4

Khayee hab Anpee

1Ataa nrug nwg tug quaspuj Eva pw, mas Eva txhad xeeb tub hab yug tau tug tub Khayee. Eva has tas, “Yawmsaub paab kuv yug tau ib tug tub.” 2Dhau ntawd Eva yug tau dua ib tug tub hu ua Anpee. Anpee yog tuabneeg yug yaaj, Khayee yog tuabneeg ua teb. 3Muaj ib nub Khayee coj tej qoob loos kws nwg sau huv nruab teb tuaj xyeem rua Yawmsaub, 4huas Anpee coj tej mivnyuas yaaj kws yog thawj tug huv nwg paab yaaj tuaj muab cov roj yaaj hov xyeem. Mas Yawmsaub txaus sab rua Anpee hab tej kws nwg coj tuaj xyeem. 5Tassws Yawmsaub tsw txaus sab rua Khayee hab tej kws nwg coj tuaj xyeem hov. Khayee txhad chim heev ua ntsej muag o wv. 6Yawmsaub txhad nug Khayee tas, “Ua caag koj chim? Ua caag koj ntsej muag o wv? 7Yog koj ua zoo, kuv yuav txais koj los tsw yog? Yog koj ua tsw zoo, lub txem plab lua zuv ntawm qhov rooj xaav tum koj, tassws koj yuav tsum kov yeej lub txem ntawd.”
8Khayee has rua nwg tug kwv Anpee tas, “Wb ua ke moog teb.” Thaus ob tug nyob huv teb, Khayee txawm muab nwg tug kwv Anpee ntaus raus rw tua pov tseg. 9Mas Yawmsaub nug Khayee tas, “Koj tug kwv Anpee dua twg lawm?” Khayee teb tas, “Kuv tsw paub, kuv nyim yog tug kws zuv kuv tug kwv lov?” 10Yawmsaub has tas, “Koj ua le caag lawm? Koj tug kwv cov ntshaav quaj qw huv cov aav tuaj txug kuv lawm. 11Nwgnuav koj yuav raug foom tsw zoo ntawm cov aav kws rua ncauj nqog koj tug kwv cov ntshaav huv koj txhais teg. 12Thaus koj ua teb cov aav yuav tsw zoo qoob loos rua koj. Koj yuav tswv moog nyob tsw muaj vaag tsw muaj tse rua huv lub nplajteb.” 13Khayee has rua Yawmsaub tas, “Kuv lub txem nyaav dhau kuv rws tsw taug. 14Nub nua koj muab kuv ntab tawm huv cov aav hab dhau ntawm koj lub xubndag moog. Kuv yuav tswv moog nyob tsw muaj vaag tsw muaj tse rua huv lub nplajteb. Leejtwg ntswb kuv kuj yuav muab kuv tua pov tseg.” 15Mas Yawmsaub has rua Khayee tas, “Tsw tau. Leejtwg tua Khayee mas yuav raug pauj taub xyaa npaug.” Hab Yawmsaub ntaus cim rua Khayee lub cev sub leejtwg ntswb nwg los txhad tsw muab nwg tua. 16Khayee txhad tawm huv Yawmsaub lub xubndag moog hab nyob rua huv tebchaws Nauj, kws nyob Etee saab nub tuaj.

Khayee caaj ceg

17Khayee nrug nwg tug quaspuj pw, mas nwg txhad xeeb tub hab yug tau tug tub Enauj. Khayee rhawv ib lub moos hab hu lub npe lawv nwg tug tub Enauj. 18Enauj yug tau Ilaj, hab Ilaj yug tau Mehuya‑ee, hab Mehuya‑ee yug tau Methusa‑ee, hab Methusa‑ee yug tau Lame. 19Lame yuav ob tug quaspuj, ib tug hu ua Antas, ib tug hu ua Xilas. 20Antas yug tau Yanpaa. Yanpaa yog cov kws nyob huv tsev ntaub hab yug tsaj le yawm koob. 21Nwg tug kwv yog Yunpaa. Yunpaa yog cov kws txawj ntaus nkauj nog ncaas hab tshuv raaj suavdawg le yawm koob. 22Xilas yug tau Thunpaa Khayee, kws yog Kws tooj Kws hlau ntaus txhua yaam cuab yeej swv. Thunpaa Khayee muaj ib tug muam hu ua Na‑ama.
23Lame has rua nwg ob tug quaspuj tas,
  “Antas hab Xilas,
   ca le noog kuv tej lug,
  Lame tej quaspuj
   ca le noog kuv has,
  kuv tua ib tug txwvneej
   vem nwg ua raug kuv mob,
  yog tua ib tug hluas,
   vem nwg ntaus kuv.
  24Yog ua raug Khayee
   yuav ua pauj xyaa npaug,
  yog ua raug Lame
   yeej yuav ua pauj xyaa caum xyaa npaug.”

Xej hab Enaus

25Ataa rov nrug nwg tug quaspuj pw, mas nwg yug tau ib tug tub hab tis npe hu ua Xej. Nwg has tas, “Vaajtswv pub kuv muaj dua ib tug tub nyob Anpee chaw, tsua qhov Khayee muab Anpee tua lawm.” 26Xej muaj ib tug tub mas tis npe hu ua Enaus. Lub swjhawm ntawd tuabneeg chiv tuav Yawmsaub lub npe thov.