28

Lu lug thov Vaajtswv paab hab lu lug ua tsaug.

Tavi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv thov hu koj.
   Kuv lub txhwb zeb,
   thov tsw xob laag ntseg rua kuv.
  Yog koj tsw teb kuv
   tes kuv yuav zoo yaam nkaus le cov tuabneeg
   kws moog rua huv tub tuag teb.
  2Thov noog kuv lub suab taij thov
   rua thaus kuv thov koj paab
  hab rua thaus kuv tsaa kuv txhais teg
   tuaj rua koj lub tuam tsev
   chaav kws dawb huv kawg nkaus.

  3Thov tsw xob muab kuv sau zog
   nrug cov tuabneeg limham moog,
  puab yog cov ua phem
   kws ncauj lug zoo rua kwvtij zej zog
   tassws lub sab npaaj ua kev limham.
  4Thov ua pauj rua puab lawv le puab tau ua,
   lawv le puab tej kev phem.
  Thov ua pauj rua puab lawv le puab txhais teg ua,
   hab pauj rua puab lawv le tswm nyog pauj.
  5Vem puab tsw quav ntsej
   tej num kws Yawmsaub ua
   hab tej kws nwg txhais teg ua,
  mas nwg yuav muab puab tsoo kuas qaug
   hab tsw tsaa puab rov sawv le lawm.

  6Ca le qhuas Yawmsaub,
   tsua qhov nwg noog kuv lub suab taij thov.
  7Yawmsaub yog kuv tug zug
   hab kuv daim phaj hlau thaiv,
   kuv tso sab rua nwg, kuv txhad tau kev paab,
  kuv zoo sab xyiv faab kawg le
   hab kuv hu nkauj ua nwg tsaug.
  8Yawmsaub yog nwg haiv tuabneeg tug zug,
   yog lub chaw cawm sav
   rua tug kws nwg laub roj tsaa lawd.
  9Thov cawm koj haiv tuabneeg kuas dim,
   hab foom koob moov
   rua koj qub txeeg qub teg.
  Thov yug puab ib yaam le yug yaaj
   hab qaws puab puag moog ib txhws.