5

Tơlơi Pơrơgoh Hĭ Anih Jưh

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Pơđar bĕ kơ ƀing Israel puh pơđuaĭ hĭ ƀing hlơi pô hơmâo tơlơi ruă phŭng ƀôdah hơmâo tơlơi ruă ƀlĕ, ƀôdah hlơi pô jing hĭ hơƀak drak yuakơ ñu tĕk djơ̆ atâo djai. 3Puh pơđuaĭ hĭ bĕ wơ̆t đah rơkơi hăng đah kơmơi hơmâo hrup hăng anŭn; brơi ƀing gơñu tơbiă dŏ gah rơngiao kơ anih jưh, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či pơgrĭ hĭ anih jưh gơñu ôh, jing anih Kâo dŏ tŏng krah ƀing gơñu.” 4Ƀing Israel ngă tui anŭn mơtam. Ƀing gơñu puh pơđuaĭ hĭ ƀing mơnuih ruă nuă anŭn gah rơngiao kơ anih jưh. Ƀing gơñu ngă tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Môseh.

Kơđi Đŭ Kơ Hơdôm Tơlơi Ngă Soh

5Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng Môseh tui anai, 6“Pơtă bĕ kơ ƀing Israel tui anai, ‘Tơdang sa čô đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi ngă soh ƀu tŏng ten ôh hăng Yahweh jing tơlơi ñu pơsoh hĭ arăng amăng bruă hơget tŭ mơ̆n, pô anŭn jing mơnuih soh laih yơh, 7laih anŭn ñu khŏm pơhaih hĭ tơlơi soh anŭn ñu hơmâo ngă laih. Ñu ăt khŏm kla glaĭ hlo̱m kơ tơlơi soh ñu, laih anŭn thim mŭt sa črăn amăng rơma kơ tơlơi kla anŭn laih anŭn brơi abih bang gơnam anŭn kơ pô ñu pơsoh laih. 8Samơ̆ tơdah pô ñu pơsoh anŭn ƀu hơdip tah, laih anŭn ƀu hơmâo kơnung djuai jĕ ôh jing pô či mă tŭ tơlơi kla glaĭ anŭn, gơnam kla glaĭ anŭn či lŏm kơ Yahweh yơh laih anŭn ñu khŏm brơi hĭ kơ khua ngă yang yơh, wơ̆t hăng sa drơi triu tơno kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ ñu pô mơ̆n. 9Abih bang gơnam brơi rơgoh hiam ƀing gih ba nao kơ pô khua ngă yang, či lŏm kơ khua ngă yang yơh. 10Hơdôm gơnam brơi pơyơr rơgoh hiam ƀing gih hơmâo jing gơnam gih pô yơh, samơ̆ hơget gơnam ñu brơi kơ khua ngă yang či lŏm kơ khua ngă yang anŭn yơh.’ ”

