3

Txoj Kevcai Lossis Txoj Kev Ntseeg

1Cov neeg Kalatias uas ruam! Leejtwg ntxias tau nej lawm? Kuv twb qhia zaj uas Yexus Khetos raug ntsia rau saum ntoo khaublig rau nej paub tseeb, ib yam li nej lub qhovmuag twb pom kiag nws lawm ntag. 2Nej cia li qhia rau kuv saib: Qhov uas Vajtswv pub Vajtswv tus Ntsujplig rau nej, vim nej xyaum coj raws li Vajtswv txoj kevcai lossis vim nej mloog thiab ntseeg txojmoo zoo? 3Ua li cas nej yuav ruam ua luaj li! Thaum chivthawj nej twb ua raws li Vajtswv tus Ntsujplig qhia nej lawm, tiamsis nimno nej ho yuav siv nej lub dag lub zog ua kom tej ntawd tiav los? 4Ib puas tsav yam uas Vajtswv pab nej lawm, txawm tsis muaj nqis rau nej los? Yeej muaj los sav! 5Qhov uas Vajtswv pub Vaj Ntsujplig rau nej thiab ua tej txujci tseemceeb rau nej pom, vim nej xyaum coj raws li Vajtswv txoj kevcai lossis vim nej mloog thiab ntseeg txojmoo zoo?
6Ib yam li Vajtswv txojlus hais txog Anplahas hais tias, “Anplahas ntseeg Vajtswv, thiab twb yog vim Anplahas ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias nws yog tus uas ncaj ncees.” 7Yog li ntawd, nej yuav tsum paub hais tias tsuas yog cov neeg uas ntseeg xwb thiaj yog Anplahas cov xeebntxwv. 8Vajtswv txojlus twb xub qhia tseg lawm hais tias, Vajtswv yuav coj lwm haivneeg uas ntseeg los nrog Vajtswv sib raug zoo. Yog li ntawd Vajtswv txojlus thiaj xub qhia Txojmoo Zoo rau Anplahas ua ntej hais tias, “Vim koj mloog Vajtswv lus, Vajtswv yuav foom koob hmoov rau txhua haivneeg hauv qab ntuj no.” 9Vim Anplahas ntseeg, Anplahas thiaj tau koob hmoov; yog li ntawd txhua tus uas ntseeg puavleej yuav tau koob hmoov ib yam li Anplahas.
10Cov neeg uas cia siab rau qhov uas lawv xyaum coj raws li Vajtswv txoj kevcai, cov neeg ntawd twb raug foom tsis zoo lawm. Rau qhov Vajtswv txojlus hais tias, “Yog leejtwg tsis ua raws li txhua nqe uas sau cia rau Vajtswv txoj kevcai, tus ntawd twb raug Vajtswv foom tsis zoo lawm.” 11Yog li ntawd, peb paub tseeb hais tias tus uas xyaum coj raws li Vajtswv txoj kevcai, tsis yog tus uas Vajtswv suav hais tias ncaj ncees, rau qhov Vajtswv txojlus hais tias, “Tsuas yog tus ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias yog tus uas ncaj ncees thiab tau txojsia.” 12Tiamsis txoj kevcai yeej tsis muaj ib qho hais txog kev ntseeg li. Vim li ntawd Vajtswv txojlus thiaj hais tias, “Yog leejtwg coj tau raws li txoj kevcai txhua nqe, tus ntawd yuav tau txojsia.”
13Vajtswv txoj kevcai twb ua rau peb raug foom tsis zoo lawm, tiamsis Yexus Khetos los hloov peb chaw, nws thiaj raug foom tsis zoo; rau qhov Vajtswv txojlus hais tias, “Tus uas raug dai rau saum ntoo, tus ntawd twb raug foom tsis zoo lawm.” 14Thaum luag muab Yexus Khetos dai rau saum tus ntoo khaublig lawm, Vajtswv thiaj foom koob hmoov rau lwm haivneeg uas los ntseeg Yexus Khetos raws li Vajtswv tau coglus tseg rau Anplahas, thiab Vajtswv pub Vaj Ntsujplig rau peb txhua tus uas ntseeg Yexus Khetos raws li Vajtswv tau coglus tseg lawm.

