21

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ba-by-lôn

1Sứ điệp về vùng đồng hoang dọc miền duyên hải:
  Giống như những cơn lốc từ phương nam quét sạch,
  Kẻ xâm lăng sẽ từ miền sa mạc kéo đến,
  Từ vùng đất kinh hoàng tiến về.
  2Tôi được báo cho hay một khải tượng hãi hùng;
  Quân phản bội phản bội,
  Kẻ hủy diệt hủy diệt.
  Hỡi Ê-lam, hãy tiến lên,
  Hỡi Mê-đi, hãy bao vây.
  Ta sẽ làm cho mọi tiếng thở than chấm dứt.

  3Vì thế, lòng dạ tôi bồi hồi lo lắng;
  Tôi đau đớn quặn thắt,
  Như sản phụ đau đớn lúc lâm bồn.
  Tôi té xỉu khi nghe về nó,
  Tôi hoảng kinh khi thấy nó đến gần.
  4Tôi trở nên như kẻ mất hồn,
  Nỗi kinh hãi đã làm tôi run sợ.
  Cảnh hoàng hôn tôi trông đợi đã biến thành nỗi kinh hoàng cho tôi.
  5Họ dọn tiệc, họ trải thảm ra,
  Họ ăn, họ uống.
  Hỡi các tướng lãnh, hãy đứng lên, hãy thoa dầu trên các thuẫn khiên.
6Vì Chúa đã phán với tôi thế nầy:
  “Hãy đi, đặt người canh gác,
  Khi thấy gì thì hãy báo cáo ngay.
  7Khi thấy xe chiến mã với một cặp kỵ binh, hoặc xe do lừa kéo, hoặc xe do lạc đà kéo, thì hãy nghe cho kỹ, hãy quan sát kỹ càng.”
  8Rồi người canh gác phải lớn tiếng báo cáo như sư tử rống rằng,
  “Trình thượng cấp, tôi đứng nơi vọng canh suốt ngày,
  Tôi trực tại trạm gác thâu đêm.
  9Kìa, đạo quân kỵ binh đã đến,
  Từng cặp kỵ binh trên mỗi xe chiến mã.”
  Bấy giờ người chỉ huy đáp lại và nói,
  “Ba-by-lôn đã sụp đổ, đã sụp đổ;
  Tất cả hình tượng các thần của nó đã vỡ nát tan tành trên mặt đất.”

  10Hỡi dân tộc tôi, những người bị chà đạp và sàng sảy như lúa thóc,
  Những gì tôi đã nghe từ CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
  Tôi xin loan báo cho các người.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ðu-ma

11Sứ điệp về Ðu-ma:
  Có người từ Sê-i-rơ gọi tôi,
  “Hỡi người canh gác, đêm trường còn bao lâu nữa?
  Hỡi người canh gác, đêm trường còn bao lâu nữa?”
  12Người canh gác đáp,
  “Bình minh sắp ló dạng rồi, nhưng đêm trường cũng cùng đến!
  Bạn muốn hỏi gì, xin cứ hỏi;
  Hãy trở lại, hãy đến nhé.”

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ả-rập

13Sứ điệp về Ả-rập:
  Hỡi đoàn thương gia của Ðê-đan,
  Các người sẽ trú ẩn giữa các lùm cây trong đồng hoang Ả-rập.
  14Hỡi dân cư ở xứ Tê-ma,
  Hãy đem nước đến cho những người đang chết khát,
  Hãy mang bánh đến cho những người đang trốn tránh,
  15Vì họ đang trốn khỏi gươm,
  Họ đang trốn khỏi những lưỡi gươm đã tuốt ra khỏi vỏ,
  Họ đang trốn khỏi những cây cung đã giương lên,
  Họ đang trốn khỏi trận chiến tranh khốc liệt.
16Vì đây là những gì Chúa đã phán với tôi:
 Trong vòng một năm, như số năm người làm thuê hoàn tất giao kèo vừa mãn hạn, tất cả vinh hoa phú quý của Kê-đa sẽ chấm dứt;
17số dũng sĩ sử dụng cung tên của Kê-đa sẽ còn lại rất ít, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã phán vậy.