1

1Ntawm no yog tus TSWV cov lus uas hais rau Pethuyees tus tub Yau-ees.

Neeg Quaj Ntsuag Vim Qoobloo Tuag Tas

  2Nej cov neeg laus cia li ua tib zoo mloog;
   txhua tus uas nyob hauv tebchaws Yudas, nej cia li mloog.
  Puas tau muaj tej yam zoo li no tshwmsim
   los rau nej tiam lossis nej cov yawgkoob tiam?
  3Cia li piav tej no qhia rau nej
   cov menyuam;
  ces lawv mam li piav qhia rau lawv tej menyuam,
  lawv ib tiam yuav piav qhia rau ib
   tiam mus li.

  4Kooj txomfav ib pab tas ib pab tuaj
   nyob puv nkaus ntawm tej qoobloo;
  yam twg uas ib pab kooj noj tsis tas
   mas lwm pab kooj los muab khee noj kom tas.
  5Cov neeg qaug cawv, nej cia li
   sawv thiab quaj;
  cov neeg quav cawv, nej cia li tsa suab hlo quaj;
  rau qhov tej txiv hmab uas yuav cia
   ua cawv tshiab twb puastsuaj tas lawm.

  6Ib pab tubrog kooj ya tsaus nti tuaj
   tawmtsam peb lub tebchaws;
  lawv muaj zog heev thiab coob kawg
   nkaus suav tsis txheeb li;
  lawv tej hniav ntse npaum nkaus li hniav tsov ntxhuav.
  7Lawv muab peb tej vaj txiv hmab
   noj tas dulug
  thiab noj peb tej ntoo txiv ncuavpias tas huv tibsi.
  Lawv noj tej nplooj thiab kaws tej tawv,
   tsuas tshuav tej kav nyob dawb paug cia xwb.

  8Tej pejxeem, nej cia li quaj ib yam li
   tus hluas nkauj quaj tus hluas nraug
  uas nws tabtom yuav mus yuav ua nws tus txiv,
  tiamsis tus hluas nraug ntawd cia li
   tuag lawm.
  9Tsis muaj nplej lossis cawv txiv
   hmab coj mus fij rau hauv lub Tuamtsev;
  cov povthawj quaj ntsuag vim tsis
   muaj neeg nqa khoom tuaj fij rau tus TSWV lawm.
  10Tej teb av liab nploog cia, tej av qhuav nkig nkuav,
  rau qhov tej qoobloo puastsuaj tas;
  tej txiv hmab thiab tej txiv ntoo roj
   los qhuav ntsws tas.

  11Cov neeg ua liaj ua teb, nej cia li
   tu siab;
  cov neeg uas tu tej vaj txiv hmab,
   nej cia li tsa suab quaj,
  rau qhov tej qib, tej nplej thiab tej
   qoobloo twb puastsuaj tas lawm.
  12Tej txiv hmab thiab txiv ncuavpias
   qhuav thiab ntsws;
  tej txiv ntoo puavleej qhuav thiab tuag tas.
  Tej neeg sawvdaws nyob nyuaj siab
   ntsuav.
  13Nej cov povthawj uas fij khoom ntawm lub thaj
   cia li npua ntaubtsaj thiab quaj!
  Cia li mus rau hauv lub Tuamtsev thiab quaj ib hmos kaj ntug!
  Rau qhov tsis muaj nplej lossis cawv
   txiv hmab fij rau nej tus Vajtswv lawm.
  14Cia li hais kom sawvdaws yoo mov,
   cia li hu sawvdaws tuaj ua ke!
  Cia li hu cov thawjcoj thiab tagnrho cov Yudas tuaj rau hauv
  tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lub
   Tuamtsev thiab thov nws pab.
  15Twb yuav txog hnub uas tus TSWV teem cia,
  yog hnub uas tus muaj Hwjchim Loj kawg nkaus
  yuav ua kom ib puas tsav yam raug puastsuaj.
  Hnub ntawd yog hnub uas sawvdaws yuav ntshai kawg nkaus li!

  16Peb saib ntsoov peb tej qoobloo
   raug puastsuaj tas.
  Tsis muaj kev zoo siab nyob hauv
   Vajtswv lub Tuamtsev lawm.
  17Tej noob qoob lwj tas rau hauv tej av qhuav.
  Tsis muaj qoobloo sau los rau hauv tej txhab,
   yog li ntawd tej txhab thiaj pob puas tas.
  18Tej nyuj qaug zog zis rau qhov tsis
   muaj zaub rau nyuj noj li lawm;
  tej yaj los tsis muaj zaub noj ib yam nkaus.
  19Tus TSWV, kuv tsa ncauj thov koj,
  vim tej nroj tsuag thiab tej ntoo tuag tas ib yam li
   hluavtaws plhov.
  20Txawm yog tej tsiaj qus los puavleej tsa suab quaj thov koj pab,
   rau qhov tej hav dej qhuav tas lawm.