21

Hinc Yaangh Mbaa^mbi^lon Mbaang

1Naaiv se gorngv taux Koiv-hlen nyei Deic-Bung-Huaang nyei waac.
  Hnangv nziaaux-zunc yiem ⟨Negepc⟩ buonc jiex nor,
   win-wangv yiem deic-bung-huaang,
   yiem gamh nziex nyei deic-bung daaih.
  2Maaih hiuang-hienv hinc yaangh nyei sic bun yie duqv buatc.
  Maaic mienh nyei mienh maaic mienh aqv. Mietc nyei mienh, mietc aqv.
  O Elaam Mienh aah! Faaux mingh mborqv aqv.
   O Mi^ndie Mienh aah! Mingh weih jienv maah!
  Dongh Mbaa^mbi^lon hoic mienh tauv nyei yietc zungv domh qiex, yie, Ziouv, bun dingh mi'aqv.
  3Weic buatc naaiv deix sic yie nyei sin mun duqv kouv haic,
   mun nyei jauv liemh zeih hoic yie
   hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor.
  Laaix yie haiz nyei, yie hnyouv huaang haic aqv.
   Laaix yie buatc nyei, yie gamh nziex haic.
  4Yie nyei hnyouv huaang, lunc nzengc.
   Gamh nziex gau, sin zinx mi'aqv.
  Yie aqc duqv zuov taux nziemx-yaangh,
   mv baac kungx bun yie gamh nziex, sin zinx hnangv.
  5Ninh mbuo mbenc hnaangx hlo nyei,
   zorqv ziqc dimc jienv
   youc nyanc youc hopv aqv.
  O baeng-bieiv aah! Jiez daaih maah!
   Zorqv youh nzaatv torngv-baaih.
6Ziouv hnangv naaiv nor gorngv mbuox yie,
  “Mingh aqv. Mingh lorz mienh siouv gaeng.
   Ninh buatc haaix nyungc bun ninh zunh gorngv aqv.
  7Ninh haaix zanc buatc mienh geh maaz,
   se benx yietc doix yietc doix nyei,
  aengx maaih geh lorh mienh
   caux geh lorh torh mienh,
  ninh oix zuqc longx-longx nyei muangx.
   Za'gengh longx-longx nyei muangx.”
8Zuov mangc nyei mienh heuc jienv gorngv,
  “Ziouv aac, yie hnoi-hnoi zanc-zanc souv jienv laauh.
   Muonz-muonz yie yiem yie zuov nyei dorngx.
  9Mangc maah! Maaih geh maaz mienh daaih.
   Ninh mbuo yietc doix yietc doix geh jienv maaz daaih.
  Siouv gaeng mienh ziouc gorngv,
   ‘Mbaa^mbi^lon mbaang mi'aqv. Mbaang mi'aqv.
  Ninh nyei zienh nyei yietc zungv miuc-fangx,
   Ziouv mborqv huv taux ga'ndiev ndau aqv.’ ”
  10O yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh aac,
  meih mbuo zuqc mborqv hnangv mborqv mbiauh,
   yaac zuqc buonc hnangv buonc cuqv nor.
  Yie haiz Nernh Jiex nyei Ziouv,
   se I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, gorngv nyei waac,
   yie ziouc zunh mbuox meih mbuo mi'aqv.

Douc Waac Gorngv E^ndom

11Naaiv se gorngv Ndumaa nyei waac
  Maaih dauh yiem Se^i heuc yie,
   “Siouv gaeng mienh aah! Lungh muonz corc maaih ndongc haaix lauh?
   Lungh muonz corc maaih ndongc haaix lauh?”
  12Siouv gaeng mienh dau,
   “Lungh ndorm oix taux, mv baac lungh muonz yaac daaih.
  Se gorngv oix naaic, gunv naaic aqv.
   Gunv aengx nzuonx daaih.”

Douc Waac Gorngv Aa^laa^mbie Deic-Bung

13Naaiv se gorngv Aa^laa^mbie nyei waac.
  Meih mbuo gapv doic zoux saeng-eix nyei Nde^ndaan Mienh aah!
   Meih mbuo corng ndopv-liuh yiem Aa^laa^mbie Deic-Bung-Huaang nyei ndiangx-lomc.
  14Jaang nqaatv nyei mienh daaih lorz meih mbuo.
   Meih mbuo oix zuqc bun wuom ninh mbuo hopv.
  Meih mbuo yiem Temaa Deic-Bung nyei mienh aah!
   Dorh njuov mingh bun biaux sic nyei mienh nyanc.
  15Weic zuqc ninh mbuo biaux nzuqc ndaauv,
   biaux baeng cuotv paiv nyei nzuqc ndaauv
  caux baeng jienv nyei juang-zinx,
   caux mborqv jaax zuqc kouv nyei sic.
16Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv nor mbuox yie, “Yietc hnyangx gu'nyuoz ziux cingv gong nyei hnyangx-soux, Ke^ndaa nyei yietc zungv njang-laangc oix jiex mi'aqv. 17Ke^ndaa buonv juang-zinx henv haic nyei baeng zengc njiec nyei mienh yaac zoqc.” Naaiv se Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, gorngv liuz aqv.