73

Ntu 3

(Zaaj nkauj 73 - 89)

Tug tuabneeg phem lub khuab

Axas zaaj nkauj.
  1Vaajtswv yeej ua zoo rua cov Yixayee tag tag le,
   yog ua zoo rua cov kws lub sab dawb huv.
  2Kuv mas kuv txhais kwtaw tub yuav dawm,
   kuv txhais kwtaw tub yuav nplaam tuab tag,
  3vem yog kuv khib cov kws khaav theeb,
   rua thaus kuv pum
   cov tuabneeg phem vaam meej.

  4Puab tsw muaj mob hlo le,
   puab lub cev nyob zoo hab muaj zug npho.
  5Puab tsw raug ceblaaj le lwm tug,
   puab tsw raug xwm txheej phem le lwm tug.
  6Vem le nuav puab txhad muab qhov kws
   khaav theeb lug ua saw coj,
  puab muab qhov kws ua nruj ua tswv
   lug ua tsoog naav.
  7Puab rog rog qhov muag qe tauv,
   tej tswvyim phem phwj huv puab lub sab lug.
  8Puab thuaj luag
   hab has tej lug kws xaav ua phem,
   puab tsaab ua luj hem tas yuav quab yuam.
  9Puab tsaa ncauj tawm tsaam lub ntuj,
   puab tug nplaig kuj lig xaiv thoob nplajteb.
  10Vaajtswv cov pejxeem
   txhad tig lawv puab qaab,
  hab yuav puab tej lug
   ib yaam le haus dej ntau heev.
  11Puab has tas,
   “Vaajtswv yuav paub tau le caag?
   Tug kws Luj Dua Ndais txawj paub lov?”
  12Saib maj, cov tuabneeg phem
   zoo le nuav ntaag,
  puab pheej noj qaab nyob zoo
   hab vaam meej tuaj.
  13Kuv tu kuv lub sab dawb huv,
   hab ntxuav kuv txhais teg
   tsw ua txhum do do xwb.
  14Kuv raug tej xwm txheej phem
   ib nub tsaus ntuj,
   hab raug muab nplawm txhua taagkig.
  15Yog kuv tau has tas, “Kuv yuav has le ntawd,”
   kuj yog kuv faav xeeb rua koj cov mivnyuas.
  16Tassws thaus kuv xaav tas
   kuv yuav nkaag sab zaaj nuav le caag,
   kuv pum tas yog teg num kws khwv kawg,
  17txug thaus kuv nkaag moog
   rua huv lub chaw pe Vaajtswv,
  kuv txhad tshuaj pum
   puab txujkev qhov kawg.
  18Qhov tseeb koj yeej muab puab
   tso rua huv txujkev kws nplua,
   koj ua rua puab qaug puam tsuaj taag.
  19Ib plag ntshws xwb puab raug puam tsuaj,
   puab raug txujkev ntshai
   muab ntxuav tu noob nrho moog lawm lauj!
  20Au tug Tswv, thaus koj tswm dheev lug,
   koj nov qaab puab tug duab lawm,
  ib yaam le zaaj npau suav
   rua thaus yug tswm dheev lug.

  21Thaus kuv tug ntsuj plig ywg hab chim,
   thaus chob txug kuv lub sab,
  22kuv txawm ruag tsw paub daabtsw le,
   kuv zoo le ib tug tsaj txhu rua koj.
  23Txawm le caag los kuv pheej nrug nraim koj,
   koj tuav rawv kuv txhais teg xws ca.
  24Koj tej lug taw qha coj kuv txuj hauv kev,
   hab yaav tom qaab koj yuav coj kuv
   kuas tau koob meej.
  25Dhau koj lawm kuv muaj leejtwg
   sau ntuj ceeb tsheej?
  Dhau koj lawm kuv tsw ntshaw
   ib yaam daabtws huv lub nplajteb.
  26Kuv lub cev hab lub sab
   yuav qaug zug moog,
  tassws Vaajtswv yog kuv lub sab tug zug,
   hab yog kuv teej kuv tug moog ib txhws.
  27Vem tas cov kws nyob deb koj
   yuav puam tsuaj,
  koj ua rua cov kws tsw muab sab npuab koj
   pluj moog.
  28Kuv mas qhov kws kuv nyob ze Vaajtswv
   yog qhov zoo.
  Kuv muab Vaajtswv Yawmsaub
   ua kuv lub chaw cawm sav,
  sub kuv txhad tau pav txug
   koj tej num huvsw.