vam khom qhov uas xyaum raws li txoj kevcai kuj raug foom tsis zoo, rau qhov muaj lus sau cia hais tias, “Txhua tus uas tsis xyaum raws li txhua nqe uas sau cia rau hauv phau kevcai mus li, tus ntawd kuj yuav raug foom tsis zoo.” 11Yeej paub tseeb tias tsis muaj leejtwg xyaum raws li txoj kevcai yuav raug suav tias ncaj ncees rau ntawm Vajtswv lub qhov muag. Rau qhov “Tus uas ncaj ncees yuav muaj txojsia nyob vim qhov uas nws ntseeg.” 12Tiamsis txoj kevcai tsis yog vam khom txojkev ntseeg, rau qhov “Tus uas ua raws nraim txoj kevcai kuj yuav muaj txojsia nyob vim xyaum raws li txoj kevcai.” 13Khetos raug tsawm foom this peb, thiaj txhiv peb dim qhov uas raug foom raws li txoj kevcai, rau qhov muaj lus sau cia hais tias “Txhua tus uas raug muab dai rau saum ntoo raug foom tsis zoo,” 14xwv tej koob hmoov ntawm Aplahas thiaj los txog lwm haiv neeg uas nyob hauv Yexus Khetos, peb thiaj tau txais Vaj Ntsuj Plig ntawm txojkev ntseeg raws li uas cog lus tseg.

Txoj kevcai thiab tej lus cog tseg

15Cov kwvtij, kuv muab piv rau neeg lub neej. Txawm yog neeg tej lus cog tseg los thaum hais hum lawm tsis muaj leejtwg yuav muab rhuav lossis tsav ntxiv tau. 16Tej lus uas cog tseg rau Aplahas thiab nws caj ces, tsis tau hais tias, “Pub rau caj ces sawvdaws” yam li pub rau coob leej, tiamsis zoo yam li pub rau ib tug xwb yog tus tseem caj ces uas yog Khetos. 17Kuv hais li no. Txoj kevcai uas tshwm los plaub puas peb caug xyoo tom qab yuav rhuav tsis tau tej lus cog tseg uas Vajtswv pub ua ntej ntawd kom siv tsis tau. 18Rau qhov yog tau qub txeeg qub teg ntawm txoj kevcai, kuj tsis yog tau ntawm tej lus cog tseg. Tiamsis Vajtswv pub qub txeeg qub teg rau Aplahas ntawm tej lus cog tseg.
19Yog li ntawd, muaj txoj kevcai ua dabtsi? Qhov uas muab txoj kevcai tsav rau tej lus cog tseg kuj yog tim qhov uas tsis mloog lus. Txoj kevcai nyob mus txog thaum tus caj ces uas raws li tej lus cog tseg ntawd los txog. Cov tubtxib saum ntuj siv ib tug neeg nruab nrab rhawv txoj kevcai ntawd. 20Tus uas nyob nruab nrab yuav tsum muaj ob tog, tiamsis Vajtswv tib leeg cog lus xwb.

Tus qhev thiab tus tub

21Yog li ntawd txoj kevcai tawm tsam Vajtswv tej lus cog tseg lov? Tsis yog li ntawd, rau qhov yog tsa ib txoj kevcai pub tau txojsia ces txojkev ncaj ncees yeej yuav tau ntawm txoj kevcai ntawd los. 22Tiamsis Vajtswv txojlus muab txhua tus kaw cia rau hauv lub txim, kom tej lus cog tseg rau cov uas ntseeg Yexus Khetos thiaj raug muab pub rau cov uas ntseeg.
23Ua ntej uas txojkev ntseeg tsis tau los, peb raug txoj kevcai khi cia, peb raug kav cia mus txog thaum txojkev ntseeg tshwm los. 24Txoj kevcai thiaj ua tus uas kav peb mus txog thaum Khetos los peb thiaj raug suav tias ncaj ncees vim qhov uas peb ntseeg. 25Tiamsis nimno txojkev ntseeg twb los lawm, peb thiaj tsis nyob hauv txoj qab kevcai kav ntxiv mus lawm, 26vim tias nej txhua tus yog Vajtswv li menyuam hauv txojkev ntseeg Yexus Khetos. 27Nej txhua tus uas ua kevcai raus dej hauv Khetos lawm, kuj muab Khetos los hnav. 28Tsis muaj Yudai lossis Kili, tsis muaj qhev lossis cov uas tsis ua qhev, tsis muaj txivneej lossis pojniam, vim nej sawvdaws koom ua ib rau hauv Yexus Khetos. 29Yog nej ua Khetos li lawm, nej kuj yog Aplahas caj ces thiab nej yuav saws qub txeeg qub teg raws li cog lus tseg.