2

  1Kuv yog ib lub nyuag paj sua
   hauv nras tiaj Saloo
  thiab yog ib lub nyuag paj lilij ntawm hav dej.

Tus hluas nraug hais

  2Lub paj lilij hauv thaj pos zoo nkauj li cas,
   tus uas kuv nyiam kuj zoo ib yam li ntawd
   hauv nruab nrab ib tsoom hluas nkauj.

Tus hluas nkauj hais

  3Tsob txiv duaj nyob hauv
   nruab nrab tej hav zoov zoo li cas,
  tus uas ntxim kuv siab zoo ib yam li ntawd
   hauv nruab nrab ib tsoom hluas nraug.
  Kuv zoo siab kawg nyob
   hauv nws tus qab duab ntxoov ntxoo,
  thiab nws tej txiv kuv tau sim noj
   mas qab zib.
  4Nws coj kuv mus rau hauv
   lub chaw uas noj haus,
  nws tus chij uas dai saum kuv
   yog txojkev hlub.
  5Thov muab txiv hmab qhuav
   rau kuv noj txhawb kuv lub zog
  thiab muab txiv duaj
   rau kuv noj kom kuv sov siab
   vim yog kuv nyiam nws qhuav siab qhawv.
  6Thov cia nws txhais tes laug rau kuv ncoo,
   thiab nws txhais tes xis puag kuv.
  7Yeluxalees tej ntxhais 'e,
   thov nej twv rau tej kauv seb
   thiab tej xyuas muas lwj hais tias
  nej yuav tsis tshum tsis tsa
   kom wb txojkev sib hlub tsim ras
   mus txog thaum txaus siab tso.

Zaj Nkauj Ob

Tus hluas nkauj hais

  8No ne yog tus uas kuv ntxim siab lub suab.
   Saib maj, nws tuaj lawm,
  nws dhia caw qia ntsos pem roob tuaj,
   nws caws qia hla saum tej pov roob tuaj.
  9Tus uas kuv ntxim siab
   zoo yam nkaus li tus kauv seb,
   lossis yam li tus thav muas lwj.
  Saib maj, nws sawv ntsug
   sab nraum peb phab ntsa tsev,
  nws xauj ntawm qhov rais tuaj,
   nws xauj hauv tej kem tab hlau.
  10Tus uas kuv ntxim siab
   tsa ncauj hais rau kuv tias,

Tus hluas nraug hais

  Tus uas kuv nyiam 'e, koj cia li sawv tsees,
   kuv tus zoo nkauj 'e, cia li tuaj.
  11Vim tias ntuj no kuj dhau lawm,
   thiab nag kuj tu lawm.
  12Tej paj ntoo tabtom tawg saum lub ntiajteb,
   lub caij hu nkauj los txog lawm,
  thiab hnov nquab taug lub suab quaj
   thoob peb lub tebchaws.
  13Tej txiv cev tabtom txi txiv,
   thiab tej txiv hmab kuj tawg paj,
   tsw qab zib ntxiag.
  Tus uas kuv nyiam 'e, koj cia li sawv tsees,
   kuv tus zoo nkauj 'e, cia li tuaj.
  14Kuv tus poj nquab 'e,
   uas nyob hauv kem zeb,
   uas nkaum hauv kem tsua,
  thov cia kuv pom koj ntsej muag
   thiab hnov koj lub suab,
  vim koj lub suab qab zib
   thiab koj ntsej muag zoo nkauj kawg.
  15Wb cia li ntes tej hma thiab tej hma me me
   uas txov tej vaj txiv hmab
  rau qhov wb lub vaj txiv hmab tawg paj lawm.

Tus hluas nkauj hais

  16Tus uas ntxim kuv siab yog kuv teej kuv tug,
   thiab kuv yog nws teej tug.
   Nws yug nws pab yaj hauv tej paj lilij.
  17Tus uas ntxim kuv siab,
   koj cia li nrog kuv nyob
  mus txog thaum cua ntsawj sawv ntxov
   thiab duab tsaus ntuj ploj lawm,
  ua zoo yam nkaus li tus kauv seb
   thiab tus thav muas lwj
   saum lub roob Npethaw.