73

Ntu 3

(Nt.Nk. 73‑89)

Tus neeg phem lub khuab

Axas zaj nkauj.
  1Vajtswv yeej ua zoo rau cov Yixayee tiag tiag li,
   yog ua zoo rau cov uas lub siab dawb huv.
  2Kuv mas kuv txhais kotaw twb yuav dawm,
   kuv txhais kotaw twb yuav plam tib tiag,
  3vim yog kuv khib cov uas khav theeb,
   rau thaum kuv pom
   cov neeg phem vam meej.

  4Lawv tsis muaj mob kiag li,
   lawv lub cev nyob zoo thiab muaj zog ho.
  5Lawv tsis raug ceeblaj li lwm tus,
   lawv tsis raug xwm txheej phem li lwm tus.
  6Vim li no lawv thiaj muab qhov uas khav theeb
   los ua saw coj,
  lawv muab qhov uas ua nruj ua tsiv
   los ua tsoos tsho hnav.
  7Lawv rog rog qhov muag qe tauv,
   tej tswvyim phem phwj hauv lawv lub siab los.
  8Lawv thuam luag
   thiab hais tej lus uas xav ua phem,
   lawv tsab ua loj hem tias yuav quab yuam.
  9Lawv tsa ncauj tawm tsam lub ntuj,
   lawv tus nplaig kuj taug xaiv thoob ntiajteb.
  10Vajtswv cov pejxeem
   thiaj tig raws lawv qab,
  thiab yuav lawv tej lus
   ib yam li haus dej ntau heev.
  11Lawv hais tias,
   “Vajtswv yuav paub tau li cas?
   Tus uas Loj Dua Ntais txawj paub lov?”
  12Saib maj, cov neeg phem zoo li no ntag,
   lawv pheej noj qab nyob zoo
   thiab vam meej tuaj.
  13Kuv tu kuv lub siab dawb huv,
   thiab ntxuav kuv txhais tes
   tsis ua txhaum do do xwb.
  14Kuv raug tej xwm txheej phem
   ib hnub tsaus ntuj,
   thiab raug muab nplawm txhua tagkis.

  15Yog kuv tau hais tias,
   “Kuv yuav hais li ntawd,”
   kuj yog kuv fav xeeb rau koj cov menyuam.
  16Tiamsis thaum kuv xav tias
   kuv yuav nkag siab zaj no li cas,
   kuv pom tias yog tes haujlwm uas khwv kawg,
  17txog thaum kuv nkag mus
   rau hauv lub chaw pe Vajtswv,
  kuv thiaj tshuaj pom
   lawv txojkev qhov kawg.
  18Qhov tseeb koj yeej muab lawv
   tso rau hauv txojkev uas nplua,
   koj ua rau lawv ntog puam tsuaj tag.
  19Ib pliag ntshis xwb lawv raug puam tsuaj,
   lawv raug txojkev ntshai
   muab ntxuav tu noob nrho mus lawm lauj!
  20Au tus Tswv, thaum koj tsim dheev los,
   koj tsis nco qab lawv tus duab lawm,
  ib yam li zaj npau suav
   rau thaum yus tsim dheev los.

  21Thaum kuv tus ntsuj plig yws thiab chim,
   thaum chob txog kuv lub siab,
  22kuv txawm ruam tsis paub dabtsi li,
   kuv zoo li ib tug tsiaj txhu rau koj.
  23Txawm li cas los kuv pheej nrog nraim koj,
   koj tuav rawv kuv txhais tes xis cia.
  24Koj tej lus taw qhia coj kuv txoj hauv kev,
   thiab yav tom qab koj yuav coj kuv
   kom tau koob meej.
  25Dhau koj lawm kuv muaj leejtwg
   saum ntuj ceeb tsheej?
  Dhau koj lawm kuv tsis ntshaw
   ib yam dabtis hauv lub ntiajteb.
  26Kuv lub cev thiab lub siab
   yuav qaug zog mus,
  tiamsis Vajtswv yog kuv lub siab lub zog,
   thiab yog kuv teej kuv tug mus ib txhis.
  27Vim tias cov uas nyob deb koj
   yuav puam tsuaj,
  koj ua rau cov uas tsis muab siab npuab koj
   ploj mus.
  28Kuv mas qhov uas kuv nyob ze Vajtswv
   yog qhov zoo.
  Kuv muab Vajtswv Yawmsaub
   ua kuv lub chaw cawm siav,
  kom kuv thiaj tau piav
   txog koj tej haujlwm huvsi.