45

Yauxej qha nwg rua cov kwvtij paub

1Yauxej tauv tsw taug nwg lub kua muag taab meeg cov tuabneeg suavdawg kws sawv vej quas vog nwg, nwg txawm nthe tas, “Kuas txhua tug ca le tawm ntawm kuv moog,” txhad tsw muaj leejtwg nyob ntawd rua thaus Yauxej qha nwg rua cov kwvtij paub. 2Mas Yauxej quaj nrov nrov ua rua cov Iyi nov hab Falau tsev tuabneeg tau nov. 3Yauxej has rua nwg cov kwvtij tas, “Kuv yog Yauxej. Kuv txwv tseed muaj txujsa nyob lov?” Tassws nwg cov kwvtij ceeb nkaus tsw txawj teb le caag, vem paub tas yog Yauxej ntaag.
4Yauxej txhad has rua nwg cov kwvtij tas, “Txaav lug ze kuv maj.” Puab kuj txaav lug ze. Yauxej txhad has tas, “Kuv yog Yauxej yog tug kwv kws mej muab muag lug rua huv Iyi tebchaws nuav. 5Tassws nwgnuav tsw xob poob sab tsw xob chim rua mej tug kheej tsua qhov kws muag kuv lug rua ntawm nuav. Yog Vaajtswv xaa kuv ua mej ntej lug sub txhad cawm tau txujsa. 6Lub tebchaws tub tshaib nqhes tau ob xyoos lawm, tseed tshuav tswb xyoos ntxwv hab kws yuav tsw laij teb tsw muaj qoob sau. 7Vaajtswv xaa kuv ua mej ntej lug sub txhad tuav tau mej tshuav nyob huv nplajteb hab cawm tau mej cov tuabneeg kuas muaj txujsa nyob coob coob. 8Yog le nuav tsw yog mej xaa kuv lug rua ntawm nuav tassws yog Vaajtswv xaa kuv lug. Vaajtswv tsaa kuv ua Falau txwv, hab ua tug tswv kws saib Falau lub cuab huvsw hab ua tug thawj kaav Iyi tebchaws huvsw. 9Mej ca le maaj nroog moog cuag kuv txwv hab has rua nwg tas, Koj tug tub Yauxej has le nuav tas, ‘Vaajtswv tsaa kuv ua tug thawj kaav taag nrho Iyi tebchaws lawm. Ca le tswv lug cuag kuv nraag nuav, tsw xob tog. 10Koj yuav tau nyob huv Kausee hab koj hab koj cov mivnyuas hab koj cov xeeb ntxwv hab koj tej yaaj tej tshws tej nyuj hab txhua yaam kws koj muaj huvsw yuav tau nyob ze kuv. 11Kuv yuav tu koj hov ntawd tsua qhov tseed yuav tshaib nqhes tswb xyoos ntxwv hab. Tsw ua le nuav tes koj tsev tuabneeg hab txhua yaam kws koj muaj yuav pluag taag.’ 12Mej hab kuv tug kwv Npeeyamee lub qhov muag pum tas yog kuv lub qhov ncauj has rua mej ntaag. 13Mej ca le pav rua txwv noog txug kuv lub meej mom huvsw huv Iyi tebchaws, hab txhua yaam kws mej pum. Mej ca le maaj nroog moog coj kuv txwv lug rua nraag nuav.” 14Yauxej khawm nwg tug kwv Npeeyamee cej daab hab quaj. Npeeyamee kuj khawm Yauxej cej daab quaj hab. 15Yauxej nwj nwg cov tijlaug suavdawg hab quaj. Dhau ntawd cov kwvtij nrug Yauxej sws thaam.
16Thaus muaj xuv has moog rua huv Falau lub vaaj lub tsev tas, “Yauxej cov kwvtij tuaj,” Falau hab nwg cov tub teg tub taw kuj zoo sab heev. 17Falau has rua Yauxej tas, “Has rua koj cov kwvtij tas, ‘Mej ua le nuav, muab nraa rua tsaj thauj hab rov moog rua Khana‑aa tebchaws. 18Coj koj txwv hab mej tsev tuabneeg lug cuag kuv, kuv yuav pub thaaj aav kws zoo kawg huv Iyi tebchaws rua mej, hab mej yuav tau noj tej kws zoo tshaaj plawg huv lub tebchaws nuav.’ 19Koj kuj has rua puab tas, ‘Ua le nuav, coj tsheb huv Iyi tebchaws moog tog mej cov mivnyuas yau hab mej cov quaspuj hab coj mej txwv lug. 20Tsw xob khauv xwm mej tej hov txhua chaw peg, tsua qhov tej kws zoo kawg huv Iyi tebchaws yog mej le lawm.’ ”
21Yixayee cov tub kuj ua lawv le ntawd. Yauxej npaaj tsheb rua puab lawv le Falau has hab muab mov rua puab noj taug kev. 22Nwg muab tej tsoog tsho zoo zoo rua puab ib leeg ib ce. Tassws nwg muab peb puas sekhee nyaj hab tswb ce tsoog zoo zoo rua Npeeyamee. 23Yauxej xaa tej nuav moog rua nwg txwv, yog kaum tug neeg luav thauj tej kws zoo kawg huv Iyi tebchaws moog hab kaum tug maum neeg luav thauj mog hab qeb hab ncuav hab zaub mov rua leej txwv noj taug kev. 24Nwg txawm xaa nwg cov kwvtij moog, mas thaus puab sawv kev moog, nwg has rua puab tas, “Tsw xob sws caav taug kev.”
25Cov kwvtij txhad tawm huv Iyi tebchaws moog rua Khana‑aa tebchaws moog cuag leej txwv Yakhauj. 26Puab has rua nwg tas, “Yauxej tseed muaj txujsa nyob. Nwg yog tug thawj kws kaav taag nrho Iyi tebchaws.” Yakhauj nyob haab nuv vem nwg tsw ntseeg tej kws puab has. 27Thaus puab pav tej lug kws Yauxej has rua puab huvsw rua leej txwv noog hab thaus Yakhauj pum tej tsheb kws Yauxej xaa tuaj tog nwg, nwg txhad zoo sab tuaj. 28Yixayee txhad has tas, “Kuv txaus sab lawm lauj. Kuv tug tub Yauxej tseed muaj txujsa nyob. Kuv yuav moog pum nwg ua ntej kws kuv tuag.”