2

Thứ tự cắm trại

1,2Chúa Hằng Hữu phán bảo Mai-sen và A-rôn:
Toàn dân Y-sơ-ra-ên sẽ cắm trại vòng quanh Lều hội kiến, dưới ngọn cờ và huy hiệu của đại tộc mình theo thứ tự sau:
3-9Về phía đông:
Đại tộc Giu-đa, có 74.000 quân dưới quyền chỉ huy của Na-sơn, con A-mi-na-đáp; đại tộc Y-sa-ca, có 54.400 quân, dưới quyền chỉ huy của Na-tha-na-ên, con Xu-a, cắm trại kế bên đại tộc Giu-đa; đại tộc Sa-bu-lôn, có 57.400 quân, dưới quyền chỉ huy của Ê-li-áp, con Hê-lôn, cắm trại kế bên đại tộc Y-sa-ca. Vậy cánh quân thứ nhất này có đại tộc Giu-đa đứng đầu, gồm 186.400 người. Mỗi khi ra đi, họ đi tiên phong
10-17Về phía nam:
Đại tộc Ru-bên, có 46.500 quân, dưới quyền chỉ huy của Ê-li-xua, con Sê đô; đại tộc Si-mê-ôn, có 59.300 quân, dưới quyền chỉ huy của Sê-lu-mi-ên, con Xu-ri-ha-đai, cắm trại kế bên đại tộc Ru-bên; đại tộc Gát, có 45.650 quân, dưới quyền chỉ huy của Ê-li-a-sáp, con Đê-u-ên, cắm trại kế bên đại tộc Si-mê-ôn. Vậy cánh quân thứ hai này có đại tộc Ru-bên đứng đầu, gồm 151.450 người. Họ ra đi sau cánh quân thứ nhất. Mỗi khi ra đi, đại tộc Lê-vi sẽ đem Lều hội kiến đi chính giữa, tức là sau cánh quân thứ hai. Khi ra đi cũng như lúc cắm trại, các đại tộc đều giữ đúng vị trí mình.
18-24Về phía tây:
Đại tộc Ép-ra-im, có 40.500 quân, dưới quyền chỉ huy của Ê-li-sa-ma, con A-mi-hút; đại tộc Ma-na-se, có 32.200 quân, dưới quyền chỉ huy của Ga-ma-liên, con Phê-đa-su, cắm trại kế bên đại tộc Ép-ra-im; đại tộc Bên gia min, có 35.400 quân, dưới quyền chỉ huy của A-bi-đan, con Ghi-đê-ô-ni, cắm trại kế bên đại tộc Ma-na-se. Cánh quân thứ ba này có đại tộc Ép-ra-im đứng đầu, gồm 108.100 người. Họ ra đi sau cánh quân thứ nhì.
25-31Về phía bắc:
Đại tộc Đan, có 62.700 quân, dưới quyền chỉ huy của A-hi-ê-xe, con A-mi-sa-đai;
Đại tộc A-se, có 41.500 quân, dưới quyền chỉ huy của Pha-ghi-ên, con Ốc-ran, cắm trại kế bên đại tộc Đan;
Đại tộc Nép-ta-li, có 53.400 quân, dưới quyền chỉ huy của A-hi-ra, con Ê-nan, cắm trại kế bên đại tộc A-se. Cánh quân thứ tư này có đại tộc Đan đứng đầu gồm 157.600 người đi hậu tập.
32-33Vậy, tổng cộng quân số Y-sơ-ra-ên là 603.550. Người Lê-vi không được tính vào số này theo lời Chúa bảo Mai-sen. 34Người Y-sơ-ra-ên tuân hành mệnh lênh Chúa truyền cho Mai-sen, khi cắm trại cũng như lúc ra đi. Họ giữ đúng vị trí mình, dưới ngọn cờ của đại tộc mình.