Tơlơi Lông Lăng Kơ Sa Čô Bơnai Tŏng Ten Mơ̆n Thâo

11Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng Môseh, 12“Laĭ bĕ kơ ƀing Israel tui anai, ‘Năng ai bơnai sa čô đah rơkơi nao jrôk jơlan jing tơlơi ñu ƀu dŏ tŏng ten ôh hăng rơkơi ñu, 13năng ai ñu jing hĭ hơƀak drak yuakơ ñu đih hrŏm hăng đah rơkơi pơkŏn, laih anŭn tơlơi anai pơdŏp hơgŏm mơ̆ng rơkơi ñu yuakơ arăng ƀu hơmâo mă ñu ôh ƀơi mông anŭn, kŏn hơmâo hlơi pô ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu lơi. 14Tơdah rơkơi ñu ga̱r hăng đing đaŏ kơ bơnai ñu kơ tơlơi grĭ grañ anŭn, ƀôdah tơdah ñu ga̱r hăng đing đaŏ kơ bơnai ñu wơ̆t tơdah bơnai ñu ƀu ngă ôh tơlơi grĭ grañ anŭn; 15giŏng anŭn ñu či ba bơnai ñu nao pơ khua ngă yang. Ñu ăt khŏm djă̱ ba gơnam pơyơr jing sa črăn amăng pluh ephah tơpŭng pơdai kơtur pơala kơ bơnai ñu. Ñu ƀu či tuh mŭt ia rơmuă ƀôdah gơnam ƀâo mơngưi amăng tơpŭng anŭn ôh, yuakơ anŭn jing sa gơnam pơyơr pơdai kơ tơlơi ga̱r, jing sa tơlơi pơhơdơr pơmĭn nao kơ tơlơi soh yơh.
16“ ‘Khua ngă yang či ba đah kơmơi anŭn hăng brơi ñu dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Ơi Adai. 17Giŏng anŭn, ñu či pioh mŭt ƀiă ia rơgoh hiam amăng ge̱t lŏn hăng pioh mŭt ƀiă ƀruih mơ̆ng atur sang yang amăng ia anŭn. 18Tơdơi kơ khua ngă yang brơi đah kơmơi anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Yahweh, ñu či yaih hĭ ƀŭk gơ̆ laih anŭn pioh ƀơi dua gah tơngan gơ̆ gơnam pơyơr pơhơdơr hăng gơnam pơyơr ga̱r, tơdang pô khua ngă yang djă̱ ge̱t ia phĭ̱ jing ia ba rai tơlơi hơtŏm păh. 19Giŏng anŭn, khua ngă yang či brơi đah kơmơi anŭn ƀuăn rơ̆ng laih anŭn laĭ hăng gơ̆, “Tơdah ƀu hơmâo ôh đah rơkơi pơkŏn đih hrŏm hăng ih, laih anŭn ih ƀu nao jrôk jơlan jing hĭ hơƀak drak tơdang ih hlak dŏ kơ rơkơi ih, ia phĭ̱ anai jing ia ba rai tơlơi hơtŏm păh ƀu či pơruă hĭ ih ôh. 20Samơ̆ tơdah ih hơmâo nao jrôk jơlan jăng jai ăt dŏ kơ rơkơi ih anai, laih anŭn ih hơmâo pơgrĭ hĭ laih ih pô hăng tơlơi đih hrŏm hăng đah rơkơi pơkŏn rơngiao kơ rơkơi ih, 21rơkâo kơ Yahweh ngă brơi ƀing ană plei ih hơtŏm păh laih anŭn pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih tơdang Ñu ngă brơi kơ kian ih pe hĭ hăng brăh đĭ.” Laih anŭn khua ngă yang anŭn pioh pô đah kơmơi anŭn gah yŭ tơlơi hơtŏm păh amăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng tui anai, 22“Brơi ia ba rai tơlơi hơtŏm păh anai yơh či mŭt amăng drơi jan ih tui anŭn kian ih brăh đĭ laih anŭn sang ană ih pe hĭ yơh.”
 “ ‘Giŏng anŭn, đah kơmơi anŭn či laĭ, “Amen. Brơi jing bĕ tui hăng anŭn.”
23“ ‘Pô khua ngă yang anai či čih khul tơlơi hơtŏm păh anai ƀơi sa tơkŭl hră klĭ, giŏng anŭn rao rơgoh hĭ khul tơlơi čih anŭn amăng ia phĭ̱. 24Laih anŭn ñu či brơi đah kơmơi anŭn mơñum ia phĭ̱ jing ia ba rai tơlơi hơtŏm păh, tui anŭn ia anŭn či mŭt amăng gơ̆ hăng ngă brơi gơ̆ ruă phĭ̱ biă mă tơdah ñu jing soh. 25Pô khua ngă yang či mă pơđuaĭ mơ̆ng dua tơngan gơ̆ gơnam pơyơr pơdai kơ tơlơi ga̱r, pŭ̱ đĭ ƀơi anăp Yahweh hăng ba gơnam anŭn pơ kơnưl. 26Giŏng anŭn, khua ngă yang či mă sa kơpŏt gơnam pơyơr pơdai jing gơnam pơyơr pơhơdơr anŭn hăng čuh hĭ ƀơi ngŏ kơnưl anŭn; tơdơi kơ anŭn, ñu či brơi đah kơmơi anŭn mơñum ia anŭn yơh. 27Tơdah ñu hơmâo pơgrĭ hĭ ñu pô laih anŭn ƀu dŏ tŏng ten ôh hăng rơkơi ñu, giŏng anŭn tơdang khua ngă yang anŭn brơi gơ̆ mơñum ia ba rai tơlơi hơtŏm păh anŭn, ia anŭn či mŭt amăng gơ̆ hăng ngă kơ gơ̆ ruă nuă phĭ̱ biă mă; kian gơ̆ či brăh đĭ laih anŭn sang ană gơ̆ či pe hĭ, laih anŭn gơ̆ či jing hĭ tơlơi hơtŏm păh tŏng krah ană plei gơ̆ yơh. 28Samơ̆ tơdah đah kơmơi anŭn ƀu hơmâo pơgrĭ hĭ ôh ñu pô laih anŭn rơngai mơ̆ng tơlơi hơƀak drak, ñu či rơngai mơ̆ng tơlơi soh laih anŭn dưi hơmâo ană bă yơh.
29“ ‘Tui anŭn, anai yơh jing tơlơi phiăn kơ tơlơi ga̱r tơdah sa čô đah kơmơi nao jrôk jơlan hăng pơgrĭ hĭ ñu pô tơdang ñu hlak dŏ kơ rơkơi ñu, 30ƀôdah tơdah rơkơi ñu hơmâo tơlơi ga̱r yuakơ ñu đing kơ bơnai ñu. Khua ngă yang či brơi đah kơmơi anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Ơi Adai laih anŭn či yua tơlơi phiăn anŭn yơh kơ gơ̆. 31Pô đah rơkơi anai či rơngai hĭ yơh mơ̆ng tơlơi soh; samơ̆ kơđai glaĭ kơ tơlơi anŭn, pô đah kơmơi anai či glăm mă tơlơi pơkơhma̱l kơ tơlơi soh ñu pô yơh.’ ”