3

Yawmsaub teem txim rau ib tsoom tebchaws

1“Saib nawj, hnub ntawd thiab lub sijhawm ntawd uas kuv pub Yuda thiab Yeluxalees rov vam meej li qub, 2kuv yuav sau zog ib tsoom tebchaws huvsi thiab coj lawv los rau hauv lub hav Yehausafa, mas yuav txiav txim rau lawv qhov ntawd vim tej uas lawv tau ua rau kuv haiv neeg Yixayee uas yog kuv qub txeeg qub teg. Lawv ua rau kuv haiv neeg khiav ua sab ua sua rau hauv ib tsoom tebchaws thiab muab kuv lub tebchaws faib, 3thiab lawv muab kuv haiv neeg rho ntawv saib leejtwg tau, muab tej menyuam tub ua nqe ntiav poj muag cev, muab tej menyuam ntxhais muag pauv cawv txiv hmab haus.
4“Thailab thiab Xaidoo, thiab tag nrho Filixatee tebchaws 'e, nej muaj plaub dabtsi rau kuv? Nej ua pauj rau kuv lov? Yog nej ua pauj rau kuv, kuv yuav ua pauj tej uas nej ua poob sai kawg rau saum nej taubhau tamsid. 5Nej twb coj kuv tej nyiaj tej kub mus thiab coj kuv tej qhov txhia chaw tsim txiaj mus rau hauv nej tej tsev dab. 6Nej twb muab cov Yuda thiab cov Yeluxalees muag rau cov Kili, thiab muab lawv dob cag coj mus deb lawv lub tebchaws. 7Tiamsis nimno kuv yuav tsa lawv sawv tawm hauv tej chaw uas nej muab lawv muag ntawd thiab kuv yuav ua pauj tej uas nej ua poob rau saum nej taubhau. 8Kuv yuav muab nej tej tub tej ntxhais muag rau hauv Yuda caj ces txhais tes, mas lawv yuav muab muag rau cov neeg Xenpa uas yog lub tebchaws nyob deb kawg.” Yawmsaub hais tej lus no ntag.

  9Cia li tshaj tawm li no
   rau ib tsoom tebchaws paub.
  Cia li npaj ua rog,
   cia li cuab cov tub rog
   siab loj siab tuab lub zog.
  Txhib cov tub sawvdaws tuaj ua ke,
   cia lawv mus ntaus rog.
  10Cia li muab nej tej khais laij teb
   ntaus ua ntaj,
  muab nej tej liag tav txiv hmab
   ntaus ua hmuv.
  Cia tus uas tsis muaj zog hais tias,
   “Kuv yog tub rog siab loj siab tuab.”
  11Ib tsoom tebchaws sawvdaws
   uas nyob ib ncig, cia li maj nroos tuaj,
   cia li sau zog ua ke rau qhov ntawd.
  Au Yawmsaub, thov coj koj cov
   tub rog siab loj siab tuab nqes los.
  12Cia ib tsoom tebchaws ras zom zaws tuaj
   rau hauv lub hav Yehausafa,
  rau qhov lub chaw ntawd kuv yuav zaum
   txiav txim rau ib tsoom tebchaws sawvdaws
   uas nyob ib ncig.
  13Cia li xuas rab liag hlais,
   rau qhov tej qoob loo siav lawm.
  Cia li mus tsuj pes ntiag,
   rau qhov lub qhov tsuam puv lawm.
  Tej rhawv kua txiv hmab phwj lawm,
   vim lawv tej kev limhiam ntau kawg li.
  14Neeg coob, neeg coob kawg
   hauv lub hav txiav txim,
  vim yog ze hnub uas Yawmsaub
   teem cia lawd rau hauv lub hav txiav txim.
  15Lub hnub lub hli kuj tsaus lawm,
   tej hnub qub tsis ci lawm.

Foom koob hmoov rau Yuda

  16Yawmsaub nthe nqho hauv Xi‑oo,
   nws tsa suab nrov hauv Yeluxalees tuaj,
   lub ntuj thiab lub ntiajteb ua zog kais.
  Tiamsis Yawmsaub ua lub chaw cawm siav
   rau nws haiv neeg,
  ua lub chaw ruaj khov rau cov Yixayee.
  17“Thaum ntawd nej yuav paub tias
   kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv,
  yog tus uas nyob hauv Xi‑oo
   uas yog kuv lub roob dawb huv.
  Yeluxalees yuav dawb huv
   thiab lwm haiv neeg yuav tsis nkag mus
   rau hauv lub nroog ntawd dua li lawm.
  18Thaum txog hnub ntawd
   cawv txiv hmab qab zib
   yuav nrog saum tej roob los,
  thiab kua mis yuav ntws
   saum tej pov roob los,
  thiab Yuda txhua lub hav
   yuav muaj dej ntws,
  thiab dej cag yuav txhawv
   ntawm Yawmsaub lub tuam tsev
   los ntxooj lub hav Sithi.
  19Iyi tebchaws yuav raug nyob do cuas,
   Edoo tebchaws yuav ntxeev
   ua tebchaws moj sab qhua nyob do cuas,
  vim lawv tau ua limhiam ntais ntuj
   rau cov Yuda lawm,
  thiab lawv ua rau tej neeg tsis txhaum
   los ntshav rau hauv lub tebchaws.
  20Tiamsis yuav muaj neeg nyob
   hauv Yuda mus ib txhis,
  thiab nyob hauv Yeluxalees
   txhua tiam mus li.
  21Kuv yuav ua pauj qhov uas
   los ntshav ntawd,
  kuv yuav tsis daws
   tus uas ua txhaum lub txim,
   rau qhov Yawmsaub nyob hauv Xi‑oo.”