Vajtswv Txoj Kevcai thiab Vajtswv Cov Lus Cog Tseg

15Cov kwvtij, sawvdaws puavleej paub hais tias yog muaj ob leeg tau sib coglus hais haum sau cia lawm, yeej tsis muaj leejtwg yuav rhuav tau lossis yuav muab lwm lo lus ntxiv tau rau. 16Thaum Vajtswv coglus rau Anplahas thiab Anplahas tus xeebntxwv. Vajtswv tsis tau hais tias, “Cog rau cov xeebntxwv” li uas muaj ntau leej, tiamsis Vajtswv hais tias, “Cog rau koj tus xeebntxwv,” Vajtswv hais li ntawd, nws hais txog tib leeg xwb, tus ntawd yog Yexus Khetos. 17Kuv hais li no twb yog kuv hais tias Vajtswv yog tus uas coglus tseg rau Anplahas thiab yog tus uas yuav ua raws li lo lus cog tseg ntawd. Vajtswv twb coglus tseg tau plaub puas peb caug xyoo lawm, mam li muaj Vajtswv txoj kevcai. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kevcai yeej rhuav tsis tau Vajtswv lo lus cog tseg. 18Yog tus uas ua raws li Vajtswv txoj kevcai tau Vajtswv txoj koob hmoov lawm, ces tsis tas yuav tos txoj koob hmoov uas Vajtswv coglus tseg hais tias Vajtswv yuav pub rau Anplahas. Anplahas twb tau Vajtswv txoj koob hmoov raws li Vajtswv lo lus cog tseg lawm.
19Yog li ntawd, ua li cas Vajtswv tseem yuav qhia Mauxes sau ib txoj kevcai thiab? Qhov uas Vajtswv qhia Mauxes sau ib txoj kevcai ntxiv ntawd, twb yog Vajtswv xav kom neeg paub hais tias muaj kev txhaum. Vajtswv twb xav tseg lawm hais tias tsuas pub neeg coj txoj kevcai ntawd mus txog thaum Anplahas tus xeebntxwv uas Vajtswv lo lus cog tseg hais txog los xwb. Vajtswv kom cov timtswv ceebtsheej muab txoj kevcai ntawd rau Mauxes coj los qhia rau sawvdaws. Yog li ntawd, Mauxes yog tus uas cev Vajtswv lus xwb. 20Tiamsis yog muaj tib leeg ua haujlwm xwb, ces tsis tas yuav muaj tus uas cev lus. Vajtswv yeej yog tus uas ua txoj haujlwm ntawd.

Vim Li Cas Thiaj Muaj Txoj Kevcai

21Yog li ntawd, Vajtswv txoj kevcai tawmtsam Vajtswv lo lus cog tseg los? Yeej tsis yog li ntawd. Yog muaj ib txoj kevcai uas cawm tau neeg txojsia, Vajtswv yeej yuav coj tus uas ua raws li txoj kevcai ntawd los nrog Vajtswv sib raug zoo. 22Tiamsis Vajtswv txojlus hais tias txhua tus uas nyob hauv qab ntuj no puavleej yog neeg txhaum huv tibsi; kom txhua tus uas ntseeg thiaj yuav tau txoj koob hmoov uas Vajtswv coglus tseg hais tias, Vajtswv yuav muab pub rau cov uas ntseeg Yexus Khetos.
23Thaum tseem tsis tau txog lub sijhawm uas yuav muaj neeg los ntseeg, Vajtswv txoj kevcai yeej ibtxwm khi peb los txog thaum uas peb paub los ntseeg. 24Yog li ntawd, Vajtswv txoj kevcai zoo ib yam li tus uas saib xyuas peb los txog lub sijhawm uas Yexus Khetos los, Vajtswv thiaj suav hais tias peb txhua tus uas ntseeg yog neeg ncaj ncees. 25Nimno twb txog lub sijhawm uas neeg paub los ntseeg lawm, yog li ntawd Vajtswv txoj kevcai thiaj tsis kav peb lawm.
26Nimno nej txhua tus uas ntseeg, nej puavleej yog Vajtswv cov menyuam, rau qhov nej nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm. 27Nej twb ua kevcai raus dej rau sawvdaws pom lawm hais tias, nej yog cov uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, nej thiaj coj tau nej tus yam ntxwv zoo ib yam li Yexus Khetos tus. 28Yog li ntawd, nej txhua tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, tsis hais cov Yudais lossis lwm haivneeg, cov uas ua qhev lossis cov uas tsis ua qhev, tsis hais pojniam lossis txivneej, nej txhua tus puavleej koom ib lub siab rau ntawm Yexus Khetos. 29Nej txhua tus uas ntseeg Yexus Khetos, nej puavleej yog Anplahas cov xeebntxwv, nej yeej yuav tau tej uas Vajtswv coglus tseg lawm hais tias, nws yuav muab pub rau nej.